Home > Nieuws > Nieuws > In de klas nog weinig te merken van verbeteringen passend onderwijs

In de klas nog weinig te merken van verbeteringen passend onderwijs.

7 november 2022 Nieuws

Al een aantal jaar vraagt Ouders & Onderwijs aandacht voor de problemen rondom passend onderwijs. In de tussentijd is vanuit de politiek een verbeteragenda gestart. Maar is er wel iets verbeterd? We vroegen aan ouders hoe zij passend onderwijs nu ervaren. Wat blijkt? Ouders geven passend onderwijs nog steeds een onvoldoende. De grootste problemen komen volgens ouders door te grote klassen en het gebrek aan expertise in de school. Dat blijkt uit onze nieuw uitgebrachte Monitor Passend Onderwijs.

Kleinere klassen en meer handen en expertise in de school

Ouders vinden vooral dat klassen kleiner moeten zijn (44%) en dat leraren meer ondersteuning nodig hebben. Zo vindt bijna de helft van de ouders dat leraren onvoldoende expertise hebben (45%) en te weinig hulp krijgen (42%).

Meer aandacht voor ondersteuning nodig

De samenwerking met school krijgt gemiddeld een 5,6 van ouders. Bijna de helft van de ouders vindt dat er voldoende aandacht is voor kinderen met ondersteuning. Het duurt vaak lang voordat de ondersteuning er is. Meer dan de helft van de ouders geeft aan het langer dan een half jaar duurde voor hun kind extra ondersteuning kreeg op school. Meer dan een kwart van de ouders (26%) zit nog op deze ondersteuning te wachten. Opvallend is dat hoe groter de klassengrootte, hoe vaker ouders ontevreden zijn. Toch is ook meer dan de helft van de ouders positief over het contact met school. Er is voldoende tijd voor gesprekken en ze voelen zich serieus genomen door de school. Ook weten de meeste ouders bij wie ze op school terecht kunnen.

“Er wordt veel van de school verwacht, maar de middelen (voldoende bekwaam personeel, kleine klassen en budget) ontbreken.”

Ontwikkelingsperspectief (OPP) vaak niet aanwezig

Een OPP is verplicht wanneer de school extra ondersteuning inzet voor een leerling. Toch is dit bij slechts 43% van de kinderen met extra ondersteuning op een reguliere school het geval. Het speciaal onderwijs scoort hierop met 92% veel hoger. Slechts bij 35% van de ouders is er overleg geweest over de inhoud van het OPP of is er om instemming gevraagd. Een zorgelijk signaal. De klassengrootte lijkt ook hierbij van invloed te zijn. Hoe meer leerlingen in een klas, hoe minder vaak ouders aangeven dat er een OPP is. Bij de helft is er om de mening van hun kind gevraagd en bij een derde mocht hun kind ook meebeslissen. Dit mag nog wel beter, zeker vooruitlopend op de wettelijke verplicht die er komt.

Zorgplicht nog steeds slecht nageleefd

Meer dan de helft van de ouders ervaren dat de wettelijke zorgplicht van scholen slecht wordt uitgevoerd. Deze score is, ondanks alle aandacht hiervoor, gelijk gebleven ten opzichte van ons vorige onderzoek. Dit zou kunnen komen doordat er weinig scholen in een regio beschikbaar zijn wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft (65% geeft dit aan). Dat is nog meer aan de orde in het speciaal onderwijs. Daar ervaart 74% van de ouders te weinig aanbod en geen keuzemogelijkheid. Daar komt bij dat ouders onvoldoende informatie hebben of kunnen vinden over welke ondersteuning er op school mogelijk is. Ruim één op de drie ouders weet niet welke ondersteuning er op school mogelijk is en meer dan de helft kan de informatie niet makkelijk vinden.

“Voor mijn zoon is er geen passend onderwijs op de school waar hij zit. Ze hebben aangegeven handelingsverlegen te zijn maar hebben geen oplossing aangedragen.”

Het samenwerkingsverband

Ten opzichte van het vorige onderzoek is de bekendheid van het samenwerkingsverband onder ouders flink toegenomen, van 50% naar 79%. De helft van de ouders geeft aan contact te kunnen opnemen met het samenwerkingsverband. De bekendheid van de ouder- en jeugdsteunpunten is nog beperkt, 9% heeft hier iets over gehoord. Nu ieder samenwerkingsverband zo’n steunpunt heeft, hopen we dat die bekendheid ook flink zal stijgen.

Wat is er nodig?

Ondanks alle inzet, vooral landelijk, bevestigt deze monitor dat er in de school nog weinig is veranderd. Het huidige onderwijssysteem staat onder druk. De klassen zijn vol en leraren ervaren een hoge werkdruk. Ook is er gebrek aan deskundige ondersteuning en zijn leraren onvoldoende toegerust om les te geven aan kinderen die iets extra’s nodig hebben. Er is een concreet plan nodig, dat investeert in kleinere klassen, meer handen in de klas en voldoende onderwijsondersteunend personeel op alle scholen.  Deze onderwerpen zijn, naast leerrecht, flexibelere vormen van onderwijs en inclusief onderwijs, dan ook onze prioriteit voor de komende periode.

Over het onderzoek

In de Monitor Passend Onderwijs vragen we een vaste groep ouders naar hun ervaringen met passend onderwijs. Er deden 480 ouders aan de Monitor mee. Alle resultaten staan in deze rapportage. Heb jij als ouder ook een kind met een ondersteuningsbehoefte en wil je jouw ervaringen met ons delen in de volgende Monitor Passend Onderwijs?

 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.