10 jaar Ouders & Onderwijs!

Sinds 2014 versterkt en vertegenwoordigt Ouders & Onderwijs ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Al 10 jaar staan we schouder aan schouder met ouders en dat vieren we. Dit jaar zetten we ouders in het zonnetje, kijken we terug op de afgelopen 10 jaar en organiseren we leuke evenementen. Hiep hiep hoera!

De afgelopen 10 jaar op een rij

2014

02 januari, 2014

Landelijke Ouderraad van start

In 2012 besloot de overheid de subsidie aan de bestaande ouderorganisaties te stoppen. Door de motie Mohandis en Lucas werd één centrale ouderorganisatie opgericht. De Landelijke Ouderraad – nu Ouders & Onderwijs – startte op 1 januari 2014, met Peter Hulsen als directeur.

01 augustus, 2014

Wet passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen zorgplicht en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een zo fijn mogelijke plek in het onderwijs. Al vanaf het begin zijn we kritisch en actief op het thema passend onderwijs.

01 september, 2014

Kassa over de ouderbijdrage

Al vanaf het eerste jaar maken we ons druk over de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage. Collega Arline Spierenburg mocht hierover bij tv-programma Kassa in gesprek met staatssecretaris Sander Dekker.

2015

21 januari, 2015

Bezoek van Loes Ypma

De wet rondom schooladviezen is veranderd. Veel ouders bellen hierover met het Adviespunt. Loes Ypma van de PvdA luistert daarom een dag mee met de telefoon om een indruk te krijgen van de vragen die ouders stellen.

18 februari, 2015

Scholen houden zich niet aan de regels rondom schooladvies

Middelbare scholen mogen geen extra toelatingseisen naast het schooladvies hebben. Toch doen veel scholen dit wel. Directeur van de Landelijke Ouderraad Peter Hulsen is bij de NOS om hierover te praten.

01 juni, 2015

Nieuwe naam: Ouders & Onderwijs

In 2015 gaat de Landelijke Ouderraad verder onder de naam Ouders & Onderwijs. Met deze naam laten zien dat we naast de ouder staan én voor alle ouders klaarstaan. Ook het telefoonnummer 0800 – 5010 verandert naar ons huidige nummer: 088 – 6050101.

2016

27 augustus, 2016

Onveiligheid op school

Directeur van Ouders & Onderwijs Peter Hulsen gaat in gesprek met de NOS Radio 1 over het verstrekken van een VOG aan een man die al bekend was vanwege ontuchtig gedrag. 

27 oktober, 2016

Instemmingsrecht passend onderwijs

Het wetsvoorstel instemmingsrecht passend onderwijs’ is aangenomen. Deze wet versterkt de positie van ouders in het passend onderwijs. Een samenwerking tussen ouders en school is nu de norm. Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs was hierbij aanwezig. 

2017

17 april, 2017

De stem van alle ouders

Met het Landelijk Ouderpanel brengt Ouders & Onderwijs de mening en ervaringen van ouders over onderwijs in kaart. Met de eerste Staat van de Ouder geven we een duidelijk beeld van wat ouders vinden dat er beter moet in het onderwijs. 

16 november, 2017

Special met Sardes over succesvolle samenwerkingen

Wat is effectieve communicatie tussen school en ouders? Hoe ga je om met vooroordelen en ruis? Ouders & Onderwijs werkt samen met onderzoeksbureau Sardes aan een onderzoeksrapport over samenwerking tussen ouders en school.

22 november, 2017

Kieswijs Ouders

Om ouders te helpen bij hun keuze voor de verkiezingen is Kieswijs Ouders gelanceerd. Dit is een kieswijzer speciaal voor ouders waarin thema’s als onderwijs en kinderopvang aan bod komen. We maken deze kieswijzer samen met Voor Werkende Ouders. 

2018

18 september, 2018

Samen zijn wij school

Met het initiatief Samen zijn wij school wil Ouders & Onderwijs nóg meer sturen op een goede samenwerking tussen ouders en school. Met een feestelijke start op het plein in Den Haag, een campagne én een website is Samen zijn wij school het leven in geroepen.

01 oktober, 2018

Lobke Vlaming neemt het stokje over van Peter Hulsen

Met een blik gericht op de toekomst start Lobke als directeur bij Ouders & Onderwijs. Ze werkt verder aan de ontwikkeling en de ouderbetrokkenheid en vertegenwoordigt ouders in de Tweede Kamer.

22 oktober, 2018

Landelijk Ouderpanel: 3500 ouders!

Een eerste mijlpaal! Het Landelijk Ouderpanel heeft maar liefst 3500 deelnemende ouders.

12 november, 2018

Nieuwe afspraken vrijwillige ouderbijdrage

Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de vrijwillige ouderbijdrage. Basisscholen mogen kinderen niet meer uitsluiten, ook als de bijdrage niet is betaald. Ouders & Onderwijs maakt hierover afspraken met de PO-raad en de belangenvereniging.

2019

11 februari, 2019

Integrale aanpak thuiszittersproblematiek

Het aantal thuiszitters stijgt. Ouders & Onderwijs en Balans pleiten voor een integrale aanpak voor iedereen. Ook is er een brief geschreven met het voorstel naar de Tweede Kamer.

25 februari, 2019

Handreiking voor medezeggenschap

De wet zegt dat bij sommige wetswijzigingen ouders eerst geraadpleegd moeten worden. Over deze wet staat maar weinig vastgelegd. Versterking Medezeggenschap maakt een handreiking hierover.

15 maart, 2019

Aandacht voor het lerarentekort op het Malieveld

Het lerarentekort tast het onderwijs aan. Klassen zijn te groot en leerlingen krijgen minder lesuren. Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Lobke, directeur van Ouders & Onderwijs, roept iedereen op om mee te gaan naar het Malieveld in Den Haag om aandacht te vragen voor dit probleem. Leraar en ouder: schouder aan schouder! 

30 oktober, 2019

Een nieuwe website

De website én de huisstijl van Ouders & Onderwijs steken we in een nieuw jasje. Met opvallende, duidelijke kleuren en lettertypes brengen we onszelf nog beter onder de aandacht bij ouders. 

07 november, 2019

Special met Sardes over de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is leuk en spannend. Toch beleven veel ouders en kinderen dit minder positief. Ouders & Onderwijs werkt samen met onderzoeksbureau Sardes aan een onderzoeksrapport over de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.  

16 december, 2019

Landelijk Ouderpanel: 5000 ouders!

Een tweede mijlpaal! Het Landelijk Ouderpanel heeft maar liefst 5000 deelnemende ouders.

2020

16 januari, 2020

De ondersteuningsroute

Help! Het gaat niet goed met je kind op school. Wat doe je nu? Ouders & Onderwijs heeft een Ondersteuningsroute ontworpen waarmee ouders zelf een stappenplan kunnen volgen om hun kind te helpen.

12 februari, 2020

Boze Ouders in gesprek met minister Slob

Het gaat mis bij kinderen die onderwijs én zorg nodig hebben. De organisatie Boze Ouders gaat in gesprek met minister Arie Slob om de bijbehorende thema’s te bespreken.

15 maart, 2020

COVID-19: grote impact op onderwijs

De coronapandemie zet het onderwijs op zijn kop. De telefoon van het adviespunt van Ouders en Onderwijs staat roodgloeiend. Kinderen afstandsonderwijs, de eindtoets voor groep 8 vervalt en op de middelbare school worden de eindexamens geschrapt. Ouders vinden gelukkig steun bij elkaar en bij Ouders & Onderwijs.

15 juni, 2020

Geen rekentoets meer

Een geruststelling voor sommige leerlingen op het voorgezet onderwijs: de rekentoets wordt officieel afgeschaft. Na kritiek op de zware weging op de slagingskans gaan de Eerste- én de Tweede Kamer hiermee akkoord.

07 september, 2020

Oprichting Ouderadviesraad

De Ouderadviesraad bestaat uit verschillende ouderorganisaties en ouders en adviseert het Bestuur over de inhoudelijke koers van Ouders & Onderwijs. Drie keer per jaar komt de raad bijeen. 

17 september, 2020

Congres: Stop met drang en dwang bij niet passend onderwijs

Oudervereniging Balans organiseert het werkcongres ‘bang voor drang en dwang’. Organisaties en professionals uit de jeugdhulp en het onderwijs gaan met elkaar in gesprek over drang en dwang bij niet passend onderwijs en de positie van ouders en kinderen in deze situatie.

24 september, 2020

Petitie voor kleinere klassen

Om aandacht te vragen en iets te doen aan de overvolle klassen start Ouders & Onderwijs een petitie voor kleinere klassen. Op dit moment hebben al 10.000 mensen deze petitie getekend. Het doel is een klassengrootte van maximaal 21 leerlingen in 2025.

12 oktober, 2020

Evaluatie van het passend onderwijs

Er is onderzoek gedaan naar het passend onderwijs in Nederland. We brengen in kaart wat de status van het passend onderwijs is door vragen te stellen aan ouders. In de evaluatie van het passend onderwijs brengen we de antwoorden naar buiten.

10 november, 2020

Kamerdebat over de toekomst van het passend onderwijs

Minister Slob praat in de Tweede Kamer over de toekomst van het passend onderwijs. Om hierop voor te bereiden schrijven Ouders & Onderwijs, Balans en Ieder(in) Ter voorbereiding schreven Ouders & Onderwijs , Balans en Ieder(in) een brief.

2021

26 mei, 2021

Debat Nationaal Programma Onderwijs

Directeur van Ouders & Onderwijs Lobke Vlaming is bij het rondetafelgesprek van het Nationaal Programma Onderwijs. Hier heeft ze de mogelijkheid om ouders te vertegenwoordigen op verschillende punten.

01 augustus, 2021

Nieuwe regels voor de vrijwillige ouderbijdrage

Er zijn nieuwe regels rondom de ouderbijdrage. De nieuwe wet zegt dat wanneer kosten voor extra activiteiten niet betaald worden, dat een leerling hierdoor niet uitgesloten mag worden van de activiteit.

25 november, 2021

Kieswijzer en een groot onderwijsdebat

Maar liefst 46.000 ouders vullen onze kieswijzer in. Samen met Voor Werkende Ouders, LAKS en de Algemene Onderwijsbond organiseerden we bovendien een groots onderwijsdebat.

2022

18 februari, 2022

Minister Wiersma aan de telefoon

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs komt op werkbezoek bij Ouders & Onderwijs. De minister stond ouders te woord die met een vraag naar het adviespunt belden. ‘Ouders ervaren Ouders & Onderwijs soms echt als een reddingsboei. Als een laatste plek om nog advies te kunnen krijgen,’ zegt Wiersma.

10 mei, 2022

Verkorten zomervakantie?

Vanwege corona werd voorgesteld de zomervakantie een week te verkorten en de kerstvakantie een week te verlengen. Maar liefst 12.000 ouders vulden de peiling van het Landelijk Ouderpanel in. 74% vindt dit een slecht idee. Het gaat gelukkig ook niet door uiteindelijk. 

01 oktober, 2022

Echt werk maken van het mbo

Om de leerlingen op het mbo goed te kunnen vertegenwoordigen, is de eerste mbo adviseur van Ouders & Onderwijs aangenomen. Zo kunnen we het mbo duidelijk op de kaart zetten.

12 oktober, 2022

Ophef over het leerlingenvervoer

Er is ophef over het leerlingenvervoer. Er zijn weinig chauffeurs waardoor leerlingen soms wel 3 uur lang in de taxi zitten, áls de taxi al komt opdagen. Directeur van Ouders & Onderwijs, Lobke Vlaming, is aanwezig bij het rondetafelgesprek over leerlingenvervoer in de Tweede Kamer.

07 november, 2022

Brief over de toekomst van het mbo

De kwaliteit van het mbo moet beter. Daarom schrijft Ouders & Onderwijs een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staan thema’s zoals medezeggenschap, de kwaliteit van het onderwijs en schoolkosten.

19 december, 2022

Manifest: elk kind een bevoegde leraar in 2030

Een manifest is aangeboden aan minister Wiersma: elk kind een bevoegde leraar in 2030. Ouders & Onderwijs heeft dit samen met Defence for Children en de Algemene Onderwijsbond (AOb) opgesteld.

2023

02 januari, 2023

Webinars, live sessies en beurzen

Om ouders ook online te ondersteunen en informeren, zijn we gestart met het opnemen van webinars. Daarnaast treedt Ouders & Onderwijs ook naar buiten toe. Op evenementen zoals de Libelle Zomerweek en de mbo studiekeuzebeurs.

14 februari, 2023

De eerste Staat van de Medezeggenschapsraad

Naast de Staat van het Onderwijs en de Staat van de Ouder, brengt Ouders & Onderwijs nu ook de Staat van de Medezeggenschapsraad uit. Hier lees je de huidige status van de medezeggenschapsraad.

21 april, 2023

Mobieltjes uit de klas

In de zomer van 2023 worden mobieltjes in de klas afgeschaft. Mobiele telefoons zijn niet meer toegestaan in de klas op basisscholen, middelbare scholen en in het speciaal onderwijs. Dit geldt voor alle basisscholen in Nederland, maar het is nog geen officieel verbod. Lobke Vlaming is bij het debat aanwezig.

2024

02 januari, 2024

Ouders & Onderwijs bestaat 10 jaar!

Ouders & Onderwijs bestaat 10 jaar! We kijken terug op 10 jaar aan ondersteuning en vertegenwoordiging van ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Hiep hiep hoera!