Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Naar de basisschool > Checklist voor het kiezen van een basisschool

Checklist voor het kiezen van een basisschool.

U weet zelf als ouder het beste wat er bij u en uw kind past. We hebben voor u een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaalt u natuurlijk zelf wat u (het meest) laat meewegen in uw keuze. Onze checklist voor het kiezen van een basisschool kunt u gebruiken bij het bepalen van uw eigen criteria:

Karakter van uw kind

 • Karakter: Wat voor een type is uw kind? En welke onderwijsmethode past daarbij?
 • Ontwikkeling op school: Waar heeft uw kind de meeste baat bij in zijn/haar educatieve ontwikkeling? (denk aan: veiligheid, creativiteit, sfeer, duidelijke methode, zelfstandigheid, samenwerken etc.)
 • Onderwijsmethode en lessen
 • Onderwijsmethode: Sluit deze aan op uw opvattingen over opvoeden en leren leren?
 • Vakken: In welke vakken krijgen kinderen les?
 • 21st Century: Geeft school ook les in 21e-eeuwse vaardigheden zoals: kritisch denken, digitale vaardigheden, mediawijsheid, probleem oplossen en creatief denken?
 • Leermiddelen: Maakt school ook gebruik van computers en iPads? En hoe worden die ingezet?
 • Leerproblemen: Hoe gaat school om met kinderen die leer- of gedragsproblemen hebben?
 • Extra aanbod: Biedt de school iets extra’s? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, taal of een creatief vak?

School en overtuiging

 • Overtuiging of geloof: Sluit de school aan bij uw overtuigingen? Is de school gestoeld op een bepaald geloof of is ze juist openbaar?
 • Sociale normen en waarden: Hoe gaat men met elkaar om op school? Wat staat er in het veiligheidsbeleid over pesten?

School in cijfers

 • Grootte: Is het een grote of juist een kleinere school?
 • Grootte van de groepen: Hoe groot zijn de groepen of klassen gemiddeld?
 • Score: Hoe scoort de school op de Eindtoets?
 • Tijden: Wat zijn de schooltijden?
 • Rooster: Heeft school een continurooster of een traditioneel rooster met een pauze waarin kinderen naar huis kunnen?

School demografie

 • Leeftijd leraren: Wat is de gemiddelde leeftijd van de juffen en meesters?
 • Verhouding meesters/juffen: Zijn er ook meesters op school?
 • Parttimers leraren: Staan er veel parttimers (duobanen) voor de klas?
 • Kinderen: Is het een gemengde, witte of zwarte school?
 • Buurt: Gaan er meer kinderen naar deze school die ook in dezelfde buurt wonen?
 • Groei: Is de school aan het groeien of loopt het leerlingenaantal juist terug?

School en ouders

 • Vrijwillige ouderbijdrage: Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in geld? Waar wordt die voor gebruikt?
 • Rol van ouders: Op welke manier participeren ouders op school? Wat wordt er verwacht? Op welke manier kunnen ouders een rol spelen?
 • Type ouders: Kan je als ouder aansluiting vinden bij de ouders van de kinderen die er op school zitten?

Schoollocatie en gebouw

 • Locatie: Is de school dichtbij of wat verder van huis?
 • Inrichting: Hoe is het gebouw ingericht?
 • Licht: Hoe donker of hoe licht is het binnen?
 • Gebouw: Is het een modern of oud gebouw?
 • Speelplaatsen: Hoe ziet het plein eruit en zijn er voldoende voorzieningen?
 • Hygiëne: Hoe schoon zijn het gebouw, de lokalen en de sanitaire voorzieningen?

School en opvang

 • Opvang op school: Hoe is de tussenschoolse opvang geregeld?
 • Opvang na school: Met welke organisatie voor naschoolse opvang heeft de school afspraken gemaakt? Welke andere naschoolse opvang mogelijkheden zijn er in de buurt? Maakt de school deel uit van een integraal kindcentrum, of werkt ze samen met andere wijkvoorzieningen?

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Wisselen van basisschool

Ouders mogen altijd een andere school uitkiezen voor hun kind, om welke reden dan ook. Ouders hebben immers een vrije schoolkeuze.

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer
Dossier

De kleuterperiode

De meeste kinderen beginnen op de basisschool als ze 4 jaar worden.

Lees meer
Dossier

Wennen op de basisschool

De eerste schooldag is voor kinderen een grote stap.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.