Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Hoe kan de MR te werk gaan in coronatijd?

Hoe kan de MR te werk gaan in coronatijd?.

23 april 2020 Nieuws

Minister-president Rutte zei tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag dat bij het gedeeltelijk opengaan van de basisscholen na de meivakantie een belangrijke rol voor de MR is weggelegd. Scholen wordt de ruimte geboden om maatwerk te bieden in nauw overleg met de MR.

Overleg over het heropenen van po-, so- en sbo-scholen

Hoe dat overleg eruit ziet, is door de regering niet nader uitgewerkt. De bevoegdheden van de MR zijn ontleend aan de Wet medezeggenschap op scholen. Daarin staat vermeld dat er instemming van de MR nodig is, waar het gaat om de vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid.

Ouders & Onderwijs vindt dat overleg met de MR essentieel is. Zeker ook waar het gaat om de wijze waarop school invulling geeft aan de opdracht om weer open te gaan na de meivakantie. Dit overleg is de plaats om de belangen van ouders, leerlingen en personeelsleden door te laten klinken in de besluitvorming van school. In theorie is de MR dan instemmingsbevoegd. Maar belangrijker dan de vraag welke bevoegdheid het hier betreft, lijkt het ons dat er überhaupt overleg plaatsvindt.

Onder deze bijzondere omstandigheden lopen de theorie van hoe de medezeggenschap werkt en de praktijk uiteen. School moet handelen en is niet per se bezig om het veiligheids- en gezondheidsbeleid aan te passen. School is wel bezig om te doen wat nodig is om vanaf 11 mei weer open te kunnen gaan. Dit vraagt begrip en onderling respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheden. En dat begint bij een constructief overleg waar zorgen, vragen en ideeën kunnen worden gewisseld en besproken. Het doel moet zijn dat het opengaan verantwoord gebeurt.

Op de agenda

Eerst en vooral gaat in de vergadering van de MR nu over de vraag hoe school de heropening per 11 mei vormgeeft. Ouders & Onderwijs adviseert u daarbij ook de volgende aandachtspunten te agenderen:

1. Ouders wel of niet in de school, of afzetten bij het schoolplein?

Veiligheid en gezondheid moeten voorop staan. Schoolbreed moeten er heldere afspraken zijn. Denk daarbij aan de volgende vragen: Mogen ouders wel of niet de school in komen? Hoe en waar nemen ouders afscheid van kinderen voor de schooldag? Moeten ouders bijvoorbeeld hun kinderen gedag zeggen bij het hek van het schoolplein? Mag er voor het raam gezwaaid worden bij de jongste kinderen?

2. Komen er extra hygiëne- of veiligheidsmaatregelen?

Veiligheid en gezondheid moeten voorop staan. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig onderling anderhalve meter afstand te houden. Ten opzichte van volwassenen geldt deze afstand alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften van de regering, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Maar dat beantwoordt nog niet alle vragen. Moeten de leerlingen en personeelsleden bijvoorbeeld hun handen wassen bij het betreden of verlaten van de school? Voor en na de middagpauze? Zijn er aanpassingen nodig in het schoonmaakrooster?

3. Op welke manier gaat het afstandsonderwijs door op de dagen dat leerlingen niet naar school kunnen?

Niet alle leerlingen zullen alle dagen naar school kunnen. Een deel van de onderwijstijd blijft daarom oningevuld. Hoe wil (en kan) school daarmee omgaan? Krijgen de leerlingen huiswerk op voor thuis? Blijft er afstandsonderwijs gegeven worden?

4. Hoe om te gaan met kinderen in verschillende klassen uit één gezin; worden schooldagen op elkaar afgestemd?

Scholen openen om kinderen weer volwaardig(er) onderwijs te geven en kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert het de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Wanneer kinderen uit hetzelfde gezin op verschillende momenten thuis en op school moeten zijn, neemt de druk op ouders niet af. Het verdient daarom aanbeveling om kinderen uit hetzelfde gezin zo veel mogelijk dezelfde schooltijden te geven. In de praktijk zal dit niet altijd waargemaakt kunnen worden.

5. Hoe om te gaan met ouders die hun kinderen liever thuishouden?

Niet alle ouders zullen geneigd zijn hun kinderen weer naar school te laten gaan. Soms is dat terecht. Kinderen met gezondheidsklachten en kinderen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM hoeven niet naar school. Wij adviseren ouders in die gevallen contact op te nemen met de schoolleiding. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die werken met mensen in de risicogroep. Het RIVM gaf hierover een richtlijn af.

6. Aandacht voor de doorgang van de noodopvang?

Noodopvang blijft open voor leerlingen met ouders in vitale beroepen. Hoe blijft school hierin voorzien wanneer de school weer open gaat?

Tot slot nog enige punten van andere orde waar de MR een antwoord op moet formuleren:

 • hoe kan de (G)MR onder deze omstandigheden (blijven) functioneren?
 • hoe richten we de communicatie met bevoegd gezag in?
 • hoe komen we tot besluitvorming?

Voorbereiden op heropenen vo- en vso-scholen

Scholen in het vo en vso gaan nog niet regulier open. Voor deze scholen verandert er vooralsnog niets ten opzichte van de huidige situatie.

De scholen hebben inmiddels wel de opdracht om zich voor te bereiden op heropening per 1 juni 2020. De MR doet er goed aan zich eveneens te beraden en met het bevoegd gezag mee te denken over de vraag hoe scholen met ingang van 1 juni verantwoord open kunnen. Voor inspiratie kunt u kijken bij onze adviezen voor de medezeggenschap in het po, so en sbo.

Verdere vragen die de MR zich kan stellen:

 • hoe gaat het met het onderwijs op afstand dat school biedt?
 • hebben alle leerlingen en alle docenten de voorzieningen die zij nodig hebben?
 • zo niet, wat is daaraan te doen?
 • zijn er leerlingen uit beeld? Hoe willen we daarmee omgaan?
 • wil school het pta aanpassen, c.q. willen wij dat school het pta aanpast en is dat al ter instemming voorgelegd?
 • hoe gaan we om met overgang po-vo zonder eindtoets?
 • hoe gaan we om met overgaan en zitten blijven? Blijven de regels gelijk?
 • willen we/moeten we een zomerschool inrichten om leerlingen die op vakken achter bleven bij te spijkeren?

En van een andere orde:

 • hoe kan de (G)MR onder deze omstandigheden (blijven) functioneren?
 • hoe richten we de communicatie met bevoegd gezag in?
 •  hoe komen we tot besluitvorming?

Meer informatie? De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) stelde een eigen handreiking voor de (G)MR samen. Voor vragen kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur.

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.