Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vraag & antwoord: Hoe ziet het onderwijs er na de zomervakantie uit?

Vraag & antwoord: Hoe ziet het onderwijs er na de zomervakantie uit?.

19 augustus 2021 Nieuws
scholen gaan weer open

Er zijn versoepelingen in het coronabeleid op scholen. Zo hoeven leerlingen niet meer in vaste groepen te werken (cohortering) en zijn activiteiten met ouders toegestaan. Middelbare scholen waren eerder weer volledig open gegaan. Dat geldt ook voor buitenschoolse opvang, kinderopvang, basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo's.

De huidige situatie roept bij ouders vragen op. Hieronder vindt u per categorie de antwoorden op veelgestelde vragen.

Dit is het laatste nieuws. De informatie op onze website wordt continu bijgewerkt.

Bijgewerkt: 19-08-2021 om 14:30 uur

Hoe ziet het onderwijs er na de zomervakantie uit?

Voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn er voorlopig geen wijzigingen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten na de zomervakantie mondkapjes blijven dragen als ze zich verplaatsen. Ook blijft de regel gelden dat leerling en leerkracht onderling anderhalve meter afstand houden.

Bij het versoepelen van de 1,5 meter afstandsmaatregel tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft het OMT het belang van preventief zelftesten door personeel en leerlingen benadrukt. Zelftesten blijven in deze overgangsfase een belangrijke rol spelen om het virus tijdig te signaleren en daarmee verspreiding te voorkomen. Daarom is het nodig om de zelftesten te blijven gebruiken.

Medewerkers en leerlingen kunnen zichzelf twee keer per week testen op het coronavirus, zonder directe aanleiding. Scholen ontvangen hiervoor zelftesten. Medewerkers en leerlingen nemen deze preventieve test zelf thuis af. Deelname is vrijwillig.

Raadpleeg voor meer informatie onze themapagina over zelftesten. Op de website Zelftesten in het onderwijs staat meer informatie voor scholen.

Scholen mogen weer met hun leerlingen op schoolreisje, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg voor de bestemming de maatregelen die op die bestemming gehanteerd worden. Begeleiding mag mee, maar houd wel rekening met de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Volg de regels rondom mondkapjes op.

Ja. Voor het nieuwe collegejaar op mbo’s, hbo’s en universiteiten geldt dat fysieke lessen en colleges weer mogelijk zijn. De anderhalve meter afstand geldt niet langer. Verder zijn mondkapjes verplicht buiten de les- of collegezalen. Deze mogen af zodra de studenten in de collegezaal zitten. Er gelden wel aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld een maximum van 75 studenten in collegezalen.

Specifieke informatie voor het basisonderwijs

Alle basisscholen zijn weer volledig open. Onderwijspersoneel en andere volwassenen houden zoals altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Waar mogelijk zijn in de school looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt.

Op basisscholen wordt gewerkt met sneltesten voor onderwijspersoneel. Deze testen worden preventief ingezet, dus zonder dat er een besmetting bekend is. Deelname aan een sneltest is vrijwillig.

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met verschillende tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om het verspreidingsrisico onder ouders en verzorgers zoveel mogelijk te beperken.

Op het moment dat een leerling in een klas besmet raakt met corona, dan gaan alle leerlingen in een klas in quarantaine. Dit geldt niet voor kinderen die minder dan een half jaar geleden hersteld zijn van corona. Zij hoeven niet in quarantaine wanneer zij gezien worden als nauw contact.

Voor leerlingen die wel in quarantaine moeten duurt dat vijf dagen. Leerlingen kunnen zich laten testen, maar dat is niet verplicht. Kinderen kunnen niet worden getest zonder expliciete toestemming van de ouders. Wie vervolgens negatief test, kan weer fysiek naar school. Leerlingen die zich niet laten testen blijven vijf dagen langer in quarantaine. De dagen in quarantaine volgen de leerlingen afstandsonderwijs. Verder gelden de standaard regels. Zo hoeven huisgenoten van de kinderen en leerkracht die in quarantaine gaan niet thuis te blijven.

Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten.

Soms, maar niet altijd. De GGD bepaalt dit. Hiervoor gebruikt de GGD de informatie van de positief geteste persoon en nadere informatie, die de school kan leveren. Bij een besmetting in de klas beoordeelt de GGD welke leerlingen gezien worden als nauw contact (categorie 2) van de besmette persoon en wie daarvan het advies krijgt om in quarantaine te gaan. Kinderen die minder dan een half jaar geleden hersteld zijn van corona hoeven niet in quarantaine wanneer zij gezien worden als nauw contact.

Nee, kinderen van 0-12 jaar mogen naar de basisschool (en BSO) als zij verkoudheidsklachten hebben. Tenzij ze een quarantaine-advies hebben, bijvoorbeeld als ze een contact zijn van iemand met corona. Ook moeten zij thuisblijven als zij naast verkoudheidsklachten hoesten, koorts hebben en/of benauwd zijn.

Ouders zijn niet juridisch verplicht om een besmetting aan school te melden, dit valt binnen de privacyregels.

De GGD heeft de taak om het bron- en contactonderzoek uit te voeren en informeert op basis daarvan de nauwe contacten rondom de besmette persoon. De school stelt een eigen stappenplan op voor besmettingen of uitbraken op school. Hierin wordt vastgelegd hoe er met ouders gecommuniceerd wordt over een besmetting of uitbraak, met inachtneming van de privacyregels. Scholen helpen de GGD met het uitvoeren van het bron- en contactonderzoek, bijvoorbeeld door het bijhouden van klassenindelingen en -plattegronden en dagelijkse presentielijsten per klas/groep. GGD’en hebben een specifiek team school en jeugd dat hier ervaring en expertise in heeft.

Indien vanwege organisatorische redenen een school tijdelijk of voor bepaalde groepen geen fysiek onderwijs kan organiseren, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden. Dit kan door afstandsonderwijs maar ook door het geven van huiswerk.

Ouders/verzorgers mogen hun kind naar school brengen en halen. Volwassenen moeten bij het wachten op hun kind op het schoolplein wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ja, maar houd er rekening mee dat de 1,5 meter afstand tussen volwassenen nog steeds geldt, en dat de grootte van de ruimte bepaalt hoeveel personen bij elkaar kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld lastig zijn als ouders/verzorgers aan het begin van de dag op hetzelfde tijdstip de school in zouden komen om hun kind naar de klas te brengen. Als de ruimte het niet toelaat dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden, dan kan een school ervoor kiezen dat ouders/verzorgers op dat moment niet (gelijktijdig) de school in mogen komen, of kunnen looproutes worden gehanteerd. Voor oudergesprekken over een individuele leerling zou het houden van 1,5 meter afstand meestal geen probleem hoeven te zijn.

Ja, maar wel met de hierboven genoemde voorwaarden.

Ja, publiek is weer toegestaan bij amateursport. Zij moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Scholen mogen weer met hun leerlingen op schoolreisje, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg voor de bestemming de maatregelen die op die bestemming gehanteerd worden. Begeleiding mag mee, maar houd wel rekening met de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Volg de regels rondom mondkapjes op.

Kinderen t/m 12 jaar kunnen zich laten testen bij klachten passend bij COVID-19.

  • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
  • Testen van kinderen jonger dan 12 jaar blijft dringend geadviseerd als:
  1. de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek
  2. er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
  3. het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
  • Kinderen t/m 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naarschool en de opvang), maar moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het testresultaat.

Meer informatie in de Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM.

Opvang van kinderen 

De bso, kinderopvang, gastouderopvang – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) – en het basisonderwijs zijn weer open.

Nee, kinderen van 0-12 jaar mogen naar de bso (en basisschool) als zij verkoudheidsklachten hebben. Tenzij ze een quarantaine-advies hebben, bijvoorbeeld als ze een contact zijn van iemand met corona. Ook moeten zij thuisblijven als zij naast verkoudheidsklachten hoesten, koorts hebben en/of benauwd zijn.

Specifieke informatie voor het passend onderwijs

Scholen voor speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn volledig open. Onderwijspersoneel houdt ten opzichte van collega’s, ouders en leerlingen anderhalve meter afstand. Mondkapjes blijven verplicht op de gang. En in ruimtes waar geen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden kan worden. Als leerlingen en personeel gevaccineerd zijn, hoeven zij zich niet meer te laten testen. Voor leerlingen die niet zijn gevaccineerd adviseert het kabinet de zelftesten tweewekelijks te gebruiken.

Sommige leerlingen hebben op school hulp nodig bij toiletgang, fysieke begrenzing of medische handelingen. Hierbij is fysiek contact noodzakelijk. Deze leerlingen kunnen gewoon naar school. Bij het uitvoeren van medische handelingen zijn geen aanvullende beschermingsmiddelen of voorwaarden nodig anders dan die altijd voor deze handeling golden. Medische handelingen kunnen door onderwijspersoneel of extern zorgpersoneel worden uitgevoerd. Soms verzorgen ouders de (medische) zorg op school. In principe zijn ouders in deze periode niet welkom op school. Als ouders noodzakelijk zijn bij de (medische) hulpverlening van hun zoon/dochter – omdat anders de gang naar school belemmerd wordt – dan kan de ouder gezien worden als ambulante hulpverlener (die wel in de school komt voor de ondersteuning bij een individuele leerling). Om onduidelijkheid te voorkomen is goede afstemming met de school wel noodzakelijk.

Specifieke informatie voor het voortgezet onderwijs

De middelbare scholen zijn per volledig open voor alle scholieren. De leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. De anderhalve meter regel geldt wel tussen leerlingen en leraren.

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten en onderwijspersoneel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

In de klas kan een docent een mondneusmasker of gezichtsscherm dragen, bijvoorbeeld in die uitzonderingsgevallen waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden of ter aanvulling op de eigen veiligheid, zoals eerder omschreven in dit document voor vso, pro en vmbo. Een leerling kan in die uitzonderingsgevallen ook een mondneusmasker dragen in de klas.

Ja, maar houd er rekening mee dat de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en tussen leerlingen en volwassenen nog steeds geldt, en dat de grootte van de ruimte bepaalt hoeveel personen bij elkaar kunnen komen. Als de ruimte het niet toelaat dat volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar houden, dan kan een school ervoor kiezen dat ouders/verzorgers op dat moment niet (gelijktijdig) de school in mogen komen, of kunnen looproutes worden gehanteerd. Voor oudergesprekken over een individuele leerling zou het houden van 1,5 meter afstand meestal geen probleem hoeven te zijn.

Ja, maar wel met de hierboven genoemde voorwaarden.

Scholen mogen weer met hun leerlingen op schoolreisje, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg voor de bestemming de maatregelen die op die bestemming gehanteerd worden. Begeleiding mag mee, maar houd wel rekening met de 1,5 meter afstand tussen volwassenen, en ook tussen volwassenen en leerlingen, ook in het vervoer. Gebruik mondkapjes als het niet gegarandeerd kan worden dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

 

Ja, publiek is weer toegestaan bij amateursport. Zij moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Per juli 2021, nu de vaccinatiegraad toeneemt en meer mensen immuun zijn, zijn de regels voor BCO in de samenleving versoepeld. In het onderwijs gelden die ook vanaf het nieuwe schooljaar, nu ook steeds meer leerlingen gevaccineerd zijn.
· Contacten die niet-immuun zijn en die gelden als ‘nauw contact’ of huisgenoot zijn van een besmette leerling moeten 10 dagen in thuisquarantaine en laten zich na 5 dagen bij de GGD testen. Nauwe contacten die immuun zijn hoeven niet meer in quarantaine en krijgen geen testadvies meer, behalve als ze klachten ontwikkelen.
· ‘Overige contacten’ (zowel immune als niet-immune) hoeven niet in quarantaine of te testen op dag 5. Daarmee is het risicogericht testen van de klas na een besmetting op school vervallen. Zij worden wel geïnformeerd en geadviseerd bij klachten een test te laten doen bij de GGD. Testen is altijd vrijwillig.
· De GGD kan van deze regels afwijken bij een grotere uitbraak. Volg hierin altijd de adviezen van de GGD op.

Dat bepaalt de GGD, bijvoorbeeld als de hele klas als nauw contact wordt gezien of bij een uitbraak (meerdere positief geteste personen). Immune personen vallen hierbuiten. Volledige gevaccineerde leerlingen (en docenten), die twee weken terug (of langer geleden) hun laatste prik hebben gehad, hoeven niet meer in quarantaine als ze nauw contact zijn.

Specifieke informatie voor het mbo

Voor het nieuwe collegejaar op mbo’s, hbo’s en universiteiten geldt dat fysieke lessen en colleges weer mogelijk zijn. De anderhalve meter afstand geldt niet langer. Verder zijn mondkapjes verplicht buiten de les- of collegezalen. Deze mogen af zodra de studenten in de collegezaal zitten. Er gelden wel aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld een maximum van 75 studenten in collegezalen.

Meer informatie

Voor vragen en persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD. 

De PO-raad stelde samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een gespreksleidraad op voor school en kinderopvang

Gerelateerde onderwerpen

Mondkapjesplicht op middelbare scholen

Vanaf vandaag moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in de openbare ruimte. Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geldt de mondkapjesplicht binnen het schoolgebouw. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.

Lees meer

Procedure coronabesmettingen voortgezet onderwijs

Er is een toenemend aantal coronabesmettingen in het voortgezet onderwijs. Verschillende scholen moesten afgelopen week de deuren sluiten omdat meerdere leraren of leerlingen besmet bleken. Het roept de vraag op wat eigenlijk de standaard procedure is als er corona uitbreekt op school.

Lees meer

Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

Intussen is duidelijk dat de coronaperiode ook dit schooljaar nog een poos aanhoudt. Er is een groep leerlingen die in deze coronacrisis niet naar school kan. Het risico voor de eigen kwetsbare gezondheid of dat van een huisgenoot is daarvoor te groot. Deze leerlingen zitten al een hele periode thuis en de verwachting is dat dit nog zeker een aantal maanden blijft duren.

Lees meer

Scholen hoeven niet dicht volgens ouders

Er komen steeds meer coronabesmettingen bij, maar meer dan drie kwart van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs wil niet dat alle middelbare scholen dicht gaan (76%). Meer dan een derde vindt dat ook niet nodig als er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%). Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Lees meer

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Rijksoverheid, 2 februari 2021

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.