Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Naar speciaal (basis)onderwijs > Regels over aanmelding en toelating speciaal onderwijs

Regels over aanmelding en toelating speciaal onderwijs.

Heeft je kind extra ondersteuning nodig? De school van je kind onderzoekt eerst of zij zelf passende hulp kan bieden. Soms lukt dat niet. Dan gaat je kind naar het speciaal onderwijs. Maar hoe regel je dit allemaal? Wie zorgt voor de aanmelding van je kind? En welke partijen zijn er allemaal bij betrokken? Dat lees je in dit artikel.

Toelating speciaal onderwijs

Je kind kan niet zomaar naar het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs of het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De reguliere school waar je kind naar toe gaat of waar jij je kind hebt ingeschreven bekijkt of je kind voldoet aan de eisen. Is dat het geval? Dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aan. Dit is een bewijs dat je kind recht heeft op een plek in het speciaal onderwijs.  

Voorwaarden toelaatbaarheidsverklaring

De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Die heeft regels vastgesteld over wanneer een kind in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal (basis)onderwijs. Dat is per regio verschillend. De regels voor jouw regio vind je in het ondersteuningsplan. Deze vind je op de website van het samenwerkingsverband in jouw regio.  

Bij de aanvraag voor het praktijkonderwijs hoort een onderwijskundig rapport en een op schrift gestelde zienswijze van de ouders. Voor het praktijkonderwijs gelden landelijke criteria. Voor leerwegondersteuning geldt dat de scholen in het samenwerkingsverband met elkaar afspreken hoe ze de ondersteuning invullen en welke criteria ze daarvoor kiezen.

Advies deskundigen 

Voor het samenwerkingsverband een beslissing neemt over de toelaatbaarheidsverklaring, moeten twee deskundigen advies geven. De eerste is een orthopedagoog of een psycholoog. De tweede deskundige is een psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater. Wie de tweede deskundige is hangt af van de hulpvraag van je kind. De deskundigen hebben informatie over je kind nodig om een goed advies te geven. Zij moeten zich hierbij natuurlijk aan de privacyregels houden. 

Is voor een tlv toestemming van ouders nodig? 

Een toelaatbaarheidsverklaring mag zonder toestemming van ouders worden aangevraagd. Dat kan echter niet zomaar. De school moet aantonen dat er met jou is overlegd en dat er geprobeerd is om er samen uit te komen. En er moet een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld zijn, waarin staat omschreven wat de ondersteuningsbehoefte van je kind is en hoe de school daar invulling aan geeft. Uiteraard moet de school zich houden aan de privacyregels rondom het uitwisselen van gegevens.  

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. In dat geval is jouw toestemming wel nodig. 

Aanmelden speciaal onderwijs 

Krijgt je kind een toelaatbaarheidsverklaring? Dan krijg je daarvan een schriftelijke bevestiging. Daarin staat tot welke soort school je kind toegelaten kan worden en tot wanneer de toelaatbaarheidsverklaring geldig is. Met de verklaring kun je je kind inschrijven bij een school voor speciaal (basis)onderwijs of praktijkonderwijs. 

Geldigheid toelaatbaarheidsverklaring 

Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring voor minimaal 1 schooljaar af. Op de toelaatbaarheidsverklaring staat hoelang deze geldig is. Als je kind verhuist of naar een andere school gaat hoeft er geen nieuwe toelaatbaarheidsverklaring te komen. Het samenwerkingsverband van de nieuwe school neemt dan de financiering over. 

Geweigerd 

Krijgt je kind geen toelaatbaarheidsverklaring? Dan heeft de school waar je kind is aangemeld of staat ingeschreven zorgplicht. Zij zijn verplicht om een passende plek voor je kind te zoeken. Dat kan op een andere reguliere school zijn of op de eigen school met extra hulp of andere voorzieningen. 

Ook een school voor speciaal (basis)onderwijs mag je kind weigeren. Dat kan als je kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt, wanneer er geen plek meer is op de school of wanneer ouders de grondslag van de school niet willen accepteren. Ook in die situaties zorgt de school waar je kind is aangemeld of staat ingeschreven voor een passende andere school. 

Niet eens met beslissing 

Ben je het niet eens met (het aanvragen van) de toelaatbaarheidsverklaring? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Elk samenwerkingsverband is wettelijk verplicht een (bezwaar)adviescommissie te hebben waar je terecht kunt. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband. Daarna beslist het samenwerkingsverband wat er met het bezwaar gebeurt Hoe dit precies is geregeld verschilt per samenwerkingsverband. 

Heeft de school niet met je overlegd? Of kom je er niet uit met de school? Lees verder wat jij in dat geval kunt doen. Of neem meteen contact op mijn ons Adviespunt. 

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Symbiose onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Cluster-1-scholen en cluster-2-scholen

Voor cluster 1 (visuele beperking) en cluster 2 (taalontwikkelingsstoornissen) onderwijs gelden aparte regels.

Lees meer
Dossier

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.