Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Start op de basisschool > Checklist voor kiezen basisschool
pesten

Checklist voor kiezen basisschool.

Als ouder weet je precies wat het beste bij je kind past. Hieronder staan een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij. Aan de hand van de vragen in deze checklist kun je samen met je kind de beste keuze maken.

Voorbereiding

 • Welke scholen zijn er in of vlakbij je woonplaats? Voor een overzicht van de scholen bij jou in de buurt kunt je bijvoorbeeld terecht op schoolkeuzewebsites als Scholenopdekaart.
 • De meeste scholen hebben een website waarop je alvast de schoolgids kunt raadplegen.

Praktische vragen

 • Hoe lang is je kind (op de fiets of lopend) onderweg?
 • Moet je kind gevaarlijke (en drukke) wegen oversteken?
 • Zitten er vriendjes/vriendinnetjes op de school?

Overtuiging van de school

 • Hangt de school een overtuiging of geloof aan, of is de school openbaar? Sluit die overtuiging of dat uitgangspunt aan bij jou en je kind? Lees meer over openbare en bijzondere scholen.
 • Hoe zit het met sociale normen op school? Wat staat er in het veiligheidsbeleid over pesten? Lees meer over het antipestbeleid.

De lessen op school

 • Welk onderwijsmethode past het beste bij je kind? Bijvoorbeeld Vrijeschool, Montessori, Dalton of Jenaplan. Lees meer over onderwijsmethodes.
 • Waar heeft je kind de meeste baat bij in zijn/haar educatieve ontwikkeling? Bijvoorbeeld als het gaat om creativiteit, sfeer, duidelijke methode, zelfstandigheid en samenwerken.
 • In welke vakken krijgen de kinderen les?
 • Op welke manier maakt de school gebruik van leermiddelen? Bijvoorbeeld leerboeken, computers en/of iPads. Lees meer over digitaal onderwijs
 • Is er extra aanbod? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, taal of een creatief vak.

School in cijfers

Demografie van de school

 • Wat is de gemiddelde leeftijd van de juffen en meesters?
 • Is er een evenredig aantal juffen en meesters op school? Of juist niet?
 • Is het een gemengde, witte of zwarte school?
 • Is de school aan het groeien of loopt het leerlingenaantal juist terug?

School en ouders

 • Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage in geld? Waar wordt die voor gebruikt? Meestal ligt de vrijwillige ouderbijdrage zo rond de 50 euro. Ouders zijn wettelijk niet verplicht deze te betalen en kinderen mogen niet worden uitgesloten. Lees meer over de vrijwillige ouderbijdrage.
 • Zijn er overige kosten? Lees meer over overige kosten.
 • Op welke manier participeren ouders op school? Wat wordt er verwacht? Op welke manier kunnen ouders een rol spelen? Lees meer over de ouderraad en medezeggenschapsraad.
 • Kan je als ouder aansluiting vinden bij de ouders van de kinderen die er op school zitten?

Schoollocatie en gebouw

 • Hoe is het gebouw ingericht?
 • Hoe donker of hoe licht is het binnen?
 • Is het een modern of oud gebouw?
 • Hoe ziet het schoolplein eruit en zijn er voldoende (speel)voorzieningen?
 • Hoe schoon zijn het gebouw, de lokalen en de sanitaire voorzieningen?

School en opvang

 • Hoe is de tussenschoolse opvang geregeld? Lees meer over tussenschoolse en buitenschoolse opvang.
 • Met welke organisatie voor naschoolse opvang heeft de school afspraken gemaakt? Welke andere naschoolse opvang mogelijkheden zijn er in de buurt? Maakt de school deel uit van een integraal kindcentrum, of werkt ze samen met andere wijkvoorzieningen?

Ik heb een geschikte school gevonden! En nu?

 • Je kunt je kind aanmelden voor een basisschool als hij of zij drie jaar oud is. De meeste scholen hebben hiervoor een inschrijfformulier. Meld je kind altijd schriftelijk aan, want alleen dan is de aanmelding formeel. Lees meer over het aanmelden op een basisschool.
 • Heeft je kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Vertel de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere basisscholen.
 • Informeer of er wachtlijsten zijn. Vooral in grote steden wordt gewerkt met een centrale aanmeldprocedure. Als er wordt geloot moet je op het inschrijfformulier ook een tweede, derde en vierde keuze invullen. Vaak gelden voorrangsregels als er bijvoorbeeld als een broertje of zusje op de school zit. Lees meer over voorrangsregels.
 • Als je kind is toegelaten tot een basisschool, kan hij of zij op 4-jarige leeftijd starten. Een school is volgens de wet verplicht om minimaal één toelatingstijdstip per maand hebben. Overleg dus met de school wanneer je kind kan beginnen. Meestal is het ook mogelijk om alvast te wennen op school. Informeer hiernaar op de school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vrijheid van onderwijs

In Nederland hebben we vrijheid van onderwijs. Wat is dit precies en wat betekent het voor jou en je kind?

Lees meer
Dossier

Geweigerd door de basisschool

Is je kind geweigerd op de basisschool? Dan heb je vast vragen. Mag de school je kind wel weigeren? Om welke redenen mag dat, en wat kun je doen?

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer
Dossier

Onderwijsachterstandenindicator CBS

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.