Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Onderwijsinspectie.

De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoeken. Binnen de Onderwijsinspectie zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam.

Voldoende kwaliteit

Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepalen zij hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat iedere school krijgt, is dus maatwerk. In hun onderzoekskaders staat hoe de Onderwijsinspectie werkt, wat zij beoordelen en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Zij controleren daarnaast ook op de leerplicht en de financiële gezondheid van scholen en schoolbesturen.

Onderzoekskaders

Sinds enkele jaren heeft de Onderwijsinspectie de manier waarop de kwaliteit van de scholen beoordeeld wordt aangepast. Voor het toezicht op de kwaliteit van alle scholen in Nederland wordt gebruik gemaakt van onderzoekskaders. Het schoolbestuur moet laten zien hoe het de kwaliteitszorg voor zijn scholen heeft geregeld. Het schoolplan vormt daarbij het uitgangspunt. De inspectie checkt vervolgens op een aantal scholen of de bevindingen van het bestuur overeenkomen met de bevindingen van de inspecteur. De norm voor basiskwaliteit is dat een bestuur en zijn scholen voldoen aan de eisen voor onderwijskwaliteit, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. De inspectie kan concluderen dat een school van basiskwaliteit, ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ is. De inspectie betrekt ook signalen van ouders bij het onderzoek. Dat kunnen klachten van ouders over de school zijn. Ook kan de inspecteur in het onderzoek in gesprek gaan met de medezeggenschapsraad en/of ouders om het beschreven beleid te toetsen.

De Onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten maar ouders kunnen wel een melding maken van een situatie op school. De inspectie leest deze melding en neemt hem op in het dossier van de school. Bij ernstige problemen die te maken hebben met seksuele intimidatie, misbruik, geweld, discriminatie of radicalisering is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. Lees meer over hoe de Onderwijsinspectie met klachten van ouders omgaat.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Kwaliteit van de basisschool

Scholen leggen in beleid vast hoe ze de kwaliteit van de school bewaken. Deze informatie komt in de schoolgids.

Lees meer
Dossier

Raad van Toezicht

Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur. Een lid van de Raad van Toezicht wordt ook wel toezichthouder genoemd.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.