Home > Nieuws > Nieuws > Verkiezingen gemeenteraad 2022

Verkiezingen gemeenteraad 2022.

16 maart 2022 Nieuws

Vandaag kun je je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici deden er de afgelopen weken alles aan om jou te laten inzien dat ze het beste voor hebben met jouw gemeente. Begrijpelijk want gemeenten hebben belangrijke wettelijke taken. Ook waar het gaat om het onderwijs. Hoe zit dat? We zetten alles heel kort voor je op een rij.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle Nederlandse gemeenten en heeft als doel om de lokale overheid te versterken, onder andere door hulp bij beleid, schakelen met de rijksoverheid en met advies aan gemeenten.

Onderwijshuisvesting

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs, waaronder het speciaal onderwijs. Mbo-instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting. Schoolgebouwen moeten aan huisvestingseisen voldoen. Deze staan in de Arbowet en het Bouwbesluit. Gemeenten dragen de kosten van nieuwbouw en uitbreiding, daarvoor ontvangen zij geld via het gemeentefonds.

Leerplicht

Het handhaven van de leerplicht en in het verlengde daarvan het terugdringen van het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie, is nauw verbonden met de zorgplicht, die scholen zelf hebben ten aanzien van leerlingen die dreigen uit te vallen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar in de gemeente houdt toezicht op de naleving. Elke gemeente heeft minstens 1 leerplichtambtenaar in dienst. Bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) werken gemeenten met andere partijen samen.

Lees meer over de Leerplichtwet in onze kennisbank.

Leerlingenvervoer

Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school. De financiële middelen zijn onderdeel van de Algemene uitkering gemeentefonds. De VNG heeft voor de genoemde regeling een model opgesteld: de Modelverordening leerlingenvervoer. De VNG verschaft veel informatie over welk vervoer voor rekening van de gemeente komt, hoe de financiering in elkaar zit en dergelijke. Er is weinig aandacht voor hoe de (model)regeling uitpakt voor de leerlingen en hun ouders.

Lees meer over leerlingenvervoer in onze kennisbank.

Onderwijsachterstandbestrijding

Om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen, bieden gemeenten speciale programma’s. Zij krijgen financiële middelen van het Rijk om goed onderwijsachterstandenbeleid te voeren. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.

Kindcentra

Gemeenten moeten aan elk kind toegankelijke voorschoolse voorzieningen bieden. Een belangrijke rol daarbij spelen integrale kindcentra. Dit zijn integrale en inclusieve basisvoorzieningen voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Gemeenten willen integrale kindcentra, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek. De VNG zal hierin sturen en een voortrekkersrol vervullen. De kopgroep voor Wethouders voor Kindcentra stimuleert deze ontwikkeling door kennisdeling en voert een actieve lobby voor een integraal en inclusief kindcentrum.

Passend onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin maken zij samen afspraken over begeleiding. De regionale samenwerkingsverbanden stemmen het ondersteuningsplan voor hun scholen af met betrokken gemeenten. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het afstemmen van het jeugdplan met het samenwerkingsverband. Dit gebeurt in het verplichte ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO).

Lees meer over waar je terecht kunt voor passend onderwijs in onze kennisbank.

Meer weten?

Voor vragen kun je altijd bellen met ons adviespunt op telefoonnummer 088-6050101. Onze medewerkers zitten elke werkdag vanaf 9:30 uur voor je klaar.

 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.