Staat van de Ouder
De staat van de ouder is een uitgave van Ouders & Onderwijs
Ouders & onderwijs
De staat van de ouder is een uitgave van Ouders & Onderwijs
Ouders & onderwijs
Staat van de Ouder Staat van de Ouder
Lees verder

Voorwoord

Voor ouders met schoolgaande kinderen zijn het bijzondere tijden. Al meer dan een jaar drukt corona haar nadrukkelijke stempel op het onderwijs. Schoolsluitingen, halve klassen en thuisonderwijs: het zijn zaken waar we niet eerder mee te maken hadden. Ouders zijn ineens nog meer dan anders cruciaal in het onderwijs. Dat ‘educatieve partnerschap’ waar in normale tijden zo lovend over wordt gesproken, heeft ineens wel een heel concreet karakter gekregen.

Ouders krijgen ook een uniek inkijkje in het onderwijs aan hun kinderen. Dat doet vaak goed. Ouders zien betrokken docenten en krijgen een beter beeld van hoe de schooldag van hun kind eruitziet. Maar het roept ook vragen op. Waarom krijgt het ene kind uitgebreid online les, terwijl de ander het moet doen met een huiswerkpakket? Doet school wel genoeg om achterstanden te voorkomen? Waarom krijgt mijn kind niet wat meer het voordeel van de twijfel? Maar ook: mijn kind bloeit op nu de school dicht is, is dat niet vreemd? Waarom kan afstandsonderwijs nu ineens wel, terwijl het voor mijn thuiszittende kind nooit mogelijk was?

Het is onvermijdelijk dat deze Staat van de Ouder gekleurd is door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. We zien in ons onderzoek dat de relatie tussen school en ouders onder druk is komen te staan en lager wordt gewaardeerd. Ook signaleren ouders dat de onderwijskwaliteit gedaald is. Niet vreemd, maar wel zorgelijk. Gelukkig zien we wel dat nog steeds de grote meerderheid van de ouders tevreden is met de school.

Ouders zijn zeer eensgezind: klassen van meer dan 25 kinderen zijn te groot.
Lobke Vlaming

DIRECTEUR OUDERS & ONDERWIJS

Je zou het bijna vergeten, maar er spelen ook zaken in het onderwijs die niets met corona te maken hebben. Het lerarentekort, dalende onderwijskwaliteit, passend onderwijs, medezeggenschap, om er maar een paar te noemen. Ook naar deze onderwerpen deden we dit jaar onderzoek, net als twee jaar geleden. En we keken eens wat dieper naar een vraagstuk waar veel ouders een mening over hebben: de klassengrootte.

Ouders zijn zeer eensgezind: klassen van meer dan 25 kinderen zijn te groot. En dat niet alleen: ze zien ook dat de onderwijskwaliteit in die klassen minder is, hun kinderen met minder plezier naar school gaan en dat hun kind zich minder veilig voelt op school. Tel dat op bij de grote groep leraren die aangeeft in kleinere klassen beter les te kunnen geven, meer aandacht te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben en dat zij hun werk dan gewoonweg leuker vinden. Zo lijken kleinere klassen misschien in eerste instantie duur en lastig te realiseren. Op de iets langere termijn kan het weleens een oplossing zijn voor de dalende onderwijskwaliteit, passend onderwijs én het lerarentekort tegelijk. Dus tel uit je winst.

Inhoud
Hoofdstuk 1
Relatie ouders en school

Een goede relatie tussen ouders en school zorgt voor meer schoolplezier en betere prestaties van het kind. Gelukkig is deze relatie gemiddeld genomen al jaren goed. 78% van de ouders geeft aan dat de relatie goed of zeer goed is. Ouders helpen veel op school en vooral op het voortgezet onderwijs willen ouders zelfs meer doen dan gevraagd. Tegelijkertijd is de relatie door corona onder druk komen te staan. Direct en persoonlijk contact is veelal niet mogelijk en communicatie is bemoeilijkt. Daarnaast blijkt de afstand tussen ouders en schoolbestuur behoorlijk groot.


Relatie tussen school en ouders verslechterd door corona

De relatie tussen ouders en school is al jaren goed voor de meeste ouders. Sterker nog, uit ons onderzoek blijkt dat deze relatie beter is geworden de afgelopen jaren. Beslissingen worden over het algemeen samen genomen, school komt gemaakte afspraken na en ouders voelen zich goed geïnformeerd en betrokken bij het onderwijs. Ook nemen scholen de inbreng van ouders meestal serieus en werken ze samen met ouders. Echter, sinds corona is de relatie met school volgens ouders verslechterd. Ten opzichte van de normale situatie is het percentage ouders dat aangeeft dat de relatie goed of zeer goed is met maar liefst 14% gedaald.

Relatie ouders en school
“De school is toegankelijk, denkt mee en de leerkrachten zijn betrokken.”
“De communicatie kan veel beter: eerder, duidelijker, vollediger.”
“De juf stuurt geregeld berichtjes met foto’s of filmpjes van de kinderen. Zodat je weet wat er op school gebeurt. Zowel klassikaal als persoonlijk.”
“Er is geen contact meer tijdens brengen en halen. Dit zorgt voor een grotere afstand tot de leerkracht, andere ouders en hun kinderen.”

Ouders nog steeds actief voor school

Ondanks de coronacrisis doen ouders nog veel op school. Binnen het basisonderwijs besteden ouders meer tijd aan activiteiten op school dan in het voortgezet onderwijs. Opvallend is dat 22% van de ouders op het voortgezet onderwijs juist meer betrokken wil worden: in plaats van de huidige 2,2 uur per maand zouden ze gemiddeld wel 6,9 uur per maand op school actief willen zijn. Nagenoeg alle ouders gaan naar rapportbesprekingen en ouderavonden, ze vinden het vanzelfsprekend om op school te helpen waar mogelijk en hun kind bij huiswerk te begeleiden. Bijna alle ouders helpen hun kind dan ook bij het maken van huiswerk, op het basis- én voortgezet onderwijs.

Wat doen ouders allemaal op school?

Afstand tot schoolbestuur

Het contact met de leraar is goed, de afstand tot de schooldirecteur neemt al toe. De afstand tussen schoolbestuur en ouders is groot. Op het basisonderwijs is deze kleiner dan op het voortgezet onderwijs. Toch weet een grote groep ouders niet onder welk bestuur de school valt, laat staan wie er in het schoolbestuur van de school zitten.

Contact en communicatie met school

“Ik zou best mijn communicatie-expertise meer willen inzetten om de school te helpen.”

“Mede dankzij de ouderraad is er extra aandacht besteed aan de communicatie. Enorme verbetering in crisistijd.”
Standpunt 1

De relatie tussen school en ouders is over het algemeen goed

en de waardering van ouders neemt over de jaren toe. Dat is heel goed nieuws.

Standpunt 3

Voor het voortgezet onderwijs geldt: er zijn behoorlijk wat ouders die meer betrokken willen zijn bij het onderwijs.

Doe een beroep op deze ouders en benut de kansen die zij bieden.

Standpunt 2

Voor alle scholen geldt: besteed extra aandacht aan de communicatie met ouders in tijden van corona.

Spreek waardering uit en ga het gesprek aan. Maak de drempel laag voor ouders om contact op te nemen met de school/leraar. Sta open voor ideeën.

Standpunt 4

De afstand tussen het bevoegd gezag op een school en de ouders is groot. Zeker in het voortgezet onderwijs kennen ouders de schoolbestuurders niet. Vooral als het op school niet lekker loopt is dit een probleem.

De afstand kan worden verkleind door een maximum te stellen aan het aantal leerlingen dat valt onder een schoolbestuur.

Ook kunnen bestuurders meer doen om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor ouders.

Hoofdstuk 2
Klassengrootte

Bij het vaststellen van de klassengrootte wordt steevast gekeken naar het gemiddelde. Maar wanneer je verder kijkt zie je dat waar de klassen groter zijn dan 25 leerlingen ouders veel negatieve gevolgen ondervinden. Maar liefst 34% van de kinderen zit in zo’n klas. Dat heeft vervelende consequenties. Kinderen gaan met minder plezier naar school, ervaren minder veiligheid op school en ouders zien een slechtere onderwijskwaliteit. Vooral klassen groter dan 30 leerlingen komen er slecht vanaf. Het aantal ouders dat een klas te groot vindt, neemt bovendien exponentieel toe bij klassen met meer dan 25 leerlingen.


Aantal kinderen in de klas

Gemiddeld zitten in een basisschoolklas 22 leerlingen, op het voortgezet onderwijs zijn dit er 23. Dit gemiddelde geeft een vertekend beeld. Meer dan een derde van de ouders geeft aan dat hun kind in een klas groter dan 25 leerlingen zit en 7% in een klas van meer dan 30 leerlingen.

Hoe groot zijn de klassen?

Ouders ontevreden over klas met meer dan 25 leerlingen

Gemiddeld is 61% van de ouders tevreden met de klassengrootte en vindt een derde van de ouders de klassen te groot. Ook hier geeft het gemiddelde een vertekend beeld. Want hoe groter de klas, hoe vaker ouders vinden dat er teveel kinderen in de klas zitten. Het echte omslagpunt zit bij klassen groter dan 25 leerlingen. Twee derde van de ouders vindt de klas in dat geval te groot. Bij klassen groter dan 30 leerlingen is dit zelfs 80%. Opvallend is dat ouders de klas bijna nooit te klein vinden, zelfs niet als deze kleiner is dan 15 leerlingen.

Wat ouders vinden van de klassengrootte

Grote klassen hebben gevolgen

Het lijkt een reden te hebben dat ouders een klas groter dan 25 leerlingen te groot vinden. Ouders met een kind in een grote klas zijn minder tevreden over de onderwijskwaliteit, zien dat hun kind met minder plezier naar school gaat én ervaren vaker dat hun kind zich op school onvoldoende veilig voelt. Vooral klassen met meer dan 30 leerlingen scoren een stuk slechter.

Klassengrootte en onderwijskwaliteit, plezier op school en veiligheid

Onderwijs moet kleinschaliger

Ouders zijn in meerderheid voorstander van kleinschalig onderwijs. Ruim de helft van de ouders denkt dat hun kind baat zou hebben bij kleinere klassen. De klassengrootte ziet een derde van de ouders bovendien als een bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Naast het verkleinen van klassen zien ouders ook voordeel in het klein houden van scholen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat er een maximum aantal leerlingen op een school moet worden vastgelegd.

Ouders over kleinschalig onderwijs

“Er moet een maximale klassengrootte komen op basis- en middelbare scholen.”
*gebaseerd op de antwoorden van 46.653 ouders op kieswijsouders.nl.
Standpunt 1

Stel een maximale norm voor klassengrootte op

waarvan scholen alleen tijdelijk en onderbouwd kunnen afwijken.

Standpunt 2

Zorg dat de kleinschaligheid in het onderwijs behouden blijft en dat deze terugkomt waar die is verdwenen.

Stel daartoe eisen aan de maximale omvang van scholen, klassen en het aantal leerlingen dat valt onder een schoolbestuur.

Hoofdstuk 3
Ouderbijdrage

Goed nieuws. Na een intensieve en jarenlange lobby van Ouders & Onderwijs en anderen werd wettelijk geregeld dat kinderen niet meer uitgesloten mogen worden als ouders de ouderbijdrage niet betalen. Volgend schooljaar gaat de wet die dit regelt in. Uit ons onderzoek blijkt dat de gevolgen nu al zichtbaar zijn. De goede lijn is dus ingezet en nu is het tijd om deze verder uit te breiden.


Hoogte ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage op scholen is voor veel ouders gedaald. En dat is merkbaar voor ouders. Ten opzichte van 2019 zijn ouders vaker tevreden over de hoogte van de bijdrage. Bovendien hebben ouders minder vaak moeite met het betalen ervan. De ouderbijdrage in het basisonderwijs ligt lager dan in het voortgezet onderwijs.

Hoogte van de ouderbijdrage in 2019 en 2021

Wat vinden ouders van de hoogte van de ouderbijdrage

Kunnen ouders de ouderbijdrage betalen?

Waar betalen ouders voor

Ouders betalen vooral voor leuke activiteiten: schoolreis, kamp, kerst en sinterklaas. Op het voortgezet onderwijs gaat vaker een deel van de ouderbijdrage naar praktische zaken als een kluisje. Ook betaalt één op de vijf ouders met een kind op het voortgezet onderwijs een kopieerbijdrage aan de school.

Top 5 ouderbijdragen basisonderwijs
Top 5 ouderbijdragen voortgezet onderwijs

Verplichting

Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft minder vaak gevolgen voor ouders dan twee jaar geleden. Daarnaast worden minder kinderen uitgesloten van activiteiten of diensten van de school als er geen bijdrage betaald wordt. Ondanks de positieve ontwikkelingen is er nog voldoende ruimte voor verbetering. Ouders ervaren de ouderbijdrage namelijk nog bijna net zo vaak als een verplichting en nog steeds wordt een deel van de kinderen uitgesloten van activiteiten.

Ouderbijdrage is (deels) verplicht voor ouders
Niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor ouders

Verborgen kosten

Naast de kosten die de school aan ouders vraagt zijn er ook kosten die gemaakt moeten worden door ouders, die niet direct aan de school betaald worden. Zoals een laptop of tablet, die nodig is voor het volgen van onderwijs. Of het inschakelen van bijles als de school onvoldoende in staat is een kind te begeleiden.


“Een kind dat bijles nodig heeft, moet dat altijd zonder extra kosten via de school kunnen krijgen.”
*gebaseerd op de antwoorden van 46.653 ouders op kieswijsouders.nl.
“De ouderbijdrage in het onderwijs moet worden afgeschaft.”
*gebaseerd op de antwoorden van 46.653 ouders op kieswijsouders.nl.
Standpunt 1

Sluit geen kinderen uit als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Standpunt 3

Beperk de ouderbijdrage tot leuke uitjes

en zorg voor publieke financiering voor andere praktische en onderwijsinhoudelijke zaken, zoals kluisjes en tweetalig onderwijs.

Standpunt 2

Zorg dat het voor ouders duidelijk is dat de bijdrage vrijwillig is.

Standpunt 4

Zorg ervoor dat digitale leermiddelen net als schoolboeken gratis verstrekt worden

als de school deze onmisbaar maakt voor het onderwijs.

Hoofdstuk 4
Onderwijskwaliteit

Veruit de meeste kinderen gaan met plezier en in een veilige omgeving naar school. Ouders blijven bovendien in meerderheid tevreden over de geboden onderwijskwaliteit. Deze staat echter wel onder druk. Ouders zien een teruggang in de kwaliteit tijdens corona en de toets- en prestatiedruk lijkt juist hoger te worden.


Kwaliteit afgenomen door corona

Al jaren is ruim twee derde van de ouders tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. Maar ten tijde van corona ziet een grote groep ouders daarin een achteruitgang.

Tevredenheid over onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit volgens ouders tijdens corona

Wat bepaalt de kwaliteit

Wat bepaalt dan die onderwijskwaliteit? Volgens ouders zijn vooral de kwaliteit van de leraar, de ruimte voor een kind om zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen en de sfeer op school essentieel. Daarbij vindt 53% van de ouders dat de meeste onderwijstijd naar de basisvakken zou moeten gaan. Maar weinig ouders vinden dat regelmatig toetsen bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Toch ervaren steeds meer ouders een te grote toets- en prestatiedruk, vooral op het voortgezet onderwijs.

Factoren die volgens ouders onderwijskwaliteit bepalen

Toets- en prestatiedruk

Lerarentekort blijft een probleem

Ouders vinden de leraar nog steeds het meest bepalend voor de onderwijskwaliteit. Door corona is er minder aandacht voor het lerarentekort, maar het probleem blijft voor veel ouders zichtbaar. Zelfs nu er veelal alleen nog digitaal contact met de leraar mogelijk is ziet een kwart tot een derde van de ouders dat de school moeite heeft met het vinden van voldoende leraren. Ook ziet ongeveer een derde van de ouders dat leraren te maken hebben met een hoge werkdruk.

Zichtbaar lerarentekort voor ouders

Maatregelen lerarentekort en oplossingen ouders dichterbij elkaar

In de afgelopen twee jaar heeft een verschuiving plaatsgevonden in hoe scholen omgaan met het lerarentekort. En dat is positief voor ouders. De zaken die zij niet als wenselijk zien, zijn de afgelopen twee jaar minder vaak ingezet. Er worden minder leerlingen naar huis gestuurd en er is minder lesuitval. Ook worden klassen veel minder vaak samengevoegd of verdeeld. Scholen laten parttime leraren meer uren werken. En het komt vaker voor dat een onderwijsassistent, onbevoegd docent of gepensioneerde leraar voor de klas staat. Ouders zijn duidelijk over wat er moet gebeuren om het lerarentekort op de lange termijn aan te pakken: meer geld van de overheid en een beter imago voor het beroep leraar.

Ongewenste maatregelen tegen het lerarentekort

Noodmaatregelen tegen het lerarentekort

Structurele maatregelen tegen het lerarentekort
“Leraren die werken op een school met veel kinderen met een leerachterstand, moeten een hoger salaris krijgen.”
*gebaseerd op de antwoorden van 46.653 ouders op kieswijsouders.nl.
Standpunt 1

Het verminderen van toets- en prestatiedruk moet prioriteit krijgen, terwijl we tegelijkertijd streven naar een flinke verhoging van de leerprestaties.

Dit betekent dat scholen een duidelijke visie moeten hebben op hoe hun didactische en pedagogische aanpak zorgt voor goede prestaties, zonder onnodige nadruk op toetsing.

Standpunt 3

Zet maximaal in op het tegengaan van het lerarentekort

door veel meer te investeren in primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, door de uitstroom van leraren sterk in te perken en de instroom te vergroten.

Standpunt 2

Zorg voor structureel meer handen in de klas en op school

zodat de werkdruk voor leraren daalt, kinderen meer aandacht krijgen en er meer tijd is voor lesvoorbereiding en scholing.

Standpunt 4

Maak in de aanpak onderscheid tussen tijdelijke noodmaatregelen en structurele oplossingen.

Zorg dat (ongewenste) noodmaatregelen niet de norm worden.

Hoofdstuk 5
Passend onderwijs

De afgelopen jaren hebben we ons hard gemaakt voor écht passend onderwijs. De eerste stappen in de goede richting zijn inmiddels gezet. Voor de ouders die vast zijn komen te zitten door passend onderwijs kunnen de aanpassingen niet snel genoeg in de praktijk gebracht worden. En zal er meer nodig zijn dan een aanpassing van regels. Daar blijven wij aandacht voor vragen.


Algemene visie van ouders over passend onderwijs

Over het algemeen zijn ouders aardig op de hoogte van wat ze moeten doen en wat de school voor extra hulp kan bieden. Daar is in twee jaar tijd niet veel in veranderd. Over het diagnosticeren van kinderen en het bieden van inclusief onderwijs blijven ouders verdeeld.

Informatie voor ouders

Wat vinden ouders van diagnoses bij kinderen?

Hoe denken ouders over inclusief onderwijs?

Staat van de Ouder 2020

Vorig jaar stond de Staat van de Ouder in het teken van passend onderwijs. Uit ons onderzoek bleek dat 60% van de ouders ontevreden is over de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk. Bovendien krijgen we jaarlijks duizenden vragen en klachten binnen van ouders over passend onderwijs. Deze ouders komen klem te zitten tussen de belangen van hun kind en de mogelijkheden die de school kan en wil bieden. In de Staat van de Ouder 2020 deden we een groot aantal aanbevelingen om de situatie voor ouders te verbeteren.

Cijfers passend onderwijs - Staat van de Ouder 2020

Cijfers passend onderwijs - Staat van de Ouder 2020

60% van de ouders is negatief over de toepassing van passend onderwijs in de praktijk

Van de ouders wiens kind ondersteuning krijgt is 42% ontevreden over de uitvoering van die ondersteuning. Hoe intensiever de ondersteuning, hoe tevredener ouders zijn.

51% van de ouders wiens kind ondersteuning krijgt heeft negatieve ervaringen met de uitvoering van de zorgplicht in de praktijk.

Bij 50% van de ouders wiens kind extra ondersteuning nodig heeft is een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

25% van de ouders is niet of nauwelijks betrokken geweest bij het opstellen van het ontwikkelings­perspectief.


Evaluatie Wet passend onderwijs

Onze herhaalde roep om wijzigingen in passend onderwijs werd eind vorig jaar gehoord. De minister én de Tweede Kamer besloten tijdens de evaluatie van de Wet Passend Onderwijs dat aanpassingen nodig zijn. Daarbij werden veel van onze punten overgenomen door de minister. Zo komt er in ieder samenwerkingsverband een steunpunt voor ouders, gaat de minister leerrecht vastleggen en komt er meer toezicht op de samenwerkingsverbanden. Ook heeft de minister zich duidelijk uitgesproken over de onwenselijkheid van een VT-melding wanneer er geen passende onderwijsplek is.

Cijfers evaluatie wet passend onderwijs

Nog steeds verbetering nodig in de praktijk

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft niet passend onderwijs een probleem voor teveel ouders. Nog steeds bellen veel ouders met ons informatiepunt omdat ze er niet uitkomen met de school of het samenwerkingsverband. Sterker nog, al jaren is passend onderwijs het onderwerp waar de meeste vragen over worden gesteld. Daarom blijven wij, samen met andere ouderorganisaties, aandacht vragen voor de problematiek van ouders. En we blijven nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen vanuit de politiek, scholen en samenwerkingsverbanden.

Onderwerpen contacten informatiepunt Ouders & Onderwijs

Top 10 contactonderwerpen in 2020 over passend onderwijs
“Elke school en kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen met een handicap of ondersteuningsbehoefte.”
*gebaseerd op de antwoorden van 46.653 ouders op kieswijsouders.nl.
Standpunt 1

Passend onderwijs is zoveel mogelijk inclusief.

Standpunt 3

Leraren zijn opgeleid om met verschillen tussen leerlingen om te gaan

en weten precies wat er van hen verwacht wordt.

Standpunt 5

Samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat passend onderwijs voor ieder kind geregeld wordt

en ontwikkelen daarvoor nieuwe vormen van onderwijs en samenwerking.

Standpunt 2

Ouders weten het beste wat goed is voor hun kind

en krijgen de juiste informatie en ondersteuning.

Standpunt 4

Scholen kijken naar wat kinderen nodig hebben

en kunnen gemakkelijk de hulp inroepen van specialisten en werken met andere scholen en professionals samen.

Standpunt 6

Leerlingen hebben recht op onderwijs en worden altijd gehoord.

Hoofdstuk 6
Medezeggenschap

Het is voor ouders belangrijk om te weten wat er op de school van hun kind gebeurt. Ouders willen daarom betrokken worden bij beleid dat er voor hen en hun kind toe doet. De behoefte aan contact met de MR is toegenomen. Het aantal ouders dat bekend is met de MR is vooral in het voortgezet onderwijs gegroeid. Toch blijft de kloof tussen ouders en MR groot. Het lijkt er bovendien op dat de MR, zoals deze nu is ingericht, onvoldoende aansluit bij de behoeften van ouders.


Bekendheid MR

De MR lijkt vooral op het voortgezet onderwijs iets aan terrein te winnen. Vaker dan in 2019 hebben ouders over de MR gehoord, weten ze waar de MR mee bezig is en welke ouders erin zitten. De meeste ouders weten ook hoe ze contact op kunnen nemen met de MR, al is dat niet altijd eenvoudig. Volgens slechts 34% van de ouders is het makkelijk om contact te zoeken met de MR.

Bekendheid MR

Vertegenwoordiging door MR moet beter

De kloof tussen ouders en MR is nog net zo groot als twee jaar geleden: het is onvoldoende inzichtelijk wat de MR doet. Veel ouders staan neutraal tegenover de MR. Een grote groep ouders voelt zich niet vertegenwoordigd, en vindt de MR onvoldoende zichtbaar en daadkrachtig. En dat is zorgelijk, want er worden steeds meer verantwoordelijkheden bij de MR neergelegd. Het werk blijkt een pittige taak voor de ouders in de MR, die hun kostbare tijd en energie op vrijwillige basis in de school investeren.

MR als vertegenwoordiger

Contact tussen MR en ouders

Veel ouders hebben behoefte aan meer contact met de MR. Bijna alle ouders willen meepraten over beleid. Toch wordt maar 33% van de ouders betrokken bij nieuw op te stellen beleid. Ouders worden het liefst betrokken via digitale enquêtes, ouderavonden en in een direct gesprek met school. Slechts een kwart van de ouders wil meepraten over het beleid via de MR, ouderraad of commissie/klankbordgroep.

Op welke manier ouders willen meepraten over beleid - basisonderwijs

Op welke manier ouders willen meepraten over beleid – voortgezet onderwijs

Contact tussen ouders en MR

Gewenste rol van MR

In tijden van corona lijkt de MR voor ouders belangrijker te zijn. Ten opzichte van 2019 hebben meer ouders behoefte aan contact met de MR. Vooral bij problemen hebben ze behoefte aan contact. En verder willen ze op de hoogte gehouden worden van de bezigheden van de MR.

Gewenst contact met de MR - basisonderwijs

Gewenst contact met de MR - voortgezet onderwijs

“Meepraten is soms goed maar ook erg ingewikkeld met alle verschillende meningen van ouders. Een enquête houden heeft alleen zin als je ook wat kan doen met de uitslag en dat is vaak ingewikkeld.”

“Als ik eerst maar wist wat het beleid was van school. Daarna komt, "als ik daar iets anders van vind...", en dan moet ik bij de MR zijn. Euvel daar is dat je hooguit achteraf geïnformeerd wordt over wat er ter sprake is geweest. Voor meepraten is het altijd te laat.”
Standpunt 1

Creëer kennisopbouw bij ouders in de (G)MR en een gelijkwaardige relatie tussen schooldirectie/bestuur en ouders

door ouders structureel en onafhankelijk te laten ondersteunen op beleidsmatig en secretarieel vlak.

Standpunt 3

Maak informatie en contactgegevens van de MR toegankelijk voor ouders.

Standpunt 5

Weet als MR wat er leeft onder ouders.

Standpunt 2

Zorg ervoor dat ouders in de (G)MR een vuist kunnen maken door onafhankelijke juridische ondersteuning beschikbaar te stellen.

Standpunt 4

Informeer ouders regelmatig waar de MR mee bezig is.

Over de Staat van de Ouder 2021

Ouders, bedankt!

We willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de Staat van de Ouder 2021. En in het bijzonder de ouders die hun meningen en ervaringen met ons hebben gedeeld via het Landelijk Ouderpanel en Kieswijs Ouders.

Breed en representatief onderzoek

De Staat van de Ouder is een jaarlijkse productie van Ouders & Onderwijs. In een groot onderzoek onder ouders vroegen we hen, net als in 2017 en 2019, naar hun ervaringen met en mening over het Nederlandse onderwijs. Aan dit onderzoek deden 1.133 ouders mee, waarvan de meesten via het Landelijk Ouderpanel. De resultaten van het onderzoek zijn representatief op geslacht, opleidingsniveau en migratieachtergrond, met een spreiding op de leeftijd van het kind.

Kieswijzer voor ouders

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 ontwikkelde Ouders & Onderwijs samen met Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders: www.kieswijsouders.nl. Daar legden we 20 stellingen over onderwijs, kinderopvang, opgroeien en de combinatie werk en gezin aan ouders voor. De antwoorden op een aantal van deze stellingen maken onderdeel uit van de Staat van de Ouder 2021. Over de achtergrond van de 46.653 invullers van de kieswijzer is vanwege privacy niets bekend.

Landelijk Ouderpanel: Laat van je horen!

De stem van ouders laten horen, dat is het doel van het Landelijk Ouderpanel, een initiatief van Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland. Ouders in het panel praten via online onderzoeken en peilingen mee over onderwerpen die te maken hebben met onderwijs én opvoeden. Deze inbreng neemt Ouders & Onderwijs vervolgens mee in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Samen zorgen we dat de stem van ouders écht gehoord wordt. Doe ook mee en meld je aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Over Ouders & Onderwijs

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen. Bovendien praten ouders via het Landelijk Ouderpanel mee over diverse onderwerpen rondom onderwijs en opvoeden. De informatie die we uit onze contacten met ouders halen gebruiken we in onze rol als gesprekspartner voor de politiek, overheid, pers en de onderwijssector. Ouders & Onderwijs levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat over onderwijs-gerelateerde onderwerpen. Zodat ouders écht een stem hebben.

Colofon

Projectmanager Ouders & Onderwijs: Lotte Cats-den Boer
Onderzoeksbureau: MWM2
Communicatie-advies: Loverbos Communicatie
Vormgeving: Mannen van 80
Techniek: Moonly Software

Ouders & Onderwijs, 2021