Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Toezicht op school > Kwaliteit van de basisschool

Kwaliteit van de basisschool.

basisscholen leggen in beleid vast hoe ze de kwaliteit van de school bewaken. Deze informatie komt in de schoolgids. De Onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs.

Beleid voor kwaliteit op basisscholen

In de Wet op primair onderwijs (WPO) is vastgelegd dat alle scholen kwaliteitsbeleid dienen uit te voeren. Dat betekent dat basisscholen op een systematische manier moeten werken aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Samengevat houdt dit in, dat scholen moeten:

  • bepalen wat ze willen bereiken (doelen)
  • nadenken over de manier waarop ze die doelen willen bereiken
  • bepalen welke middelen (tijd, menskracht, geld) daarvoor nodig zijn
  • nadenken over de wijze waarop ze controleren of de doelen worden bereikt
  • nagaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht (eventueel doelen bijstellen)

Schoolplan en schoolgids

Zo levert de laatste stap telkens weer bouwstenen voor de eerste en volgende stappen. Scholen zijn verplicht een schoolplan en een schoolgids op te stellen, alsmede om een klachtenregeling te hebben. Ouders en andere geïnteresseerden kunnen in het schoolplan en de schoolgids lezen wat de school nastreeft en doet. De klachtenregeling stelt ouders en anderen (leraren en leerlingen) in de gelegenheid hun beklag te doen als zij ontevreden zijn over de school.

Wet op het Onderwijstoezicht

De Onderwijsinspectie ziet op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT), namens het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toe op de kwaliteit van het onderwijs. In de Wet op het onderwijstoezicht staat dat een school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De Onderwijsinspectie sluit zoveel mogelijk in haar toezicht daarbij aan en stimuleert scholen om op eigen kracht de kwaliteit van het onderwijs te behouden en verbeteren.

Maatwerk in toezicht

Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepalen zij hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat iedere school krijgt, is dus maatwerk. In hun toezichtkaders staat hoe de Onderwijsinspectie werkt, wat zij beoordelen en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zij controleren daarnaast ook op de leerplicht en de financiële gezondheid van scholen en schoolbesturen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs.

Lees meer
Dossier

Raad van Toezicht

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. Een lid van de Raad van Toezicht wordt ook wel toezichthouder genoemd.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.