Home > Nieuws > Nieuws > Debat Tweede Kamer TLV-fraude tyltylschool Maasgouw

Debat Tweede Kamer TLV-fraude tyltylschool Maasgouw.

18 juni 2021 Nieuws TLV-fraude tyltylschool Maasgouw

Op 17 juni debatteerde de Tweede kamer over de vermeende TLV-fraude op tyltylschool Maasgouw in Limburg. Er volgden een aantal moties die aanstaande dinsdag in stemming worden gebracht. Het samenwerkingsverband heeft onterecht geld naar zich toegetrokken. Ouders draaiden op voor de kosten. In dit bericht onze zorgen en standpunten over deze casus. 

Limburgse tyltylschool Maasgouw onderwerp van debat Tweede Kamer 

Stel je de volgende situatie voor: een leerling zit op speciaal onderwijs en heeft extra ondersteuning nodig op school. Dit regelt het samenwerkingsverband samen met school via een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Er zijn drie niveaus van oplopende zorgondersteuning met bijbehorend budget. Via een ouder kregen wij het signaal dat er ‘creatief’ wordt omgaan met het afgeven van de categorie toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Wijzigen van categorie hoog naar laag 

In de casus die aan het licht kwam hebben leerlingen de categorie ‘hoog’ gekregen qua bekostiging. Met deze categorie vraagt de school extra middelen aan vanuit de EMB-regeling*. Daarna zet het samenwerkingsverband de bekostigingscategorie om naar categorie ‘laag’. De school betaalt het verschil tussen categorie ‘hoog’ en ‘laag’ terug aan het samenwerkingsverband.  

Ouders dichten financieel gat 

Vervolgens vraagt de school, die nog steeds geld nodig heeft om in de hoge ondersteuningsbehoefte te voorzien, aan de ouders om het geld voor de extra ondersteuning te betalen uit hun PGB of WLZ-middelen. Geld uit de EMB-regeling bedoeld voor de school verdwijnt dus onterecht naar het samenwerkingsverband. En ouders draaien op voor de kosten.  

Deze casus kwam aan het licht bij de tyltylschool Maasgouw, een school voor leerlingen met een ernstig (meervoudige) beperking. Op 17 juni debatteerde de Tweede Kamer over deze situatie. 

Ouders de dupe  

De gekozen werkwijze van dit Limburgse samenwerkingsverband, en mogelijk ook van andere samenwerkingsverbanden in de rest van het land, leidt tot ongewenste constructies, waar leerlingen en ouders de dupe van zijn. Ouders komen in de knel door het aanspreken van hun zorgbudget, bedoeld voor thuis, op school. Ze hebben zo geen enkele zeggenschap meer over de inzet van hun budgetten of de zorg aan hun kind op school.  

Vragen van Ouders & Onderwijs, Ieder(in) en Balans 

Deze gevolgen voor ouders zijn voor ons, samen met Balans en Ieder(in), de belangrijkste reden om dit onder de aandacht te brengen. De Tweede Kamer heeft al eerder vragen gesteld aan minister Slob. De minister is van mening dat het niet in strijd is met de wet, maar dat het wel enorme problemen oplevert. Zowel kamerlid Van Meenen (D66) als Westerveld (GroenLinks) vroegen de minister in het debat van 17 juni te onderzoeken of meer samenwerkingsverbanden zo te werk gaan. De minister zei nog geen signalen te hebben ontvangen. 

Zorg thuis in de knel 

Het betalen van extra ondersteuning op school uit PGB of WLZ-gelden brengt ouders in de problemen. Er blijft minder of te weinig geld over voor de zorg thuis. Kamerlid Kwint (SP) diende de motie in om de knelpunten in de financiering van onderwijs in kaart te brengen. Uitgangspunt is dat naar school gaan voor een kind nooit mag betekenen dat het kind thuis minder zorg krijgt. Deze motie werd dinsdag 22 juni aangenomen.

TLV wijzigen zonder ondersteuningswijziging 

Kortom: in deze constructie wordt de TLV gewijzigd zonder dat hiervoor een inhoudelijke aanleiding is. Er is namelijk geen wijziging in de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het geldende advies voor EMB-leerlingen is dan ook om een TLV af te geven voor hun hele schoolloopbaan, omdat voor deze kinderen hun ondersteuningsbehoefte niet wezenlijk verandert. Het is dan ook opmerkelijk dat in deze situatie de bekostiging voor de school flink omlaag wordt gebracht terwijl het niveau van ondersteuning gelijk blijft.  

Ons voorstel is dat een wijzing in de TLV alleen kan op basis van een gewijzigde behoefte. Kamerlid Van Meenen kwam in het debat met een motie waarmee een TLV alleen kan worden aangepast met een aangepast ontwikkelingsperspectief en in overeenstemming met ouders. Daar zijn we blij mee. Ook deze motie werd dinsdag 22 juni aangenomen.  

 Geen inspraak, bezwaar of beroep mogelijk 

De constructie, zoals hierboven geschetst, is niet terug te vinden in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarin staat beschreven hoe passend onderwijs in de regio wordt georganiseerd en hoe het geld wordt verdeeld. Er is gekozen voor een overeenkomst buiten het ondersteuningsplan. Medezeggenschap is daarom niet van toepassing. Bovendien zijn er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden voor ouders. Ouders staan dus individueel en collectief met lege handen. Dit vinden wij ontoelaatbaar.  

Zorgen om de leerlingen 

We maken ons zorgen om de leerlingen op deze tyltylschool. Dit zijn zeer kwetsbare leerlingen en juist zij hebben goede ondersteuning, zorg en een stabiele omgeving nodig. Voor deze ouders is het extra belangrijk dat zij weten waar ze aan toe zijn. Daarom roepen we de minister op om te garanderen dat alle ouders van deze school voor aanvang van het nieuwe schooljaar duidelijkheid krijgen over het onderwijs, de ondersteuning en zorg die hun kind krijgt en wat dit betekent voor hun zorgbudget thuis. Van Meenen (D66) diende hierover een motie in en deelde onze zorgen. De motie werd aangenomen. De tyltylschool en ouders gaan in gesprek om tot goede afspraken te komen over het ontwikkelingsperspectief en de zorgondersteuning voor hun kind en de financiering ervan. 

Ouders & Onderwijs heeft samen met oudervereniging Balans en Ieder(in) de Tweede Kamer geïnformeerd over deze zorgen en actiepunten. Kamerlid Van Meenen verzocht de minister met een motie om erop toe te zien dat met de ouders voor de zomer afspraken worden gemaakt over het onderwijs en zorg volgend schooljaar. Minister Slob gaf aan dat daar hard aan wordt gewerkt. 

We hopen dat de rust op deze school snel terugkeert en de ondersteuning en zorg aan deze kinderen goed geregeld wordt. Ook deze kinderen hebben recht op goed onderwijs!  

*EMB-regeling: regeling voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking. 

 

Gerelateerde onderwerpen

Regels over aanmelding en toelating speciaal onderwijs

Voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Lees meer

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk?

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.