Home > Nieuws > Nieuws > Hoorrecht bij passend onderwijs wordt uitgebreid

Hoorrecht bij passend onderwijs wordt uitgebreid.

25 april 2024 Nieuws

Hoorrecht betekent dat je je mening mag geven over beslissingen die jou aangaan. De Tweede Kamer heeft afgelopen week gestemd over een nieuwe wet om het hoorrecht in het onderwijs uit te breiden: de Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs. Deze wet gaat ouders en leerlingen meer inspraak en rechten geven binnen het passend onderwijs. Maar dit is nog maar een kleine stap in de goede richting.

Uitbreiding hoorrecht voor weinig leerlingen nuttig 

Op 18 april debatteerde de Tweede Kamer al over het wetsvoorstel. In dit eerste wetsvoorstel is het hoorrecht alleen voor leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP). Maar, leerlingen met een OPP zijn slechts een kleine minderheid van alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Van alle leerlingen krijgt 8,2% extra ondersteuning, waarvan in het basisonderwijs maar 0,9% een OPP heeft. In het voortgezet onderwijs is dit slechts 1,7%. Het hoorrecht zou zonder aanpassingen dus weinig veranderen voor de meeste leerlingen. Ouders & Onderwijs schreef hier in 2022 al een aanbeveling over.

Alleen hoorrecht met OPP 

Daarom stelden Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks/PvdA) en Ilana Rooderkerk (D66) voor om het hoorrecht uit te breiden. Het voorstel van Westerveld pleit ervoor om alle leerlingen mee te laten praten over de basisondersteuning. Het voorstel van Rooderkerk houdt in dat alle leerlingen, met én zonder OPP, mee kunnen praten over de basisondersteuning én de extra ondersteuning die zij ontvangen. Veel partijen maakten zich zorgen over de uitvoerbaarheid. Uiteindelijk is het voorstel van Westerveld aangenomen, maar het voorstel van Rooderkerk niet. Dit betekent dat scholen leerlingen de kans moeten bieden om hun mening te geven over de basisondersteuning en het ondersteuningsaanbod van de school. Helaas krijgen individuele leerlingen geen hoorrecht op hun extra ondersteuning wanneer zij geen OPP hebben.

Ouders & Onderwijs, LAKS en Oudervereniging Balans gaven in deze brief aan dat de voorstellen wel uitvoerbaar zijn en dat leerlingen en ouders hiermee erg geholpen zouden zijn.

Aangenomen moties 

Er zijn ook nog verschillende moties aangenomen. Zo moet de minister afspraken maken met samenwerkingsverbanden over de verwerking van ervaringen van leerlingen en ouders tijdens het opzetten, ontwikkelen en evalueren van ouder- en jeugdsteunpunten. Ook gaat de regering kijken naar de financieringsmogelijkheden voor opleidingen op maat, zoals Assistent Groen of Facilitair, zodat leerlingen die klaar zijn met het speciaal voortgezet onderwijs zich verder kunnen ontwikkelen.

Ook afspraken met steunpunten 

Verder is besproken tijdens het debat dat de regering in kaart moet brengen hoe ouder- en jeugdsteunpunten de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte makkelijker kunnen maken. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met samenwerkingsverbanden over hoe deze steunpunten onafhankelijk kunnen blijven.  

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.