Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Privacy

Privacy.

Privacyverklaring Ouders & Onderwijs

Stichting Ouders & Onderwijs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Als Ouders & Onderwijs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ouders & Onderwijs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Ouders & Onderwijs in ieder geval: 

  • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Enkel persoonsgegevens verwerkt indien daarvoor een grondslag bestaat;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Uw gegevens in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Ouders & Onderwijs of indien dit wettelijk verplicht is;
  • Uw gegevens niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of dan wettelijk voorgeschreven is. Voor de ontvangen e-mails geldt een bewaartermijn van 1 jaar.

Persoonsgegevens 

Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Ouders & Onderwijs, inschrijvingen voor onze nieuwsbrief, inschrijving voor het Netwerk medezeggenschap, het Ouderpanel en de bij contacten via telefoon en e-mail verstrekte persoonlijke informatie. Van ouders die met ons bellen slaan wij geen persoonsgegevens op. 

Onderwijsconsulenten 

Ouders & Onderwijs en Onderwijsconsulenten wisselen in specifieke gevallen persoonsgegevens uit (bijvoorbeeld terugbelverzoeken). Dit vindt alleen plaats waar nodig, binnen de kaders van de privacywetgeving en met uitdrukkelijke toestemming van de beller.  

Gegevens bezoekers www.oudersonderwijs.nl 

Op alle websites van Ouders & Onderwijs worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kan Ouders & Onderwijs haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Ouders & Onderwijs kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzicht in hoe Google omgaat met cookies op o.a. onze website, lees je in de voorwaarden van Google. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over deze privacyverklaring of omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Ouders & Onderwijs opnemen door middel van een e-mail aan: vraag@oudersonderwijs.nl.  

Tevredenheidsonderzoek

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Om ons werk te kunnen verbeteren voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit. Alle bepalingen uit deze privacyverklaring zijn ook op dit tevredenheidsonderzoek van toepassing. Alleen wanneer u hiertoe uw toestemming geeft zullen wij u de onderzoeksvragen toesturen en verwerken. Uw antwoorden op de onderzoeksvragen worden anoniem verwerkt. De verstrekte contactgegevens zullen wij alleen voor dit doel gebruiken en veilig opslaan. Na afronding van het onderzoek, en in ieder geval 6 maanden na afgifte of op uw verzoek, zullen wij deze verwijderen. De resultaten van het onderzoek zijn op geen enkele wijze gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel is een online panel, waarbinnen deelnemers (ouders) in onderzoeken hun mening geven over opvoeden en onderwijs. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens. Hoe we omgaan met de persoonsgegevens van deelnemers aan het Landelijk Ouderpanel vind je in dit onderdeel. Ouders & Onderwijs is eigenaar van het Landelijk Ouderpanel en verantwoordelijk voor de bescherming van jouw privacy zoals omschreven in deze verklaring.

Gegevens bezoekers www.landelijkouderpanel.nl

Bij het bezoeken van www.landelijkouderpanel.nl worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden via Google Analytics 4 en Google Tag Manager: zoals aantal bezoekers per dag, op welke hyperlinks de bezoeker klikt en het apparaat waarmee de bezoeker de website bezoekt. We gebruiken Google Analytics en Google Tag Manager om het gebruik van onze website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Voor het gebruik van alle niet noodzakelijke cookies vragen we vooraf toestemming.

De informatie die we via Google Analytics en Google Tag Manager verkrijgen wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in Ierland. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kun je vinden in hun privacybeleid. De gepseudonimiseerde IP-adressen worden na uiterlijk 1 jaar verwijderd.

Let op: het privacybeleid van Google kan regelmatig wijzigen.

Verwerking persoonsgegevens bij deelname Landelijk Ouderpanel

Als je je aanmeldt voor het Landelijk Ouderpanel verwerken we verschillende gegevens, waaronder contactgegevens en achtergrondgegevens van jou en je kind. Deze gegevens slaan we op in een beveiligde database, hiervoor vragen we in het aanmeldproces expliciet toestemming. Bij aanmelding is alleen het emailadres verplicht in te vullen. De rest van de gegevens vul je vrijwillig in, je kiest dus zelf of je deze met ons deelt. Jouw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Om je persoonlijk uit te nodigen voor onderzoeken
  • Om je uit te nodigen voor onderzoeken die aansluiten bij jouw persoonlijke situatie
  • Representatief maken en interpreteren van onderzoeksresultaten

Delen persoonsgegevens Landelijk Ouderpanel

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd. De antwoorden die je geeft tijdens een onderzoek, blijven anoniem. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd.

Persoonsgegevens delen we alleen met partijen voor wie het noodzakelijk is deze te gebruiken om de onderzoeken uit te voeren. Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten

We geven je gegevens niet door aan andere derden, noch gebruiken wij deze voor verkoopdoeleinden. Na uitschrijving van het Landelijk Ouderpanel worden de persoonsgegevens binnen 2 maanden vernietigd.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens binnen het Landelijk Ouderpanel?

Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Je persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is beveiligd tegen inbraak door firewalls, authenticatie en encryptie. Je kan je persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren. De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek, is eveneens beveiligd door authenticatie. Wij gebruiken software met veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens en gebruikt deze enkel voor functionele en analytische doeleinden en kwaliteitscontrole.

Inzage en verwijderen persoonsgegevens Landelijk Ouderpanel

Je hebt recht op inzage en het verwijderen van je persoonsgegevens. Je kunt je gegevens op ieder gewenst moment wijzigen via je persoonlijke pagina, of door contact op te nemen met vraag@oudersenonderwijs.nl.

Je hebt te allen tijde het recht om gedurende of na afloop van een onderzoek je antwoorden (of een deel daarvan) te laten verwijderen/vernietigen. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan je verzoek.

Na uitschrijving van het Landelijk Ouderpanel worden jouw persoonsgegevens binnen 2 maanden vernietigd. De onderzoeksgegevens blijven geanonimiseerd in de database aanwezig.

Toezicht 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op de naleving van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) en is bevoegd aanwijzingen te geven. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Ouders & Onderwijs met uw persoonsgegevens en privacy om gaat, neem dan contact met ons op via privacy@oudersenonderwijs.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Ouders & Onderwijs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Ouders & Onderwijs via:vraag@oudersonderwijs.nl. 

Laatst gewijzigd: 15-9-2021