Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Pesten aanpakken.

Scholen moeten pesten aanpakken en zorgen voor een veilige school. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Als uw kind gepest wordt mag u van de school verwachten dat zij actie ondernemen. U  kunt ook zelf een aantal dingen doen om het pesten op school te bespreken en ondersteuning voor uw kind te organiseren. 

Omschrijf het pesten 

Pesten kan verschillende vormen aannemen. Zet samen met je kind op een rij wat er precies gebeurt. Deze informatie kan u helpen in het gesprek met school. Door wie wordt uw kind gepest en op welke manier? Wordt uw kind uitgescholden, geslagen en geschopt of juist buitengesloten? En op welke momenten gebeurt het? Is er al een leerkracht, mentor of andere leerling bij  betrokken? Wordt uw kind online gepest? Bekijk dan ook het informatieblad van Pestweb over pesten en sociale media. 

Bekijk het beleid van de school 

Elke school is verplicht om pesten tegen te gaan 

In  het veiligheidsbeleid staat hoe de school omgaat met pesten. Veel scholen hebben daarin ook  een anti-pestprotocol opgenomen. Daarin staat bij wie u terecht kunt voor een vertrouwelijk gesprek en welke stappen de school onderneemt als er signalen van pesten zijn. Zo heeft u een duidelijk beeld van wat u van de school kan verwachten bij het aanpakken van pesten. 

Niet eens met het anti-pestbeleid 

Bent u het niet eens met de manier waarop de school het beleid rondom pesten heeft ingericht? Dan kunt u daarover het gesprek aangaan met de anti-pestcoördinator van de school, want die is daarvoor verantwoordelijk. Neem  ook contact op met de ouders in de medezeggenschapsraad, die hebben instemmingsrecht op het veiligheidsbeleid van de school. 

Ga in gesprek met school 

Op elke school is een vast aanspreekpunt voor ouders en leerlingen die te maken hebben met pesten. Ouders kunnen bij deze persoon terecht voor een gesprek over de pestsituatie. Dit is meestal niet de anti-pestcoördinator, maar bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon. In de schoolgids staat met wie u contact op kunt nemen. Samen kunt u de situatie bespreken en een plan maken om het aanpakken van pest. Betrek hier ook de leerkracht of mentor bij. Vragen die u kunt stellen zijn: 

 • Herkent de leerkracht het pestprobleem? 
 • Hoe kijkt hij/zij er tegenaan? 
 • Ziet de leerkracht dat uw kind niet gelukkig is op school en zich niet veilig voelt? 
 • Vertaalt dit zich naar de schoolresultaten? 
 • Wat kan de leerkracht doen om de sociale situatie van uw kind en de gehele klas te verbeteren? 
 • Is het mogelijk om met een anti-pest-programma de sociale veiligheid van kinderen te vergroten?  

Vraag een verslag van het gesprek, zodat u rustig kunt nalezen wat de gemaakte afspraken zijn. Het is ook verstandig om een vervolgafspraak te maken om  te bespreken  of de aanpak helpt. Maak ook afspraken over wat uw kind kan doen als hij zich onveilig voelt op school. Lees ook Tips voor het gesprek met school.

U kunt binnen de school ook contact opnemen met de leerkracht of mentor van uw kind, de vertrouwenspersoon, de intern begeleider/zorgcoördinator of met de directeur of afdelingsleider. 

Buiten de school om 

Wanneer uw kind al langer gepest wordt en zich alleen voelt, dan mag u verwachten dat de school ingrijpt. Als de school niets of te weinig doet, dan mag u dat de school kwalijk nemen. U kunt dan verschillende dingen doen: 

 • Sommige scholen hebben een externe vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet werkzaam voor de school, maar kent de school wel goed. U kunt hier in vertrouwen uw verhaal doen en samen kijken hoe u de school l actie kunt laten ondernemen. In de schoolgids vindt u informatie over de externe vertrouwenspersoon. 
 • Praat met de jeugd- of schoolarts van de school. Zeker wanneer uw kind lichamelijke klachten heeft van het fysieke pesten of de stress is het belangrijk om ook de arts te betrekken. 
 • Als de situatie uit de hand dreigt te lopen kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie. 
 • Komt uw kind thuis te zitten vanwege het pesten? Of heeft u heel veel moeite om uw kind nog naar school te krijgen? Dan kunt u ook contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Deze werkt voor de gemeente waar u woont en kan helpen om de schade van het pesten te beperken door met scholen en instanties in gesprek te gaan. 
 • U kunt contact opnemen met de Kinderombudsman. 
 • Ouders kunnen ook een melding doen bij de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie bekijkt of de school de zorgplicht voor de sociale veiligheid van leerlingen goed uitvoert. 
 • Bij fysiek geweld kan een aangifte worden gedaan bij de politie. 

Klacht indienen 

Komt u er met de school niet uit dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de school. Meestal komt u dan eerst terecht bij het bestuur van de school. U kunt ook een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. U vindt meer informatie over de klachtenprocedure in de schoolgids. 

Voor uw kind 

Het is heel belangrijk dat uw kind zijn of haar ervaringen bespreekt, hoe lastig of moeilijk dit ook is. Goed om het er dan met uw kind over te hebben of en van wie hulp nodig is. De leerkracht, psycholoog of maatschappelijk werker? Soms vindt een kind het prettig zelf contact te zoeken met iemand om over het pesten te praten, dat kan natuurlijk ook. 

 • Uw kind kan het pestprobleem bespreken met de leerkracht of een van de docenten. Wanneer uw kind niet zo’n klik heeft met de huidige leerkracht of docenten, is er misschien een andere leerkracht in het team die uw kind wel gemakkelijk in vertrouwen kan nemen om de pestsituatie mee te bespreken.  
 • U kunt bij de huisarts terecht voor hulp. Deze kan extra zorg inschakelen voor uw kind als dat nodig is. 
 • Uw kind kan contact opnemen met Pestweb, om vragen te stellen, of met andere gepeste kinderen in contact te komen. 
 • De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten, bijvoorbeeld over pesten. 
 • Op Meldknop staat informatie over en hulp bij internetproblemen. 

Week Tegen Pesten 

Elk jaar in de derde week van september organiseert Stichting School & Veiligheid de Week Tegen Pesten. Veel scholen doen hieraan mee en maken zo een sterke start met de klas om pesten te voorkomen. Scholen moeten pesten aanpakken maar mocht u er niet uitkomen dan kunt u met behulp van bovenstaande handvaten alsnog stappen ondernemen.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.