Home > Nieuws > Nieuws > Maandelijks 500 vragen van ouders over passend onderwijs

Maandelijks 500 vragen van ouders over passend onderwijs.

31 januari 2019 Nieuws onderwijs ouders school

Ouders & Onderwijs krijgt maandelijks ruim 500 vragen van ouders over passend onderwijs. Hier lopen ouders in de praktijk tegenaan:

1. Van het kastje naar de muur bij het zoeken naar een ‘passende’ school.

Ouders hebben vrije schoolkeuze. School hoort dus alle kinderen die worden aangemeld in te schrijven. Ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte krijgen echter vaak te horen dat zij hun kind beter niet in kunnen schrijven. Of de school geeft in gedrag en houding ouders het idee dat hun kind niet welkom is. De school zou niet geschikt zijn voor hun kind en zij zouden er beter aan doen hun kind elders aan te melden. Of ze krijgen te maken enorme intakelijsten, die de school vervolgens gebruikt om te beargumenteren dat een kind op die school niet passend ondersteund kan worden. Het ‘leuren’ met kinderen om een geschikte school te vinden is met het invoeren van passend onderwijs helaas dus niet gestopt.

2. ‘Handelingsverlegen’ of verschuiven van verantwoordelijkheid?

School heeft een zorgplicht voor alle leerlingen. De school kan zich echter ‘handelingsverlegen’ verklaren. Hiermee geeft school aan niet te weten wat ze moet doen om een kind te helpen. Daarmee wordt echter ook de verantwoordelijkheid verlegd. Bijvoorbeeld door maandenlang te doen over het realiseren van een passend aanbod, door kinderen te snel over te plaatsen naar een andere school, of in het ergste geval door ouders te stimuleren hun kind ziek te melden of zelf van school te halen. Het woord ‘handelingsverlegen’ wordt in dit verband te vaak gebruikt om de verantwoordelijkheid voor een kind met extra ondersteuningsbehoefte elders te beleggen.

3. Teveel focus op ‘wat het kind heeft’ en te weinig op ‘wat het kind nodig heeft’.

Ouders geven aan dat scholen en samenwerkingsverbanden vaak gericht zijn op wat er niet goed gaat met een kind en te weinig op wat er nodig is om het wel goed te laten gaan. Als kinderen afwijken van de norm is er een sterke drang om hierop een label te plakken. We horen regelmatig van ouders dat er druk wordt uitgeoefend om hun kind te laten diagnosticeren, omdat er zonder diagnose geen ondersteuning zou kunnen worden geboden. De vraag zou echter moeten zijn ‘wat heeft het kind nodig?’ in plaats van ‘wat heeft het kind?’.

4. Ongelijke verhouding tussen ouders en school.

School heeft een veel sterker positie dan ouders. Zij beschikt over meer kennis en kan besluiten bepaalde vormen van ondersteuning te bieden of juist te onthouden. Scholen oefenen daarbij impliciet en soms expliciet druk uit op ouders om hierin mee te gaan. Ons zijn bijvoorbeeld diverse signalen bekend van scholen die dreigen met een Veilig Thuis melding wanneer ouders niet willen meewerken aan een voorgestelde aanpak. De meeste ouders zijn niet in staat of bereid om in dit soort gevallen naar de geschillencommissie te stappen. Bovendien sluiten dit soort procedures niet aan bij de urgentie die ouders dagelijks voelen bij hun kind dat knel zit. Er is sterke behoefte aan een onafhankelijke derde partij die op lokaal niveau kan helpen om tot een snelle en gedragen oplossing te komen, in plaats van alleen tot een formeel oordeel. Ouders & Onderwijs wil hier aan bijdragen door in samenwerking met het NCJ een regionaal netwerk voor ouders te ontwikkelen.

Over een jaar is de invoeringsperiode van passend onderwijs voorbij. Donderdag 31 januari is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over Passend Onderwijs. Naar aanleiding hiervan schreven we samen met IederIn en MIND een brief aan de Kamerleden. Die vindt u hier.

Heeft u als ouder ook vragen over (passend) onderwijs? U kunt ons bellen op 088-6050101 (ma t/m vr 9.30-12.30 en 13.00-16.00 uur).

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Slob wil dat leerlingen starten in een brugklas die recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ouders & Onderwijs wil daartoe graag bijdragen. We ontwikkelden samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier voor bijstelling schooladvies. Dit formulier kunnen scholen toevoegen aan het overgangsdossier.

Lees meer
Nieuws

Minder excellente scholen erbij

De Onderwijsinspectie maakt vandaag bekend dat 62 scholen het predicaat ‘excellent’ ontvangen. Dat is een afname vergeleken met vorig jaar, toen het nog 79 scholen betrof. Scholen moeten zichzelf opgeven en het lijkt erop dat de eretitel aan populariteit afneemt. Gezien de kritiek is dat niet zo vreemd.

Lees meer
Nieuws

Meeste ouders steunen onderwijsstaking

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 wordt er gestaakt in het basis– en voortgezet onderwijs. Uit een online poll die Ouders & Onderwijs hield blijkt dat 77% van de ouders de staking van onderwijspersoneel steunt en 23% tegen is.

Lees meer
Nieuws

Onderzoek: 84% van de ouders maakt zich zorgen over afnemende onderwijskwaliteit

Veel ouders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. In het basisonderwijs maakt zelf meer dan 50% van de ouders zich ernstige zorgen hierover. Dit blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder de leden van het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.