Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Pesten, veiligheid en gezondheid > Fysieke veiligheid > Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt de school bij een vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doet bij Veilig Thuis. In de schoolgids of op de website vindt u informatie over de meldcode. Naast de meldcode heeft de school ook een meldplicht bij seksueel misbruik door een schoolmedewerker.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 werken alle medewerkers van een school met een meldcode wanneer zij vermoeden dat er bij de leerling thuis geweld plaats vindt. Dit is vastgelegd in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook organisaties rond het onderwijs die met kinderen werken hebben een meldcode, zoals de leerplichtambtenaar, kinderopvang en zorginstanties.

Doel van de meldcode

De meldcode is er om leerlingen die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden. Met het Basismodel Meldcode stelt het bevoegd gezag van de school een eigen meldcode met een stappenplan vast. De medewerkers in de school moeten het stappenplan doorlopen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Vijf verplichte stappen

In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen:

  • Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis.
  • Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie.
  • Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis.
  • Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.

Afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 zijn ook medewerkers in het onderwijs verplicht te werken met het afwegingskader in stap 4 van de meldcode. Dit afwegingskader geeft aan wanneer een melding bij Veilig Thuis altijd noodzakelijk is. Dat geldt voor situaties waarin de veiligheid van de gezinsleden ernstig bedreigd is. De leraar of andere medewerker van school moet bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een melding doen. Ook als de school zelf hulp verleent. Deze animatie geeft meer duidelijkheid over het afwegingskader in de meldcode (stap 4 en 5).

Meldcode in schoolgids en op website

Het is belangrijk dat iedereen op school op de hoogte is van de meldcode. Niet alleen de medewerkers maar ook de ouders. De school kan de meldcode in de schoolgids en op de website van de school plaatsen. De Onderwijsinspectie controleert of scholen een meldcode hebben en actief gebruiken.

Meldplicht seksueel misbruik

Bij seksueel misbruik door een medewerker of vrijwilliger van de school geldt een meldplicht. Dan moet er altijd een melding plaats vinden. De medewerker meldt zijn vermoedens bij het bevoegd gezag van de school. En die neemt contact op met de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie. Lees hierover meer op de website van School & Veiligheid.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.