Home > Nieuws > overig > Ouderadviesraad spreekt over leerlingenvervoer, onveilige situaties en schoolkosten

Ouderadviesraad spreekt over leerlingenvervoer, onveilige situaties en schoolkosten.

21 oktober 2021 Nieuws

Op woensdag 13 oktober kwam de Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs weer bijeen. Deze raad van regionale en landelijke ouderorganisaties adviseert Ouders & Onderwijs over de inhoudelijke koers en overlegt over onderlinge samenwerkingsmogelijkheden. Er is deze keer gesproken over leerlingenvervoer, onveilige situaties buiten de thuissituatie en schoolkosten voor ouders.

Leerlingenvervoer en passend onderwijs

Er is onder ouders met een kind in speciaal onderwijs onrust over veel te lange reistijden. Ouders & Onderwijs vindt o.a. dat de norm van 90 minuten (in de modelverordening VNG) terug moet naar 45 minuten en de kwaliteit van het leerlingenvervoer in orde moet zijn. Ouders & Onderwijs gaat hierover met VNG in gesprek en denkt na over mogelijke vervolgacties. Voor de lange termijn zal inclusiever onderwijs bijdragen aan de oplossing van de problemen in het leerlingenvervoer.

Andere ouderorganisaties herkennen de al jaren voortdurende problematiek in kwaliteit van leerlingenvervoer.
Aandachtspunten die zij meegeven:

  • Huidig leerlingenvervoer is alleen geregeld van huis naar school, niet naar opvanglocatie.
  • BSO voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte is onvoldoende beschikbaar.

Campagne Schoolkosten

Kassa heeft op 16 oktober de uitkomsten van het onderzoek schoolkosten gepresenteerd. Samengevat valt in ieder geval het volgende op:
– Ouders met kind in het vo hebben een flinke post schoolkosten; een derde van de ouders heeft moeite om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, 4% lukt het helemaal niet.
-Laptops en tablets zijn een groot deel van de schoolkosten voor ouders. Oplossing: laat digitale leermiddelen onderdeel worden van de Wet gratis schoolboeken.
-Scholen hebben ouders slecht geïnformeerd over de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage van augustus jl.

Onveilige situaties buitenshuis

De rapportage van Balans over onveilige situaties anders dan thuis heeft geleid tot veel aandacht in media en politiek. Opvallend vaak wordt school (81%), en ook de professional op school, genoemd als plek en veroorzaker van onveilige situaties. Ouders zijn vaak bang voor sancties, VT-melding of represailles voor ander kind (op dezelfde school) bij het indienen van een klacht. Opvallend is dat Veilig Thuis zelf heeft aangegeven dit niet goed in kaart te hebben. Mede daarom heeft Balans het meldpunt geopend. Meer gesprekken hierover en het opzetten van onafhankelijk meldpunt voor ouders dringend nodig.

Actief voor ouders in het mbo

Ouders & Onderwijs gaat zich meer richten op ouders met kinderen in het mbo en zorgen dat thema’s als passend onderwijs, schoolkosten en nieuwe leerweg ook op de mbo-agenda komen te staan. Hiervoor is een nieuwe mbo-adviseur aangesteld die per 1 november zal starten.

Gezamenlijk de politiek benaderen

In de afgelopen periode hebben de ouderorganisaties regelmatig samengewerkt om de stem van ouders krachtig te laten horen. Ter voorbereiding voor het debat over digitalisering van het onderwijs op 1 november hebben de ouderorganisaties een gezamenlijke brief aan de Kamer gestuurd . De ouderorganisaties zullen opnieuw een gezamenlijk een brief sturen naar informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees met verbeterpunten voor het onderwijs.

Over de Ouderadviesraad

Bij deze bijeenkomst van de Ouderadviesraad waren vertegenwoordigers aanwezig van Voor Werkende Ouders, de Reformatorische Oudervereniging, Oudervereniging Balans, Ouders010, OCO Amsterdam, het Netwerk Ouderinitiatieven en de Vereniging Openbaar Onderwijs (waarnemend). De Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs is in 2020 opgericht en komt drie keer per jaar bij elkaar.

Gerelateerde onderwerpen

Ouderadviesraad bespreekt brede brugklassen

Op woensdag 16 juni kwam de Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs voor de derde keer bijeen. Deze raad bestaat uit regionale en landelijke ouderorganisaties en adviseert Ouders & Onderwijs over de inhoudelijke koers en onderlinge samenwerkingsmogelijkheden. Twee hoofdonderwerpen stonden op de agenda: de gezamenlijke lobby namens ouders en het advies van de Onderwijsraad over brede brugklassen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.