Home > Nieuws > Nieuws > Wetsvoorstel terugdringen verzuim: Goed idee of niet?

Wetsvoorstel terugdringen verzuim: Goed idee of niet?.

22 augustus 2022 Nieuws

Eén van de belangrijkste plannen van minister Wiersma op dit moment is het terugdringen van verzuim. Een wetsvoorstel hiervoor is in de maak. Ouders & Onderwijs maakt zich zorgen over de plannen. Daarom bereiden we een reactie voor. We nemen daarin graag mee wat jij hiervan vindt. Laat het ons weten!

De Tweede Kamer ontving in juli een brief van minister Wiersma over de uitwerking van zijn verzuimaanpak. Wiersma zegt daarin: “Mijn doel is dat kinderen en jongeren zich in alle gevallen kunnen ontwikkelen. Ik zet daarom in op de verbetering van het passend onderwijs. De verzuimaanpak past daar binnen en is er op gericht dat scholen er snel bij zijn als het niet goed gaat met kinderen op school om zo erger verzuim of zelfs thuiszitten te voorkomen.”

Wat staat er in het wetsvoorstel verzuim?

Bij de brief van minister Wiersma zit een nieuw wetsvoorstel met uitgebreide toelichting (let op: download start meteen). Dit voorstel is een eerste uitwerking van zijn verzuimaanpak. Deze bestaat uit drie onderdelen:

  1. Eenduidige registratie op scholen
    Scholen gaan alle soorten verzuim van leerlingen registeren per klokuur of lesuur. Daarbij vermelden ze de reden van afwezigheid, verdeeld in categorieën. Het verzuimbeleid van scholen krijgt verplichte elementen en dit beleid moet eenvoudig vindbaar zijn voor leerlingen en ouders. De categorieën en elementen worden later bepaald. Scholen gaan daarnaast alle verzuimgegevens, na een melding van ongeoorloofd verzuim, delen met de leerplichtambtenaar. Dat betekent dat niet alleen het ongeoorloofd verzuim gedeeld wordt, maar alle ziekmeldingen. Ook bijvoorbeeld als je kind ziek was of naar het ziekenhuis moest.
  2. Meer gegevens naar samenwerkingsverbanden
    Samenwerkingsverbanden krijgen toegang tot de verzuimgegevens van de scholen en de vrijstellingen op grond van artikel 5a Leerplichtwet via het verzuimregister. Het doel is om zo samenwerkingsverbanden beter toe te rusten om verzuim tegen te gaan en het dekkend aanbod van onderwijs te organiseren.
  3. Rol samenwerkingsverband bij vrijstelling artikel 5 onder a
    In het voorstel wordt het onderwijskundig perspectief betrokken bij vrijstellingen op grond van de Leerplichtwet, artikel 5 onder a. De onafhankelijke arts, die adviseert over een vrijstelling, moet in deze gevallen het onderwijskundig oordeel van het samenwerkingsverband betrekken. Er komt ook meer variatie in de duur van een vrijstelling. De regierol van gemeenten wordt sterker verankerd, deze vraagt het samenwerkingsverband om een advies.

Zorgen over nadruk op aanwezigheid op school

Ouders & Onderwijs heeft een aantal zorgen over deze aanpak van verzuim. Onze grootste zorg is de nadruk op ‘aanwezigheid’ in de school. Dit lost de achterliggende redenen voor verzuim, zoals een gebrek aan passend onderwijs of een verminderde belastbaarheid van een kind, niet op. Duwen op aanwezigheid kan zelfs zorgen voor extra druk en stigmatisering van kinderen die verzuimen. We zijn kritisch over de aanname dat meer registreren leidt tot meer zicht op kinderen. Kinderen echt zien en in contact staan met hen en hun ouders gebeurt niet via het vinken in een systeem. Tijd en ruimte om kinderen te zien en met elkaar in gesprek te gaan, is nodig.

Kritisch over delen van gegevens

Verder hebben we grote zorgen over het voornemen om de gemeente (via de leerplichtambtenaar) potentieel toegang te geven tot data van kinderen en vaak van medische aard. Met wettelijke bepalingen om zonder toestemming van kind en/of ouders gegevens te delen moet zeer terughoudend worden omgegaan. Dat kan alleen als de voordelen opwegen tegen de nadelen en risico’s. Dat is in onze ogen hier niet het geval. Deze zorg geldt ook voor het delen van (individuele) verzuimgegevens met het samenwerkingsverband.

Druk op leerplicht of vrijstelling

Over het betrekken van het onderwijskundig perspectief bij het verlenen van een vrijstelling 5a zijn we in beginsel positief. We vinden dat alle kinderen leerrecht hebben en dus ook toegang tot (publiek gefinancierd) passend onderwijs. Het lost alleen het probleem van kinderen die geen onderwijs volgen niet op. Zij voelen zich vaak gedwongen tot een vrijstelling door de druk van de leerplicht en omdat er geen passend onderwijs is.

Praat mee!

Ouders & Onderwijs werkt de komende periode aan een reactie op de plannen. Dat doen we op op basis van de dagelijkse gesprekken die we voeren met ouders en andere ouderorganisaties. We nemen ook graag jouw mening mee. Wat vind jij van dit voorstel? Laat het ons voor 31 augustus weten via dit formulier! Je kunt je vragen of reactie ook mailen naar Marieke Boon, thema-adviseur passend onderwijs: marieke.boon@oudersenonderwijs.nl. Of reageer zelf op de internetconsultatie via deze link.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.