Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vraag & antwoord: Scholen blijven dicht, wat betekent dit?

Vraag & antwoord: Scholen blijven dicht, wat betekent dit?.

12 januari 2021 Nieuws
scholen gaan weer open

De scholen blijven gesloten tot 9 februari. Een belangrijke reden is de Britse variant van het coronavirus, die binnen een paar maanden dominant kan zijn en mogelijk makkelijker verspreidt onder kinderen.

Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen wel naar school. Verder worden er uitzonderingen gemaakt voor leerlingen die examens moeten doen, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs volgen.

Deze maatregelen roepen bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. Hieronder vindt u per categorie de antwoorden op veelgestelde vragen.

Dit is het laatste nieuws. De informatie op onze website wordt continu bijgewerkt.

Bijgewerkt: 21-01-2021 om 17:55 uur

Scholen blijven gesloten. En nu?

De reden hiervoor is dat de besmettingscijfers niet sneller dalen. Daar komt de Britse variant van het virus nog bij, die binnen een paar maanden dominant kan zijn en mogelijk makkelijker verspreidt onder kinderen. Daar is nu nog onduidelijkheid over.

 • Examenleerlingen;
 • Beroepsgerichte praktijklessen;
 • Schoolexamens voor voorexamenleerlingen;
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt, nieuwkomersleerlingen.

Op de middelbare school geldt de anderhalve-meter-regel.

In principe wel, maar de invulling ervan is aan de school. Mogelijk krijgen de leerlingen huiswerk mee. Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs bieden de kans om toch onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn.

Voor examenleerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat de school de verplichting heeft om onderwijs aan te bieden.

Leerlingen die thuis geen laptop, tablet of internet tot hun beschikking hebben, worden daarin ondersteund door hun school en gemeente.

Noodopvang is beschikbaar voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

De school is verantwoordelijk voor de opvang van leerlingen onder schooltijd, de opvang daarbuiten is de verantwoordelijkheid van de kinderopvang. Er moet een goede overdracht zijn hierbij.

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen.

Specifieke informatie voor het passend onderwijs

Kinderen in een kwetsbare positie of die praktijkonderwijs volgen, kunnen wel naar school. Dit betekent dat het vso en pro voorlopig open blijven.

Wel is het aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen welke leerlingen als kwetsbaar moeten worden beschouwd.

Sommige leerlingen hebben op school hulp nodig bij toiletgang, fysieke begrenzing of medische handelingen. Hierbij is fysiek contact noodzakelijk. Deze leerlingen kunnen gewoon naar school. Bij het uitvoeren van medische handelingen zijn geen aanvullende beschermingsmiddelen of voorwaarden nodig anders dan die altijd voor deze handeling golden. Medische handelingen kunnen door onderwijspersoneel of extern zorgpersoneel worden uitgevoerd. Soms verzorgen ouders de (medische) zorg op school. In principe zijn ouders in deze periode niet welkom op school. Als ouders noodzakelijk zijn bij de (medische) hulpverlening van hun zoon/dochter – omdat anders de gang naar school belemmerd wordt – dan kan de ouder gezien worden als ambulante hulpverlener (die wel in de school komt voor de ondersteuning bij een individuele leerling). Om onduidelijkheid te voorkomen is goede afstemming met de school wel noodzakelijk.

 • De ritten van het leerlingenvervoer in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan door. Hiervoor gelden de volgende regels:
  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen.
  • Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren tot elkaar. Wel moeten ze zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur. Als de 1,5 meter afstand mogelijk is, zijn er geen extra maatregelen nodig.
  • Leerlingen dragen zoveel als mogelijk een mondkapje.
  • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje.

Ouders houden zoveel mogelijk afstand van het vervoersmiddel en de chauffeur en betreden het vervoersmiddel niet. De chauffeur zorgt voor het vastmaken van de gordel en het vastzetten van de rolstoel.

Voor kandidaten die deelnemen aan het staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, geldt dat het eindexamen dit schooljaar doorgaat in de normale vorm.Dit betekent dat voor elke schoolsoort en examenvoorziening (vo, vso, vavo en staatsexamen) minimaal alle verplichte eindtermen van het school/college-examen (SE) en centraal examen (CE) afgerond dienen te worden.

Vorig schooljaar

Voor staatsexamenkandidaten die vorig schooljaar begonnen gold dat het centraal schriftelijk examen verviel. Staatsexamenkandidaten behaalden hun diploma nu op basis van de resultaten van het college-examen. Het college-examen bestond, afhankelijk van niveau en vak, uit een schriftelijk, praktisch en/of mondeling deel. De schriftelijke college-examens werden afgenomen in de periode van 25 tot en met 29 mei 2020. De mondelinge en praktische college-examens werden afgenomen in de periode van 6 juni tot en met 1 augustus 2020.Leerlingen konden vier keer herkansen. Herkansen kon alleen als er kans was op het behalen van een diploma. De herkansingen van het schriftelijke examens waren van 17 augustus t/m 20 augustus. De herkansingen van de mondelinge en praktische examens waren op 22 en 29 augustus. De derde en vierde herkansingsmogelijkheid is daarna en uiterlijk voor 1 januari 2021. Leerlingen die na 1 september nog gaan herkansen worden wel alvast toegelaten tot de vervolgopleiding en kunnen daarmee starten.

Meer informatie over uit welk onderdeel het college-examen per niveau en vak bestaat, vindt u op de website van DUO. Op de website van DUO vindt u ook het rooster van de examens.

Opvang van kinderen 

De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze leerlingen kunnen op school terecht binnen de reguliere schooltijden.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van opvang/onderwijs op school. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en te halen. Dit is om te zorgen voor voldoende afstand tussen volwassenen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang. Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Specifieke informatie voor het basisonderwijs

De scholen zijn gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Deze leerlingen kunnen op school terecht binnen de reguliere schooltijden.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van opvang/onderwijs op school. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en te halen. Dit is om te zorgen voor voldoende afstand tussen volwassenen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO . De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

De besmettingscijfers in deze leeftijdsgroep zijn minder hoog, en de besmettelijkheid is lager. Het OMT heeft de kinderopvang en het primair daarom uitgezonderd van het advies om in het onderwijs de 1,5 meter (of best haalbare) afstand maatregel in te voeren. Dit blijft het RIVM goed in de gaten houden.

Basisscholen hebben twee weken langer om het schooladvies vast te stellen. De scholen krijgen er dit schooljaar tot 15 maart de tijd voor.

Normaal gesproken zijn docenten verplicht om het schooladvies uiterlijk 1 maart in het onderwijskundig rapport op te nemen en dan aan ouders en leerlingen door te geven. Vanwege de lockdown en de aanstaande voorjaarsvakantie is het voor scholen lastig om voldoende informatie over de leerlingen te verzamelen en oudergesprekken te voeren over het schooladvies. Dat is de reden dat scholen meer tijd krijgen voor het schooladvies.

De inzet van het ministerie van OCW is dat de eindtoets in groep 8 van het schooljaar 2020-2021 doorgaat. Dit betekent dat voor leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs (vo) een objectief tweede gegeven bij het schooladvies beschikbaar is.

Basisschoolleerlingen en ouders/verzorgers die staan voor de keuze voor een middelbare school,  kunnen op alternatieve manieren kennismaken. Er wordt een beroep gedaan op de creativiteit van scholen. Als handreiking heeft de VO-raad een aantal praktijkvoorbeelden verzameld, zoals een virtuele tour, vlogs en chat om de sfeer van de school te laten proeven.

Kinderen t/m 12 jaar laten zich testen bij klachten passend bij COVID-19.

 • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
 • Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
 1.   de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek
 2. er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
 3. het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
 • Kinderen t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang (en straks weer naar school), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.
 • De handreiking van het RIVM over het testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar is te vinden in de Handreiking bij neusverkouden kinderen.

Specifieke informatie voor het voortgezet onderwijs

De scholen zijn gesloten. Er gelden enkele uitzonderingen. De volgende groepen leerlingen blijven wel les op school krijgen:

 • Examenleerlingen;
 • Praktijkgerichte lessen;
 • Schoolexamens voor voorexamenleerlingen;
 • Leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Voor deze laatste groep maakt de school de afweging om welke leerlingen het gaat. Net als in het voorjaar gaat in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt, nieuwkomersleerlingen.

Ja, dit is voorlopig nodig uit voorzorg.

Voor het beroepsgericht onderwijs in het vmbo geldt dat de afstandsregel praktijkgericht onderwijs in de weg kan staan. Daarom hoeven leerlingen die praktijklessen volgen en de docenten die dit onderwijs verzorgen deze regel niet te volgen als het goed onderwijs in de weg staat.

In de komende weken wordt bezien hoe het onderwijs in na 7 februari vorm kan krijgen. Met nieuwe onderzoeksinformatie wordt later bepaald of het nodig is de afstandsmaatregel door te zetten.

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt wel een mondkapje dringend geadviseerd in de les. Dit geldt voor specifieke lessituaties waar de anderhalve meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

De plicht is vanaf december 2020 voor 3 maanden vastgesteld. Dit kan door de overheid worden verlengd.

Alle leerlingen moeten buiten de les een mondkapje dragen, met uitzondering van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, of  door het opzetten daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.

Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening of aan leerlingen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen.

Als bewijs kan de leerling bijvoorbeeld zijn hulpmiddel of medicatie tonen. Wat ook kan is een briefje van een arts, zorgverlener of zorgorganisatie, of een bewijs van een recente afspraak met een arts. Als maar aannemelijk is gemaakt dat uw kind niet aan de verplichting kan voldoen

Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de (G)MR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) te bepalen voor welke situaties het dragen van een mondkapje reëel is.

Als een leerling wel op school verschijnt, maar geen mondneusmasker wil dragen (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om eerst te bepalen wat er gaat gebeuren.

De school stelt zelf maatregelen op en gaat zelf over de sancties. Hierbij zorgt de school voor instemming met de (G)MR bij wijziging van het gezondheid- en veiligheidsbeleid.

De school kan ervoor kiezen om de volgende stappen te volgen:

 1. In overleg te treden met leerling en ouder
 2. Een waarschuwing te geven aan de leerling
 3. De leerling te schorsen
 4. Indien de leerling na schorsing, alsnog weigert tot het dragen van een mondkapje, volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar
 5. De casus wordt overgedragen naar de leerplichtambtenaar

Nee. Het schoolgebouw en de onderwijsinstelling zijn echt alleen voor onderwijs en overige activiteiten vinden op afstand of later plaats

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als dat niet lukt kan er gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. Onderwijsinstellingen maken samen met vervoerders lokale of regionale afspraken om mogelijke knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen. Op de website van de VO-raad staat het afsprakenkader ‘veilig vervoer vo’.

Besmettingsrisico’s rondom scholen moeten worden verkleind. Het terugdringen van bewegingen van leerlingen rondom de school kan door afspraken te maken met o.a. de gemeenten en lokale middenstand.

Door de uitbraak van het coronavirus is de landelijke eindtoets in het po en so het afgelopen schooljaar niet doorgegaan. Omdat schooladviezen niet bijgesteld konden worden, is een deel van de leerlingen mogelijk niet op het voor hen passende niveau in het vo gestart. Er is daarom met de vo-sector afgesproken dat vo-scholen dit schooljaar specifiek monitoren of deze groep brugklassers op het voor hen passende niveau onderwijs krijgen, en als blijkt dat dit niet het geval is, gericht actie ondernemen.

Er is veel aandacht voor het in kaart brengen en zo nodig inhalen van opgelopen achterstanden bij leerlingen. Deze inzet is onder andere belangrijk om ervoor te zorgen dat kwetsbare leerlingen de ruimte krijgen hun ontwikkeling te laten zien. Monitoring van de ontwikkeling, extra begeleiding en een ruimhartig doorstroombeleid staan bij de ondersteuning van leerlingen met achterstanden centraal. Scholen bepalen zelf op welke wijze zij invulling geven aan het monitoren van de leerontwikkeling van de leerlingen

Het eindexamen voor de algemene vakken gaat door in schooljaar 2020-2021, met uitzondering van het beroepsgerichte profielvak in het vmbo (zie hieronder). Dat betekent dat leerlingen zowel het schoolexamen (bij het staatsexamen: college-examen) als het centraal examen moeten afleggen. Dit geldt voor reguliere vo-scholen, het voortgezet volwassenenonderwijs (vavo) en het staatsexamen.

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan hij later het school- of praktijkexamen afronden. Dit moet gebeurd zijn voor het centraal examen van het betreffende vak.

Voor de kamerbrief over de examens van minister Slob (november 2020), zie de website van de Rijksoverheid.

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in het schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen in plaats van met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De inhoud van het examen blijft hetzelfde. Bij het schoolexamen in het beroepsgerichte profielvak kunnen de scholen wel gebruik maken van de cspe’s, die door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) beschikbaar worden gesteld.

Scholen die normaal gesproken geen schoolexamens afnemen voor het beroepsgerichte profielvak moeten hier dit schooljaar alsnog in voorzien. Het materiaal van het cspe wordt beschikbaar gesteld zodat scholen hier gebruik van kunnen maken bij het schoolexamen.

Specifieke informatie voor het mbo

Voorlopig zijn er geen fysieke onderwijsactiviteiten. Er is afstandsonderwijs. Een uitzondering zal gelden voor studenten die examens tentamens of toetsen afleggen, voor studenten die praktijklessen volgen en voor kwetsbare studenten (met name in mbo 1 en mbo 2). Vanwege de hoge aantallen besmettingen vindt er een lockdown plaats in Nederland waardoor iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven. Tot 16 december werd een deel van het onderwijs in het mbo online gegeven, en een deel van de lessen vonden plaats op de instelling.

Studenten die onder de uitzonderingen vallen mogen naar de instelling komen. Dat zijn studenten die examens, tentamens of toetsen moeten doen, studenten die praktijklessen volgen en kwetsbare studenten die naar de instelling mogen komen voor begeleiding. Vanzelfsprekend gelden op de locatie de coronamaatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar en het dragen van een mondkapje buiten de les.

Ja, reizen van en naar de instelling door medewerkers en studenten wordt gezien als noodzakelijke reis. De afspraken over het spreiden van onderwijstijden en daarmee het gespreid reizen blijven uiteraard van kracht.

Ja, per 1 december is iedereen in het mbo en hoger onderwijs verplicht om buiten de lessen een mondkapje te dragen. Deze verplichting geldt in en rond de onderwijsinstelling en op andere locaties waar een onderwijsactiviteit wordt georganiseerd (bijvoorbeeld een praktijklokaal of examenlocatie buiten de school).

In sommige situaties kan het ook verplicht zijn om tijdens de les een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld bij praktijklessen. Tijdens sommige praktijklessen is het onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand te houden. Bijvoorbeeld bij de opleiding Verpleegkunde. Instellingen volgen per opleiding de adviezen van de beroepssector over de uitzondering op de 1,5 meter afstand. In dat geval draagt iedereen een mondkapje.

 • Studenten hoeven geen mondkapje te dragen op het moment dat zij op een vaste zit- of staanplaats deelnemen aan een onderwijsactiviteit. Studenten kunnen hun mondkapje dus afdoen in de les zodra zij op anderhalve meter afstand van elkaar zijn gaan zitten.
 • Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor de onderwijsactiviteit, is een mondkapje niet verplicht. Hiervan kan in ieder geval sprake zijn bij lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans. Of bij praktijkonderwijs waarbij het mondkapje een belemmering vormt. In dat geval kan de school voor (alternatieve) veiligheidsmaatregelen aansluiten bij de regels die gelden voor het werkveld en die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de brancheprotocollen
 • Een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt ook voor personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken. Voorbeelden zijn personen die een verminderde arm-of handfunctie hebben en daardoor geen mondkapje op kunnen zetten, personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een longaandoening en personen met zintuiglijke beperkingen die gebarentaal spreken. Personen die zich beroepen op de uitzondering, zullen de beperking of ziekte aannemelijk moeten maken als de instelling of een toezichthouder hierom vraagt.

Nee, in het nieuwe studiejaar is geen tijdslot voor de lessen. Het tijdsslot dat geldig was sinds 15 juni (lessen van 11.00 uur-15.00 uur en na 20.00 uur), was geldig tot aan de zomervakantie. Wel gelden er nieuwe afspraken over het roosteren van de onderwijsactiviteiten. De instelling informeert studenten over die aangepaste roosters en spreidingsregels.

Ja, de 1,5-meter-afstandsregel tot elkaar geldt ook in en rond de gebouwen van de school. Alle RIVM-voorschriften zijn van toepassing op de instelling. Ook geldt dat studenten bij klachten thuis blijven. Elke instelling heeft een plan gemaakt om de spreiding van studenten zo te organiseren dat deze regels gewaarborgd kunnen worden. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling.

Over het coronavirus 

Uw kind heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of ademt moeilijk? Dan moet u bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op. 

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Regelmatig handen wassen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.

Meer informatie

Voor vragen en persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD. 

De PO-raad stelde samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een gespreksleidraad op voor school en kinderopvang

Gerelateerde onderwerpen

Mondkapjesplicht op middelbare scholen

Vanaf vandaag moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in de openbare ruimte. Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geldt de mondkapjesplicht binnen het schoolgebouw. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.

Lees meer

Procedure coronabesmettingen voortgezet onderwijs

Er is een toenemend aantal coronabesmettingen in het voortgezet onderwijs. Verschillende scholen moesten afgelopen week de deuren sluiten omdat meerdere leraren of leerlingen besmet bleken. Het roept de vraag op wat eigenlijk de standaard procedure is als er corona uitbreekt op school.

Lees meer

Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

Intussen is duidelijk dat de coronaperiode ook dit schooljaar nog een poos aanhoudt. Er is een groep leerlingen die in deze coronacrisis niet naar school kan. Het risico voor de eigen kwetsbare gezondheid of dat van een huisgenoot is daarvoor te groot. Deze leerlingen zitten al een hele periode thuis en de verwachting is dat dit nog zeker een aantal maanden blijft duren.

Lees meer

Scholen hoeven niet dicht volgens ouders

Er komen steeds meer coronabesmettingen bij, maar meer dan drie kwart van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs wil niet dat alle middelbare scholen dicht gaan (76%). Meer dan een derde vindt dat ook niet nodig als er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%). Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Lees meer

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Rijksoverheid, 5 januari 2021

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.