Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Privacy

Privacy.

Privacyverklaring Ouders & Onderwijs

Stichting Ouders & Onderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als Ouders & Onderwijs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ouders & Onderwijs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Ouders & Onderwijs in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Enkel persoonsgegevens verwerkt indien daarvoor een grondslag bestaat;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Uw gegevens in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Ouders & Onderwijs of indien dit wettelijk verplicht is;
  • Uw gegevens niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of dan wettelijk voorgeschreven is. Voor de ontvangen e-mails geldt een bewaartermijn van 1 jaar.

Persoonsgegevens 

Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Ouders & Onderwijs, inschrijvingen voor onze nieuwsbrief, inschrijving voor het Netwerk medezeggenschap, het Ouderpanel en de bij contacten via telefoon en e-mail verstrekte persoonlijke informatie. Van ouders die met ons bellen slaan wij geen persoonsgegevens op. 

Onderwijsconsulenten 

Ouders & Onderwijs en Onderwijsconsulenten wisselen in specifieke gevallen persoonsgegevens uit (bijvoorbeeld terugbelverzoeken). Dit vindt alleen plaats waar nodig, binnen de kaders van de privacywetgeving en met uitdrukkelijke toestemming van de beller.  

Gegevens bezoekers www.oudersonderwijs.nl 

Op alle websites van Ouders & Onderwijs worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kan Ouders & Onderwijs haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Ouders & Onderwijs kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzicht in hoe Google omgaat met cookies op o.a. onze website, lees je in de voorwaarden van Google. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over deze privacyverklaring of omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Ouders & Onderwijs opnemen door middel van een e-mail aan: vraag@oudersonderwijs.nl.  

Tevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Om ons werk te kunnen verbeteren voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit. Alle bepalingen uit deze privacyverklaring zijn ook op dit tevredenheidsonderzoek van toepassing. Alleen wanneer u hiertoe uw toestemming geeft zullen wij u de onderzoeksvragen toesturen en verwerken. Uw antwoorden op de onderzoeksvragen worden anoniem verwerkt. De verstrekte contactgegevens zullen wij alleen voor dit doel gebruiken en veilig opslaan. Na afronding van het onderzoek, en in ieder geval 6 maanden na afgifte of op uw verzoek, zullen wij deze verwijderen. De resultaten van het onderzoek zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Toezicht 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) en is bevoegd aanwijzingen te geven. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Ouders & Onderwijs met uw persoonsgegevens en privacy om gaat, neem dan contact met ons op via privacy@oudersenonderwijs.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Ouders & Onderwijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ouders & Onderwijs via:vraag@oudersonderwijs.nl. 

Laatst gewijzigd: 15-9-2021