Home > Nieuws > Nieuws > Terugblik gespreksavond over hoorrecht

Terugblik gespreksavond over hoorrecht.

14 juni 2021 Nieuws
hoorrecht

Op dinsdag 1 juni jl. heeft Ouders & Onderwijs samen met het ministerie van OCW een gespreksavond met ouders georganiseerd over hoorrecht. Uitgangspunt is dat de leerling inspraak heeft in het gesprek over zijn/haar behoefte. Voor een passende ondersteuning op school is dat recht heel belangrijk. Want zijn/haar mening telt mee bij de beslissingen over de ondersteuning.

Verdrag rechten van het kind

Hoorrecht vindt zijn grondslag in het Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind (art.12). De praktische uitwerking van hoorrecht komt erop neer dat kinderen altijd zelf hun mening mogen geven over wat zij belangrijk vinden. Het ontwikkelingsbelang van het kind staat bij het besluit voorop. Een besluit vraagt om een zorgvuldige afweging tussen wat het beste is voor het kind en de andere belangen meespelen.

Verbeterpunt passend onderwijs

In de beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd hoorrecht voor de jeugd wettelijk te zullen verankeren binnen passend onderwijs. In dat kader voert het ministerie verkennende gesprekken met relevante partijen, waaronder uiteraard ook ouders, over hun ideeën bij hoorrecht en de aangekondigde maatregel. Op dinsdag 1 juni heeft Ouders & Onderwijs samen met het ministerie van OCW een gespreksavond met ouders georganiseerd over hoorrecht. De avond werd bijgewoond door 12 ouders van het Landelijk Ouderpanel van Ouders & Onderwijs.

Wettelijke verankering

Uit dit gesprek kwam naar voren dat ouders hoorrecht in principe als waardevol zien. Uit ervaring blijkt dat het vragen naar ‘wat heb jij nodig?’ aan het kind had kunnen helpen om tot een oplossing te komen of escalatie te voorkomen. Wettelijke verankering van het hoorrecht wordt gesteund mits een aantal randvoorwaarden geregeld en geborgd worden. Zaken die hierbij werden genoemd zijn:

  • goede communicatie tussen school, ouder en kind
  • een solide basis (bv voldoende leraren)
  • veilige omgeving en contactpersoon
  • goede ondersteuning en informatievoorziening aan ouders en kinderen.

Hoorrecht is recht, geen plicht

Ook werd genoemd dat we ervoor meten waken dat hoorrecht wordt ingezet als pressiemiddel; hoorrecht is een recht en geen plicht. Er moeten geen consequenties zijn voor het kind dat ervoor kiest zijn mening wel of niet te uiten. Verder gaven de aanwezige ouders aan dat moet worden toegezien op correcte naleving van de wet. Ouders wensen een vorm van doorzettingsmacht in gevallen waarin ondanks hoorrecht geen passend onderwijs wordt geboden. Uit het laatste blijkt en dat is ook zo besproken dat hoorrecht binnen een bredere context ligt, waarbij het verband houdt met andere trajecten en thema’s.

Voor leerlingen vanaf 4 jaar

De meeste ouders vinden dat het hoorrecht voor kinderen van alle leeftijden (vanaf 4 jaar) moet gelden waar het kinderrechtenverdrag ook vanuit gaat. Het is afhankelijk van een kind in hoeverre deze dit kan en hoe dat het beste kan. Ondersteuning door een onafhankelijk persoon waarin het kind vertrouwen heeft, is daarbij belangrijk. Kinderen geven ook soms een gewenst antwoord. De manier van vragen stellen is dan ook erg belangrijk.

Het hoorrecht van kinderen kan soms botsen met de gezagsverhouding en ouderlijke macht. In dat geval mag het hoorrecht het ouderlijk gezag niet vervangen. Als laatste gaven de aanwezigen aan dat het goed is het proces en de uitkomst te evalueren.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog iets willen vragen, dan horen we dat graag. Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch contact op te nemen met: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur. Verder zijn we op zoek naar voorbeelden van scholen die de leerling betrekken bij de extra ondersteuning. Kent u zo’n goed voorbeeld? Stuur dan een e-mail naar: stemvdleerling@laks.nl.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.