Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Vakantie en Leerplicht > Vrijstellingen van de leerplicht

Vrijstellingen van de leerplicht.

Voor kinderen van 5 tot 16 jaar geldt de leerplicht. In dit artikel leest u over een aantal situaties waarvoor een vrijstelling of ontheffing van leerplicht van toepassing is.

Voor 6e verjaardag 5 uur thuis houden

Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk en dan mag u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur. Als uw kleuter het nodig heeft, kunt u de vrijstelling van leerplicht uitbreiden met maximaal 5 extra uren. U kunt uw kind dus maximaal 10 uren per week thuishouden tot de 6e verjaardag. Hiervoor heeft u wel speciale toestemming van de schooldirecteur nodig.

Vrijstelling van leerplicht

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dit heet geoorloofd verzuim. Dan is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, een huwelijk of een begrafenis. Aan geoorloofd verzuim zijn voorwaarden verbonden. Bij ziekte moet de schooldirecteur dit op tijd horen. Wanneer een leerling een verplichting heeft vanuit zijn geloofsovertuiging, dan moet de schooldirecteur van te voren worden geïnformeerd. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als de schooldirecteur vooraf toestemming heeft gegeven.

Ontheffing van leerplicht

In een aantal gevallen kunt u zich op basis van artikel 5 van de Leerplichtwet beroepen op een volledige vrijstelling van de leerplicht:

  • Psychische en lichamelijke klachten: uw kind kan op basis van psychische of lichamelijke gronden niet ingeschreven staan op een school.
  • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen: u heeft bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt.
  • Onderwijs in België of Duitsland: uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de grensstreek maar volgt onderwijs in België of Duitsland.
  • Rondreizen voor baan: u leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker. In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.

De vrijstelling geldt voor één jaar; ouders moeten dus ieder jaar een nieuwe aanvraag doen, altijd vóór 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit in de gelegenheid zal zijn om een school of instelling te bezoeken. U vraagt een ontheffing van de leerplicht aan bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente (afdeling onderwijs). Daarbij is een recente verklaring nodig van een arts die is aangewezen door burgemeester en wethouders. Vaak is dat een arts van de GGD. De arts mag niet uw eigen huisarts zijn of een psycholoog of pedagoog die uw kind behandelt.

Mogelijkheid tot maatwerk

Het komt voor dat leerlingen tijdelijk geen regulier onderwijs kunnen volgen vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking. Voor deze leerlingen is het mogelijk om vrijstelling van onderwijs te krijgen. Maar deze leerlingen kunnen wel baat hebben bij onderwijs. De variawet passend onderwijs regelt speciaal voor deze leerlingen maatwerk. Deze regeling maakt het mogelijk om leerlingen tijdelijk deeltijdonderwijs te laten volgen. Het uitgangspunt is om leerlingen toe te laten groeien naar het volgen van de volledige onderwijstijd. De scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit in overleg met de ouders/verzorgers aan.

Buiten schoolvakanties vrij

Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen.

Buiten schooltijden

Alle leerlingen dienen aanwezig te zijn tijdens de in de schoolgids aangegeven schooltijden. Wat daarbuiten georganiseerd wordt door de school is vrijwillig, tenzij een schoolreglement of de schoolgids anders voorschrijft. Ouders die hun kind inschrijven op school, worden op de hoogte gesteld van dit soort schoolregels. Gaan zij daarmee akkoord, dan zijn ze daaraan gebonden. Ouders in de medezeggenschapsraad hebben de schoolgids en de regels en activiteiten daarin goedgekeurd.

Religieuze gronden

Als ouders op religieuze gronden bezwaar hebben tegen bijvoorbeeld het bijwonen van de kerstviering, dan kunnen zij dit aangeven bij de directeur. In de meeste gevallen zal er een oplossing gevonden worden. Mocht de directeur niet willen meewerken, dan kunnen ouders op bij het bestuur vragen om een andere invulling van de onderwijstijd, tijdens de kerstviering.

Downloadbare bestanden

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.