Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Disclaimer

Disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Ouders & Onderwijs niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Ouders & Onderwijs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Mocht u desondanks informatie tegenkomen die niet (meer) klopt, of bent u van mening dat bepaalde informatie op deze website ontbreekt, neemt u dan contact op per email via informatie@oudersonderwijs.nl of telefonisch op 088-6050101.

Intellectueel eigendom

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Ouders & Onderwijs, tenzij anders vermeld. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website is toegestaan mits Ouders & Onderwijs als bron wordt vermeld.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de geciteerde spreker of weergegeven bron en niet (noodzakelijkerwijs) die van Ouders & Onderwijs. Ouders & Onderwijs kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Ouders & Onderwijs kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Ouders & Onderwijs behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. Ouders & Onderwijs heeft echter geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Ook aanvaardt Ouders & Onderwijs geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze websites. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

In deze disclaimer verstaan wij onder:

  • Eigenaar www.oudersonderwijs.nl: Stichting Ouders & Onderwijs
  • Content: alle in bovengenoemde website aanwezige inhoud, inclusief downloads en afbeeldingen (foto’s, banners, logo’s etc).
  • Gebruiker: bezoekers van bovengenoemde website.

Disclaimer persoonlijke adviezen via telefoon, email of social media 

Ouders & Onderwijs wil ouders zo goed mogelijk informeren over onderwijs gerelateerde thema’s. Adviezen die per telefoon, social media of email (inclusief eventuele bijlagen) worden gegeven, zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld in reactie op de door de vragensteller verstrekte informatie.  

Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Ouders & Onderwijs echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ook kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.  

De inhoud van geschreven berichten kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Doorsturen is niet toegestaan zonder toestemming van Ouders & Onderwijs. 

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.