Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Zorg op school > Gezondheidszorg op school

Gezondheidszorg op school.

Kinderen met een ziekte of aandoening waarvoor ze medische zorg nodig hebben, horen gewoon naar school te gaan. Het regelen van de benodigde zorg onder schooltijd gaat niet altijd makkelijk. Regels voor medisch handelen en de bekostiging van de zorg kunnen voor problemen zorgen.

Soms heeft een leerling (ook) ondersteuning nodig vanuit de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld omdat ze chronische ziek zijn of een handicap hebben. Er is dan tijdens de onderwijstijd medisch handelen nodig of persoonlijke verzorging. Bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, toedienen van sondevoeding of helpen bij het naar de wc gaan. Het organiseren van deze zorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Het bieden van zorg is geen taak van de school. Zo is een leerkracht of een school niet verplicht om medische handelingen of persoonlijke verzorging uit te voeren en mag dus weigeren om dit te doen. Wel is de school verplicht om voor elke leerling te onderzoeken, samen met de ouders, hoe de zorg onder schooltijd het best kan worden geregeld. Te denken valt aan de momenten waarop dit moet gebeuren, wie dit moet doen en in welke ruimte dit gedaan kan worden.

Medische handelingen

Sommige toediening van medicatie of andere zorg valt onder medisch handeling. Denk bijvoorbeeld aan sondevoeding en het toedienen van een injectie. Wie wanneer bevoegd is voor medische handelingen is vastgelegd in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Een leerkracht is in principe niet bevoegd deze handelingen uit te voeren. Een leerkracht kan bevoegd worden wanneer deze door een zelfstandig bevoegde arts handelingsbekwaam wordt geacht. De arts geeft de leerkracht in dit geval een instructie en een schriftelijke ondertekende verklaring. Houd er rekening mee dat de leerkracht mag weigeren om medische handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Ook als de school afspraken met ouders heeft gemaakt.

Iedere school heeft een protocol medisch handelen waarin ze beschrijven wat hun beleid is hierover en hoe ze omgaan met medische handelingen. Vraag naar dit protocol op school.

Bekostiging zorg op school

Hoe zorg op school bekostigd wordt, is afhankelijk van de zorg die jouw kind krijgt en de indicatie die jouw kind heeft.

  • Heeft jouw kind een Wlz-indicatie (Wet Landurige Zorg)? Dan wordt zorg op school vanuit de Wlz vergoed. Dat kan gaan om begeleiding, verzorging en verpleging. Het zorgkantoor stemt dit af met de zorgverleners.
  • Heeft jouw kind geen Wlz-indicatie? Dan is het afhankelijk van de zorg die jouw kind nodig heeft hoe dit wordt bekostigd:
    Begeleiding en begeleidende verzorging op school: Jeugdwet. Begeleiding en begeleidende verzorging vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente, ook tijdens onderwijsuren. Dit staat in de Jeugdwet. Het ligt eraan of de begeleiding in de vorm van zorg in natura of pgb is toegekend via wie de bekostiging gaat. In natura betaalt de gemeente de zorgaanbieder, die dan in de school aan de slag gaat. Is er sprake van pgb dan gaat het via de ouders. Ouders ontvangen pgb van de gemeente, ouders betalen vanuit dat pgb de begeleider, die dan in de school het kind ondersteunt.
    Verpleging en verzorging op school: Zorgverzekeringswet. Verpleging en daarmee samenhangende persoonlijke verzorging tijdens het onderwijs valt onder de zorgverzekering. Hierover maken ouders afspraken met de school. Dit geldt ook voor een combinatie van intensieve verpleging, verzorging en begeleiding (voorheen intensieve kindzorg).

Maak afspraken

Als een leerling gezondheidszorg nodig heeft onder schooltijd, is het belangrijk voor ouders, leerling en school om afspraken te maken. Het geeft duidelijkheid voor iedereen wanneer afspraken over de zorg goed zijn vastgelegd. Dit kan het beste gebeuren in een gesprek aan het begin van elk schooljaar. Leerkrachten en/of de betrokken zorgprofessional kunnen daarbij betrokken worden. De zorgvraag en de situatie in de klas bepalen welke zorg er nodig is en wie deze het beste kan verlenen.

Het is belangrijk om de zorg thuis en op school goed af te stemmen. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijszorgarrangement. Ook dit kan in het gesprek aan de orde komen. Soms kan het handig zijn om ook de gemeente, het zorgkantoor of de organisatie die de zorg levert bij het gesprek te betrekken.

Hulp en ondersteuning

Zorg in de klas organiseren blijkt in de praktijk soms lastig te zijn. Ook over de financiering ervan kunnen vragen zijn. Neem voor meer informatie contact op met ons informatiepunt via 088-6050101 of vraag@oudersonderwijs.nl.

Zorgeloos naar school biedt meer informatie en handig materiaal om samen met school afspraken te maken over de zorg en ondersteuning.

Voor meer hulp en ondersteuning bij het organiseren van de zorg zijn onderwijszorgconsulenten beschikbaar. Meer informatie daarover biedt ons informatiepunt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Medische handelingen in de klas

Het komt regelmatig voor dat kinderen onder schooltijd medicatie moeten nemen.

Lees meer
Dossier

Diabeteszorg op school

Kinderen met diabetes horen gewoon naar school te gaan en het enkele feit dat een kind diabetes heeft is geen grond voor weigering.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.