Home > Nieuws > Kennisbank > MBO > Ouders & Onderwijs stuurt brief aan Tweede Kamer over mbo

Ouders & Onderwijs stuurt brief aan Tweede Kamer over mbo.

7 november 2022 Nieuws

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het mbo. Ouders & Onderwijs vraagt in een brief aandacht voor o.a. ouderbetrokkenheid in het mbo, een stevigere rol voor ouders in de medezeggenschap, de hoge schoolkosten voor minderjarige studenten en stagediscriminatie van studenten met een beperking.  

Ouderbetrokkenheid in het mbo 

Ouderbetrokkenheid is ook in het mbo belangrijk. Het grootste deel van de studenten op het mbo is minderjarig. Ouders zijn belangrijk bij het kiezen van de juiste opleiding en het motiveren van hun kinderen. Dit zorgt voor een beter verloop van hun opleiding én stage. Scholen in het mbo zouden hier meer aandacht aan moeten geven. Zéker bij studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. 

Het ministerie van OCW en de MBO-raad stellen dat minderjarige studenten vanaf 16 jaar zelfstandig afspraken over extra ondersteuning moeten maken met school. Ook als ze het niet eens zijn over de gemaakte afspraken of als de school deze onvoldoende nakomt. Niet de ouder maar het minderjarige kind zelf moet hier dan het gesprek met school over aangaan.  

Onze aanbeveling: borg de positie van ouders bij ondersteuningsafspraken voor minderjarige mbo-studenten.  

Medezeggenschap van ouders in het mbo 

Sinds 2010 praten studenten en personeel mee over het beleid van een mbo-school, via een Studentenraad en een Ondernemingsraad. Met die wetswijziging is de inspraak van ouders weggevallen. Ouders kunnen in theorie een vrijwillige ouderraad vormen, maar in de praktijk wordt hier bij niet één mbo-instelling gebruik van gemaakt. Ouders weten niet dat dit mogelijk is en scholen nemen geen initiatief om ze hierover te informeren.  

Onze aanbeveling: Evalueer de medezeggenschap in het mbo en besteed daarbij specifiek de aandacht aan de positie van de ouders. 

Basisvaardigheden en onderwijskwaliteit 

Momenteel kunnen docenten in het mbo ‘breed’ ingezet worden. Dat betekent dat ze niet bevoegd hoeven te zijn voor het vak dat ze geven. Dat komt de onderwijskwaliteit niet ten goede. Goed onderwijs begint met goede docenten, die opgeleid zijn voor het vakgebied waarin ze lesgeven. Gebeurt dit niet, dan zal het aantal studenten dat het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd verlaat nog meer groeien.  

Kinderen op het mbo krijgen structureel al veel minder algemeen vormend onderwijs, omdat zij na vier jaar uitstromen uit het voortgezet onderwijs en ook daar al veel praktijk- en beroepsgerichte vakken hebben gevolgd. Dit maakt het nog urgenter om juist in het mbo hier voortdurend aandacht aan te besteden en ervoor te zorgen dat ze lessen krijgen van bevoegde docenten. 

Onze aanbeveling: Waarborg de kwaliteit van lessen in Nederlandse taal, rekenen en burgerschap en maak de prestaties van mbo-instellingen op deze gebieden inzichtelijker. 

Schoolkosten 

Mbo-studenten en hun ouders komen voor allerlei opleidingskosten te staan. Niet alleen reguliere schoolkosten (schoolboeken, lesgeld), maar ook kosten voor bijzondere leermiddelen, zoals koksmessen of werkkleding. Dit kan oplopen tot meer dan duizend euro en wordt niet vergoed. Wordt een mbo-student na 1 oktober van het schooljaar uitgeschreven? Dan is de student alsnog het hele lesgeld verschuldigd, onafhankelijk van het feit of het hier gaat om een eigen keuze of een verplichte uitschrijving. 

Onze aanbeveling: Maak het onderwijs aan minderjarigen met kwalificatieplicht voor ouders en studenten kosteloos, ongeacht welk onderwijstype zij volgen. Bereken bij voortijdig afbreken van een opleiding naar rato het lesgeld dat een student of ouder terugkrijgt of nog moet betalen. 

Studiefinanciering en aanvullende beurs 

Uit het Nibud mbo-onderzoek (2021) blijkt dat veel mbo-studenten inkomsten mislopen. Vaak hebben ze recht op toeslagen, maar maken ze geen gebruik van de regelingen. Dit geldt vooral voor studenten op niveau 1 en 2. Dat maakt hen financieel kwetsbaar. Het is verontrustend om te zien dat studenten op niveau 1 en 2 vaker schulden hebben dan andere studenten. 

Onze aanbeveling: Schep duidelijkheid over wat er verder gedaan gaat worden aan de financiële problemen van mbo-studenten. 

Stagediscriminatie 

Het is belangrijk dat iedere student een gelijke kans heeft op het vinden van een stage. Via het adviespunt en het Ouderpanel krijgen wij regelmatig meldingen over stagediscriminatie op basis van ondersteuningsbehoefte of handicap. 

Onze aanbeveling: Neem deze doelgroep expliciet mee in de werkagenda en de campagne #KIESMIJ. 

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Via ons adviespunt en Ouderpanel ontvangen wij veel informatie van ouders over hun kinderen en de scholen. Hier lees je meer.  

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.