Home > Nieuws > Nieuws > Maar liefst 14 moties over passend onderwijs aangenomen

Maar liefst 14 moties over passend onderwijs aangenomen.

25 november 2020 Nieuws
moties passend onderwijs

Tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer werden 16 moties ingediend om de verbeterplannen van minister Slob verder aan te scherpen. Het was daarom afgelopen dinsdag spannend tijdens de stemmingen over deze moties over passend onderwijs. Van de 16 moties werden er maar liefst 14 aangenomen, waaronder de moties waarvoor Ouders & Onderwijs zich met andere ouderorganisaties hard maakte in de Tweede Kamer.

Hieronder volgt een overzicht van de aangenomen moties:

Motie voorkomen van Veilig Thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs

Deze motie dienden Kamerleden van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) in. De beide Kamerleden verzoeken de minister om tot een concreet voorstel (en tijdsplan) te komen om Veilig Thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs te voorkomen. (zie voor meer informatie: Werkcongres ‘Bang voor drang en dwang’)

Motie onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden

Ook deze motie dienden Van Den Hul en Westerveld in. Het doel is onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden. Dit kan door onafhankelijke personen, met een zwaarwegende stem voor ouders en leraren.

Motie betrokkenheid van ouders en ouderorganisaties bij de organisatie van oudersteunpunten

Deze motie is van Peter Kwint (SP), Van Den Hul en Westerveld. Doel is om bij deze steunpunten bij samenwerkingsverbanden ervaringsdeskundige ouders en landelijke en regionale ouderorganisaties te betrekken, deze organisaties hierin te faciliteren en de onafhankelijkheid van deze steunpunten te waarborgen.

Motie experimenten initiatieven voor thuiszitters z.s.m. starten

Van Kwint en Westerveld. Doel is om zo snel mogelijk initiatieven te starten voor thuiszitters, om te proberen zorg en onderwijs te combineren. En dus niet pas in 2023 zoals de bedoeling was.

Motie wachtlijsten VSO en SBO monitoren en hierover rapporteren naar de Kamer

Van Kwint en Van Den Hul. Zij constateren dat er naar schatting 250 leerlingen op een wachtlijst staan voor het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarover zijn geen betrouwbare cijfers bekend. Het is de bedoeling om per direct de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs te monitoren. Verder verzoeken ze de regering om oplossingen te zoeken voor leerlingen die op een wachtlijst staan. Zodat zij zo snel als mogelijk naar school kunnen.

Motie waarborg basisondersteuning tijdens stages mbo

Van Kwint en Van Den Hul. De beroepspraktijkvorming (stage) vormt een belangrijke component binnen het mbo. Studenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning bij hun opleiding moeten zeker zijn van basisondersteuning.

Motie over middelen voor de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen

Van Rudmer Heerema (VVD). Verzoek om onderzoek te doen waarom het samenwerkingsverbanden en scholen nog onvoldoende lukt om onderwijsmiddelen ter ondersteuning aan hoogbegaafde leerlingen goed in zetten. Scholen moeten meerjarig de opdracht krijgen om beschikbare middelen effectiever in te zetten. Zodat een goed aanbod tot stand komt voor hoogbegaafde leerlingen, zonder dat hiervoor een bijdrage van ouders wordt gevraagd.

Motie over het borgen van de ondersteuning bij hoogbegaafdheid

Van Harm Beertema (PVV), Paul van Meenen (D66) en Heerema. Hoogbegaafde kinderen hebben recht op de juiste ondersteuning en zo passend mogelijk onderwijs. De ondersteuning bij hoogbegaafdheid moet geborgd worden in de landelijke basisnorm.  Om er zo voor te zorgen dat iedere school voor hoogbegaafde leerlingen een ondersteuningsaanbod heeft, zonder dat daarvoor drempels worden opgeworpen.

Motie over vergelijking van het niveau van basisondersteuning van samenwerkingsverbanden

Van Roelof Bisschop (SGP) en Kwint. Doel is om een vergelijking op te stellen van het niveau van
basisondersteuning van de samenwerkingsverbanden, de verdeling en de bereikbaarheid van specialistische voorzieningen in samenwerkingsverbanden en de doorlooptijd als het gaat om extra ondersteuningsaanvragen.

Motie over de verrekening van budgetten bij grensverkeer

Van Bisschop. Omdat de regels voor verrekening van budgetten voor grensverkeer tussen samenwerkingsverbanden in de praktijk nog steeds tot onrechtvaardige situaties leiden, is het de bedoeling te komen tot een verbeteraanpak zodat duidelijk wordt in welke situaties de verrekening bij grensverkeer tot onrechtvaardige situaties leidt, zodat gezocht kan worden naar concrete oplossingen

Motie over de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen

Van Westerveld en Kwint. Om werk te maken van de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen. Zodat deze initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen met voldoende innovatie- en onderwijsgelden.

Motie over het monitoren van de besteding van het geld voor ondersteuning

Van Michel Rog (CDA), Eppo Bruins (CU) en Van Meenen. Monitoren dat het geld voor ondersteuning ook daadwerkelijk doeltreffend wordt besteed aan de ondersteuning van leerlingen en leraren en dat de leraren hier voldoende inspraak op hebben.

Motie over de definitie van de doelgroep van passend onderwijs

Van Rog en Van Meenen. Samen met het onderwijsveld en andere betrokken organisaties komen met een definitie van de doelgroep van passend onderwijs, de te behalen doelen en de langetermijnontwikkeling. Om zo te kunnen starten met de ontwikkeling van een monitor om te zien of de besteding van de middelen doeltreffend en efficiënt is.

Motie over meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Van Rog en Van Meenen. Samenwerking tussen het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs stimuleren en daartoe knelpunten weghalen, zodat meer hybride vormen van samenwerking kunnen ontstaan tussen speciaal en regulier onderwijs, zoals klassen voor kinderen uit het speciaal onderwijs binnen het reguliere onderwijs.

Vervolg

De komende maanden zullen de verbeterplannen en moties verder uitgewerkt worden. Ouders & Onderwijs draagt daar zoveel mogelijk actief aan bij. Voor nu zijn we ontzettend blij dat de politiek er serieus werk van maakt om passend onderwijs echt passend te maken.

Vragen en meer informatie

Zie voor het overzicht van alle moties en stemmingen de website van de Tweede Kamer. Kijk voor een verslag van het Kamerdebat op onze website. Voor vragen over bijvoorbeeld passend onderwijs kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur of via vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.