Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Zorg op school > Medische handelingen in de klas

Medische handelingen in de klas.

Het komt regelmatig voor dat kinderen medische handelingen nodig hebben op school. Voor school, leerkracht, ouders en kinderen is het niet altijd duidelijk hoe hiermee om te gaan. Mag je de leerkracht vragen een leerling te attenderen op zijn medicatie? Of om een injectie toe te dienen? Mag een leerkracht dat eigenlijk wel? En wie is verantwoordelijk als het mis gaat?

Uw kind wordt ziek op school

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens schooluren bijvoorbeeld hoofdpijn krijgt, zich verwondt of door een insect wordt geprikt. De meeste scholen maken hierover afspraken met ouders, die vastgelegd zijn in een protocol. Hierin staat bijvoorbeeld wanneer de school contact met jou opneemt, wat er gebeurt als je niet (snel genoeg) bereikbaar bent en wat de leerkracht zelf mag toedienen.

Jouw kind neemt medicatie tijdens schooluren

Sommige leerlingen hebben standaard medicatie nodig onder schooltijd zoals astmapufjes, antibiotica, zetpillen of Ritalin. Je kunt aan de school vragen of de leerkracht deze middelen wil verstrekken. Zowel de school als de individuele leerkracht is hiertoe niet verplicht. Als school en leerkracht toestemmen is het verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen. In een medicijninstructie kunt u bijvoorbeeld vastleggen welke medicatie wordt gegeven, hoe vaak, hoe laat en op welke wijze. Het is ook aan te raden om afspraken vast te leggen over de controle op de vervaldatum, de periode van verstrekking, voorraad van medicijnen aanvullen en de wijze van bewaren en opbergen. Meestal is hiervoor een protocol op de school aanwezig. Op die manier ontstaat er geen onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van school en ouders.

Medische handelingen volgens de Wet BIG

Sommige toediening van medicatie of andere zorg valt onder medisch handeling. Denk bijvoorbeeld aan sondevoeding en het toedienen van een injectie. Wie wanneer bevoegd is voor medische handelingen is vastgelegd in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Een leerkracht is in principe niet bevoegd deze medische handelingen op school uit te voeren. Een leerkracht kan bevoegd worden wanneer deze door een zelfstandig bevoegde arts handelingsbekwaam wordt geacht. De arts geeft de leerkracht in dit geval een instructie en een schriftelijke ondertekende verklaring. Houd er rekening mee dat de leerkracht mag weigeren om medische handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Ook als de school afspraken met ouders heeft gemaakt. Overigens geldt de Wet BIG niet in een noodsituatie, dan wordt iedere burger geacht te helpen naar beste weten en kunnen. Ook voor diabetes is hierop een uitzondering gemaakt.

Aansprakelijkheid

Voor alle bovenstaande situaties geldt: de school is aansprakelijk en verantwoordelijk als er een fout gemaakt wordt. Ook wanneer je toestemming heeft gegeven voor het toedienen van medicatie. In het geval dat een leerkracht een verkeerde dosis of verkeerd medicijn toedient, kan hij wegens nalatigheid persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Tips

  • Vraag het protocol medicatieverstrekking en medisch handelen op. Indien dit er niet is: vraag de medezeggenschapsraad of zij hierover met de school in gesprek willen gaan.
  • Bespreek de persoonlijke situatie van jouw kind met de leerkracht en de intern begeleider en maak duidelijke en schriftelijk vastgelegde afspraken.
  • Wanneer een school niet instemt met het uitvoeren van medische handelingen, bekijk dan of er ruimte beschikbaar is waarin derden dit (met toestemming) kunnen doen, zoals een verpleegkundige, doktersassistent of jij als ouder zelf.
  • Bespreek hoe met het protocol omgegaan wordt in geval van duobanen en invallers.
  • Maak als medezeggenschapsraad gebruik van de expertise van de partnerscholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs voor het beoordelen van het protocol.
  • Ook de PO-Raadde VO-raad en veel lokale GGD’en hebben model-protocollen beschikbaar.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Gezondheidszorg op school

Kinderen met een ziekte of aandoening waarvoor ze medische zorg nodig hebben, horen gewoon naar school te gaan.

Lees meer
Dossier

Diabeteszorg op school

Kinderen met diabetes horen gewoon naar school te gaan en het enkele feit dat een kind diabetes heeft is geen grond voor weigering.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.