Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Aandachtspunten bij de opening van de middelbare scholen

Aandachtspunten bij de opening van de middelbare scholen.

18 mei 2020 Nieuws

Het kabinet maakte bekend dat de middelbare scholen met ingang van 2 juni 2020 de deuren weer zullen openen. Dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Ouders & Onderwijs zet voor u aan aantal vragen en antwoorden op een rij.

1. Gaan alle leerlingen weer naar school?

Ja. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om weer onderwijs op hun school te volgen. School mag dus geen leerlingen uitsluiten, behalve wanneer een leerling hoest, neusverkouden is of koorts heeft. Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), conform het landelijk testbeleid. Wanneer huisgenoten van de leerlingen dergelijke klachten hebben, blijft de leerling ook thuis.

Leerlingen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM hoeven niet naar school. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Dit geldt ook voor kinderen van ouders die werken met mensen in de risicogroep. Het RIVM heeft hierover ook een richtlijn gegeven. U leest hier meer over op de website van het RIVM.

Leerlingen met een onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen, uitgezonderd wellicht kinderen met ernstig overgewicht en/of suikerziekte. Bij twijfel is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding te overleggen.

In een Kamerbreed aangenomen motie van PVV & PvdA is bevestigd dat er geen handhaving van de leerplicht volgt als ouders hun kinderen niet naar school willen laten gaan. Dus ouders die dit niet willen kunnen niet gedwongen worden.

2. Hoe ziet het onderwijs eruit vanaf 2 juni 2020?

Niet alle leerlingen gaan tegelijk naar school. Leerlingen onderling en leraren moeten afstand houden. Daarom kunnen niet alle leerlingen tegelijk naar school. De school geeft zelf invulling aan de organisatorische en logistieke invulling van de heropening. Zo kan recht worden gedaan aan de verschillen tussen leerlingen, gebouwen en de beschikbaarheid en de mogelijkheden van het onderwijspersoneel. De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de school. Er is dus geen algemene norm voor de maximale groepsgrootte. Leerlingen gaan slechts een beperkt aantal dagen naar school. Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van vaste samenstellingen. Zowel in de lessen als in de pauzes worden deze vaste samenstellingen gehanteerd.

Niet alleen het rooster maar ook de lesinhoud kan anders zijn dan voorheen. Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs dat zij gaan aanbieden. De VO-raad adviseert om het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. Ook wordt – met name vanuit de optiek van het praktijkonderwijs en het beroepsgerichte vmbo – geadviseerd om daar waar mogelijk en verantwoord in te zetten op vakken met een praktische component die niet goed via onderwijs op afstand verzorgd kunnen worden. Keuzes van scholen om bijvoorbeeld gericht te kiezen voor mentoruren e.d. zijn aan de school. Scholen besluiten daarnaast zelf – in overleg met de medezeggenschap – of en op welke wijze – naast onderwijs op school – onderwijs op afstand wordt geboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de belastbaarheid en normjaartaak van medewerkers.

Sociale partners (verenigingen van werkgevers en werknemers) hebben richtijnen opgesteld. Ministerie en inspectie rekenen erop dat deze worden nagevolgd. Ook wordt verwacht dat scholen nadere invulling en/of eventuele afwijking afstemmen met de medezeggenschapsraad en niet alleen vanuit het organisatiebelang denken maar ook vanuit de belangen van leerlingen en hun ouders of verzorgers.

3. Heeft de aanpassing van het onderwijs consequenties voor het overgaan?

In deze huidige omstandigheden hebben alle scholen hun onderwijsprogramma’s, de onderwijstijd en het toetsrooster moeten aanpassen. Dit zal consequenties hebben voor de wijze waarop aan het eind van het schooljaar overgangsbesluiten genomen gaan worden. De VO-raad heeft een handreiking opgesteld hoe een school kan omgaan met het bevorderingsbeleid en het nemen van voortgangsbeslissingen in dit schooljaar. School geeft zelf invulling aan het beleid rond overgaan. Informeer dus op de school van uw kind hoe het beleid rond overgaan wordt ingevuld.

4. Gaan de centrale examens door?

Nee, de centrale examens gaan dit jaar niet door. Met dit besluit is er duidelijkheid voor alle scholen en leerlingen. Alle centrale examens komen te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.

De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden.

5. Gaan de schoolexamens wel door?

Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de tijd om leerlingen (op afstand) voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor.

Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen.

4 juni is dus de uiterlijke dag dat een leerling hoort of die geslaagd of gezakt is of nog RV-toetsen kan doen. Afhankelijk van de school en het afronden van de schoolexamens horen sommige leerlingen al eerder of ze geslaagd zijn.

6. Waar kan ik terecht wanneer ik het niet eens ben met het schoolbeleid of wanneer mijn kind de dupe wordt van coronamaatregelen van school?

In het geval u het ergens niet mee eens bent, adviseert Ouders & Onderwijs u om contact te zoeken met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad. In deze raad vertegenwoordigen ouders, leerlingen en personeelsleden hun afzonderlijke en gezamenlijke belangen. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zette de bevoegdheden van de medezeggenschapsraad op een rij.

Probeer in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Voor ‘reguliere’ geschillen bestaan al escalatiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure. Maar soms ervaart u problemen als gevolg van coronamaatregelen van school waar niet direct bezwaar tegen kan worden gemaakt. U kunt dan een melding doen bij de Onderwijsinspectie.

7. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Voor antwoorden op veel vragen kunt u terecht op onze FAQ-pagina. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons adviespunt via e-mail: vraag@oudersonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: Scholen weer open, wat betekent dit?

De buitenschoolse opvang is weer open. Kinderopvang, basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo's waren al eerder van start gegaan.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.