Home > Nieuws > Nieuws > Steun plannen minister voor passend onderwijs

Steun plannen minister voor passend onderwijs.

18 november 2020 Nieuws
mbo

Deze week debatteerden kamerleden met minister Slob over de evaluatie passend onderwijs. De minister kreeg brede steun voor zijn verbeteraanpak. Daarin staan veel door ouders voorgedagen ideeën. Zo komt er in ieder samenwerkingsverband een steunpunt voor ouders, gaat de minister leerrecht vastleggen en komt er meer toezicht op de samenwerkingsverbanden.

Er was waardering voor de aanpak van de minister. Kamerleden herkenden veel voorstellen en suggesties die zij de afgelopen jaren hadden gedaan. Een veelgestelde vraag was: waarom nu pas? Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) zei daarover het volgende: ‘We hebben gezien dat het niet de goede kant op ging met passend onderwijs. En als je dat met elkaar benoemt in debatten, dan vind ik het ook getuigen van goed bestuur om te zeggen: we gaan eerder ingrijpen’. Minister Slob gaf al die tijd aan te willen wachten op de evaluatie. Die is er nu en minister Slob erkent nadrukkelijk de pijn en frustratie van ouders en het feit dat leraren het erg zwaar hebben gehad.

Systeem overeind

De minister presenteerde 25 verbetervoorstellen, maar houdt het systeem van passend onderwijs overeind. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit. Alle partijen hopen nog op extra aanpassingen. Zo kwam Paul van Meenen (D66) met een initiatief om leerrecht in de wet op te nemen. Kirsten van den Hul  (PvdA) wil dat er onafhankelijk toezicht komt op de samenwerkingsverbanden en dat het steunpunt voor ouders echt onafhankelijk is. Ze heeft de minister gevraagd ouders en ouderorganisaties te faciliteren en te betrekken bij de steunpunten en deze te laten aansluiten op regionale initiatieven. Westerveld vindt de klassen te vol, het lerarentekort te groot en de werkdruk te hoog. ‘Laten we niet te lang wachten met de invoering van die maatregelen’, zei zij. Peter Kwint (SP) was nog het meest uitgesproken: ‘Het passend onderwijs is mislukt’. Hij pleitte voor kleinere klassen en een ander systeem. Meer de verantwoordelijkheid bij de docenten leggen en je afvragen wat zij nodig hebben, dan is er ook minder bureaucratie. Rudmer Heerema (VVD) vroeg in zijn inbreng vooral aandacht voor hoogbegaafde leerlingen en het gebrek aan onderwijs voor deze leerlingen.

Maatwerk

In aanloop op het debat schreef Ouders & Onderwijs samen met ouderorganisaties Balans en Ieder(in) en met steun van nog acht ouderorganisaties een brief aan de Kamerleden. Daarin vroegen we onder andere aandacht voor thuiszitters en meer ruimte voor alternatieve onderwijsvormen. Diverse kamerleden stelden hier vragen over. Zo stelde Roelof Bisschop (SGP) vast dat wet- en regelgeving nu soms in de weg staan. Kwint riep de minister op om tempo te maken en bestaande initiatieven zoveel mogelijk te ondersteunen. Westerveld deelde die mening en vroeg om erkenning van de Samen-naar-schoolklassen. Met de minister ging ze ook nogmaals in discussie over het budget dat beschikbaar was voor thuiszitters en nu besteed wordt voor verzuimbeleid. Eppo Bruins (ChritenUnie) en Bisschop benoemden knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en zorg en vroegen de minister hoe hij dit denkt te gaan oplossen. Michel Rog  (CDA) stelde vragen over afstandsonderwijs en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Basisondersteuning

Er was onvrede bij een aantal kamerleden over de basisondersteuning. Er ligt een voorstel van Kwint om een landelijke basisnorm uit te werken en die norm is er nog steeds niet. Kwint: ‘Het was toch logisch geweest als hier een breed gedragen voorstel had gelegen voor die basisondersteuning zodat we die verbetering meteen hadden kunnen invoeren in plaats van 2021 of 2022? Dat is toch verspilde tijd geweest?’ De minister verklaarde dat er volgende zomer een uitgewerkte basisnorm klaar ligt als minimum waar scholen aan moeten voldoen.

Inclusief Onderwijs

De minister kondigde in zijn plannen een route aan naar inclusiever onderwijs. Dat kan rekenen op brede steun van de Kamer. Een aantal kamerleden stelde nog vragen over hoe deze route eruit gaat zien. De algemene tendens was dat ingezet moet worden op de verdere integratie van het speciaal onderwijs binnen het regulier onderwijs. De expertise van het speciaal onderwijs moet daarbij behouden blijven. Zorgen werden er nog geuit over wachtlijsten in het speciaal onderwijs. De minister heeft de indruk dat dat wel meevalt en meer te maken heeft met de vaste aanmeldmomenten. Van den Hul vroeg om inzicht in de wachtlijsten.

Vervolg

Over de ingediende moties wordt dinsdag 24 november gestemd. De komende maanden zullen de verbeterplannen verder uitgewerkt worden. Ouders & Onderwijs draagt daar zoveel mogelijk actief aan bij en blijft de ontwikkelingen volgen.

Vragen en meer informatie

Voor vragen over bijvoorbeeld passend onderwijs kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur of via vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Kamerdebat over toekomst passend onderwijs

Op 16 november aanstaande praat minister Slob met de Tweede Kamer over passend onderwijs. Ter voorbereiding schreven Ouders & Onderwijs , Balans en Ieder(in), met steun van een grote groep ouderorganisaties een brief. Daarin roepen zij de minister en de Tweede Kamer op om stappen te zetten zodat passend onderwijs echt passend is.

Lees meer

Belangrijkste conclusies Staat van het Onderwijs

Nederlandse leerlingen presteren nu gemiddeld nog redelijk op niveau, maar de druk neemt toe. De leesvaardigheid gaat achteruit, er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen scholen en kansenongelijkheid blijft gelijk. Het lerarentekort vergroot de druk op het onderwijs en dan is er ook nog een groeiende groep leerlingen die onvoldoende passend onderwijs krijgt. Dat zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse rapport van De Staat van het Onderwijs, dat vorige week gepubliceerd werd.

Lees meer

Passend onderwijs en de heropening van scholen

Op 11 mei gaan de scholen voor speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Maar wat betekent dit concreet en wat houdt dit in voor kinderen die ziek zijn of extra ondersteuning krijgen op school?

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.