Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Naar speciaal (basis)onderwijs > Aanmelding en toelating speciaal onderwijs

Aanmelding en toelating speciaal onderwijs.

Voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband. Met de verklaring kunnen ouders hun kind aanmelden op een speciale (basis)school.

Aanmelding en toelating speciaal onderwijs

Voor toelating tot het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Voor het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) is een aanwijzing nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband. Met de verklaring of aanwijzing kunnen ouders hun kind aanmelden op een speciale (basis)school, een praktijkschool of een vmbo-school met LWOO.

Het lukt niet op een reguliere school

Zodra blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, onderzoekt de reguliere school of zij jouw kind passende ondersteuning kan bieden. Soms is dat niet mogelijk. Dan gaat jouw kind over naar het speciaal (basis)onderwijs of het praktijkonderwijs. Is vooraf al duidelijk dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan het regulier onderwijs kan bieden? Dan kun je jouw kind direct aanmelden voor het speciaal (basis)onderwijs.

Toelatingsprocedure

De school waar jouw kind naar toe gaat of waar jij jouw kind hebt ingeschreven, bekijkt of jouw kind voldoet aan de eisen voor het speciaal (basis)onderwijs of het praktijkonderwijs. Is dat het geval? Dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd wanneer een leerling in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal (basis)onderwijs. Dat is dus per regio verschillend. In dat plan staat ook de procedure omschreven en hoe het contact met ouders verloopt. Het ondersteuningsplan is meestal te vinden op de website van het samenwerkingsverband. Voor het praktijkonderwijs gelden landelijke criteria. Voor leerwegondersteuning geldt dat de scholen in het samenwerkingsverband met elkaar afspreken hoe ze de LWOO ondersteuning invullen en welke criteria ze daarvoor kiezen. Deze afspraken staan in het ondersteuningsplan en kunnen dus per regio verschillen. Heeft het samenwerkingsverband geen eigen criteria opgesteld dan gelden de landelijke criteria.

Toestemming ouders

Een toelaatbaarheidsverklaring mag zonder toestemming van ouders worden aangevraagd. Dat kan echter niet zomaar. Eerst moet de school onderzoeken of zij zelf de benodigde ondersteuning kan geven. Je mag ook verwachten dat de school al een langere periode met jou in gesprek is over de problemen op school. Meestal is er ook een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarbij is instemming van ouders nodig op het handelingsdeel. Als de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt zonder jouw instemming heb je het recht om dit vooraf te weten. De school moet aantonen dat er met jou is overlegd en dat er geprobeerd is om er samen uit te komen. Daarnaast moet de school zich houden aan de privacyregels rondom het uitwisselen van gegevens.
Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. In dat geval is jouw toestemming wel nodig.

Twee deskundigen

Voor het samenwerkingsverband een beslissing neemt over de toelaatbaarheidsverklaring, moeten twee deskundigen advies geven. De eerste is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater. Wie de tweede deskundige is hangt af van de hulpvraag van jouw kind. De deskundigen hebben informatie over jouw kind nodig om een goed advies te geven. Zij houden zich hierbij aan de privacyregels.

Beslissing

Het samenwerkingsverband neemt op basis van de aanvraag en de adviezen van de deskundigen een beslissing. Bij de aanvraag voor LWOO is het onderwijskundig rapport van een leerling gevoegd. Bij de aanvraag voor het praktijkonderwijs hoort een onderwijskundig rapport en een op schrift gestelde zienswijze van de ouders. Krijgt jouw kind een toelaatbaarheidsverklaring? Dan krijg je daarvan een schriftelijke bevestiging. Daarin staat tot welke soort school jouw kind is toegelaten en tot wanneer de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. Met de verklaring kun je jouw kind inschrijven bij een school voor speciaal (basis)onderwijs of praktijkonderwijs.

Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor minimaal 1 schooljaar af. Op de toelaatbaarheidsverklaring staat hoelang deze geldig is. Als jouw kind verhuist of naar een andere school gaat hoeft er geen nieuwe toelaatbaarheidsverklaring te komen. Het samenwerkingsverband van de nieuwe school neemt dan de financiering over.

Geweigerd

Krijgt jouw kind geen toelaatbaarheidsverklaring? Dan heeft de school waar jouw kind is aangemeld of staat ingeschreven zorgplicht. Zij zoeken een passende plek voor jouw kind. Dat kan op een andere reguliere school zijn of op de eigen school met extra hulp of andere voorzieningen.

Ook een school voor speciaal (basis)onderwijs mag jouw kind weigeren. Dat kan als jouw kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt, wanneer er geen plek meer is op de school of wanneer ouders de grondslag van de school niet willen accepteren. Ook in die situaties zorgt de school waar jouw kind is aangemeld of staat ingeschreven voor een passende andere school.

Niet eens met beslissing

Ben je het niet eens met de toelaatbaarheidsverklaring dan kun je daar bezwaar tegen maken. Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. Hoe dit precies is geregeld verschilt per samenwerkingsverband.

Heeft de school niet met je overlegd? Of kom je er niet uit met de school? Lees verder wat jij in dat geval kunt doen.

Als het niet lukt op speciaal onderwijs

Soms lukt het ook niet op het speciaal onderwijs. Dan kan samen met het samenwerkingsverband gezocht worden naar een andere oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een plek op een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) of een reboundfaciliteit zijn. In ieder geval is het belangrijk om te voorkomen dat jouw kind thuis komt te zitten. Lees meer over de mogelijkheden waar je hulp kunt krijgen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Symbiose onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Cluster-1-scholen en cluster-2-scholen

Voor cluster 1 (visuele beperking) en cluster 2 (taalontwikkelingsstoornissen) onderwijs gelden aparte regels.

Lees meer
Dossier

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.