Home > Nieuws > Nieuws > Aantal thuiszitters groeit

Aantal thuiszitters groeit.

4 februari 2020 Nieuws Thuiszitters

Het aantal kinderen dat langer dan 3 maanden niet naar school gaat, is het afgelopen jaar weer gestegen. Was er in 2018 nog sprake van 4.479 thuiszitters, het afgelopen jaar waren het er 4.790. Dat is een toename van 311. En dit zijn de officiële cijfers, er zijn sterke aanwijzingen dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt.

Het is schrikbarend slecht nieuws. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker kondigde 5 jaar geleden nog aan dat het aantal thuiszitters in 2020 naar 0 teruggebracht moest zijn. Om dat te bereiken werd in 2016 een Thuiszitterspact gesloten met onderwijsorganisaties, gemeenten en 3 ministeries. Zonder resultaat blijkt nu.

thuiszitters

Brief

In de brief die minister Slob deze week naar de Tweede Kamer stuurde over deze cijfers klinkt echter weinig urgentie door. Hoewel er dus steeds meer thuiszitters bijkomen benadrukt hij juist dat er voor steeds meer kinderen een oplossing wordt gevonden. Daarom spreekt hij van succesfactoren en richt hij zich met name op de paar kleine lichtpuntjes die in de cijfers te vinden zijn. Waarbij hij verwijst naar de inspanningen van gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen en hulpverleners.

Ook schrijft Slob dat deze situatie vraagt om complexe oplossingen: ‘Het is niet alleen schooluitval, maar uiteindelijk leidt dit ook tot maatschappelijke uitval die vraagt om een brede aanpak met een breed pallet aan maatregelen,’ schrijft hij.

Oplossing

‘Als je het mij vraagt is het de hoogste tijd om de fundamentelere problemen met passend onderwijs onder ogen te zien’, zegt Lobke Vlaming directeur van Ouders & Onderwijs. ‘De analyse en maatregelen van het ministerie sluiten namelijk niet aan bij wat er echt nodig is om fundamenteel te werken naar een oplossing. Die liggen allemaal op het gebied van het voorkomen dat kinderen uitvallen, door ze een passend plek te bieden, binnen of buiten de muren van de school.’

Zo is de druk op scholen veel te hoog geeft Vlaming aan. ‘Het lerarentekort, de grote klassen, het gebrek aan onderwijsondersteunend personeel en de werkdruk zorgen ervoor dat steeds meer kinderen niet meekomen. Leraren zijn onvoldoende opgeleid om om te gaan met verschillen in de klas en hebben hierdoor niet voldoende kennis in handen om kinderen te bieden wat ze echt nodig hebben. Kinderen die moeilijk meekomen worden dan thuiszitters.’ Verder vindt zij dat er te weinig passend aanbod is. ‘Omdat er geen passende school is, die ook nog plek heeft en op een redelijke afstand staat, zit het kind thuis. Samenwerkingsverbanden worden onvoldoende aangesproken op het niet leveren van dekkend aanbod. Maatwerkoplossingen in de private sfeer en initiatieven van ouders worden tegengewerkt omdat ze niet in het systeem passen.’

Druk

Er is een groeiende groep kinderen die niet (meer) naar school kan vanwege schoolangst, trauma, depressie of pesten. ‘De ouders van deze kinderen worden onder grote druk gezet om hen zo snel mogelijk weer naar school te krijgen. Dit zorgt voor escalatie van problemen en stress en verergert vaak de situatie’,  aldus de directeur van Ouders & Onderwijs. ‘Het kan ook nog zijn dat het volstrekt duidelijk is wat het kind nodig heeft, maar er te weinig geld is of er zoveel mensen betrokken zijn dat het maanden duurt om iedereen akkoord  te laten gaan.’

In de ogen van Vlaming gaat de brief voorbij aan deze fundamentele problemen. ‘Met alle respect voor alle initiatieven die er worden genomen in de vorm van overleg en onderzoek, het onderwijs moet de ruimte krijgen om kinderen optimaal te begeleiden. Als iets zou moeten doorklinken in de boodschap van de minister, dan dit wel.’

Standpunt

Ouders & Onderwijs werkt momenteel met diverse ouder- en belangenorganisaties en een grote groep ouders aan een standpunt over passend onderwijs. Dit standpunt zal worden ingebracht ten behoeve van de evaluatie die minister Slob momenteel uitvoert.

Voor vragen over passend onderwijs kunt u terecht op de themapagina van Ouders & Onderwijs.  Als u vragen heeft over passend onderwijs kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met Ouders & Onderwijs op telefoonnummer 088-6050101

Gerelateerde onderwerpen

Boze Ouders naar de Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie controleert te weinig op handhaving en uitvoering van de Wet passend onderwijs. Dat vindt oudercollectief Boze Ouders. Daarom dienen de ouders op 20 januari een gezamenlijke klacht in bij het kantoor van de Onderwijsinspectie in Utrecht.

Lees meer

Gesprekstool voor ouders thuiszitters

In het najaar van 2018 organiseerde Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) samen met IPW en Significant vier workshops. Wat hebben ouders dan nodig om terug aan het stuur te komen? Met die vraag ging de projectgroep aan de slag.

Lees meer
Nieuws

Gesprekstool voor ouders thuiszitters

In het najaar van 2018 organiseerde Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) samen met IPW en Significant vier workshops. Wat hebben ouders dan nodig om terug aan het stuur te komen? Met die vraag ging de projectgroep aan de slag.

Lees meer
Nieuws

Ouders & Onderwijs en Balans pleiten voor integrale aanpak thuiszittersproblematiek

Deze week werd bekend dat het aantal thuiszitters wederom is gestegen. Vorig schooljaar zaten ruim 4479 kinderen langer dan drie maanden ‘ongeoorloofd’ thuis. In werkelijkheid is het aantal thuiszitters hoger, omdat kinderen met een vrijstelling, kinderen die korter dan drie maanden thuiszitten en kinderen die ‘geoorloofd’ thuiszitten niet worden meegeteld.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.