Home > Nieuws > Nieuws > Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs.

24 maart 2021 Nieuws
vraag & antwoord schoolkosten

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

1 – Hoe ziet de planning eruit? 

Deze maand ontvangen alle scholen van het ministerie een brief met nadere informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. Daarna kunnen scholen via een scan in kaart brengen welke problemen en behoeftes er zijn bij leerlingen en school. In mei kiezen scholen dan op basis van de scan uit een keuzemenu welke maatregelen ze gaan nemen. Een maand later horen scholen welk budget er per leerling beschikbaar is. Voor het begin van het nieuwe schooljaar moeten de scholen dan een schoolprogramma opstellen voor de schooljaren 2021/22 en 2022/23. De medezeggenschapsraad (MR) van de school moet hiermee instemmen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt de school vervolgens het budget. Voor een duidelijk overzicht heeft het ministerie een handige tijdlijn gemaakt.  

2- Wat wordt precies bedoeld met een scan? 

Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan de school vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze maakt voor passende maatregelen. Deze analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen maar ook andere leergebieden. Zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en Cultuur. De scan geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de thuiszittersOuders zijn actief betrokken bij de analyse en het vervolgtraject van individuele leerlingen.  

3 – Hoe kan de school bepalen welke maatregelen nodig zijn? 

Het ministerie stelt vanaf april op de website een lijst van mogelijke maatregelen in de vorm van een ‘menukaart’ beschikbaar. In samenwerking met deskundigen uit de wetenschap en met docenten en schoolleiders kijkt de school naar de menukaart. De school maakt een keuze door kritisch te kijken naar de schoolscan zodat de expertise op de school zo doelmatig mogelijk wordt ingezet. Maatwerk is belangrijk bij de toepassing. Om te komen tot een breed gedragen pakket aan maatregelen is ook de MR erbij betrokken. Ook andere ouders spelen uiteraard een belangrijke rol. 

4 – Komen er ook zomerscholen?

Ja. Voor leerlingen die extra onderwijs en begeleiding nodig hebben komt er ook een aanbod in de zomervakantie. Meest waarschijnlijk in de eerste en de laatste week van de vakantie. Dit gebeurt dan op aanraden van de school, maar kan niet verplicht worden gesteld. 

5– Hoe worden de gekozen maatregelen concreet? 

De gekozen maatregelen worden verwerkt in een schoolprogramma. Dat is een plan van aanpakHierin staan de beschrijving van conclusies uit de scan, de doelstellingen die hieruit voortvloeien en de gekozen aanpak. Verder biedt het programma de financieringsverantwoording in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Het is belangrijk dat schoolteams worden betrokken bij de te maken keuzes voor het schoolprogramma. Dat is het resultaat van overleg tussen alle betrokkenen in de school. En wordt na instemming van de MR vastgesteld en gepubliceerd op de website van de school.  

6– Hoeveel geld is er beschikbaar per leerling? 

Voor het schooljaar 2021-2022 is de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. Dit geldt voor leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om voorlopig vanuit te gaan. Hierin is de hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen nog niet meegenomen en is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende schooltypen. Uiterlijk in juni komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling. 

7– Krijgen alle scholen evenveel ondersteuning? 

Nee, scholen die het nu al moeilijk hebben, krijgen extra geld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om scholen met een uitdagende populatie of een opeenstapeling van problematiek of veel risico op vertragingen. Dit wordt de komende weken verder uitgewerkt.  

8 – Wat zijn verbetervoorstellen van Ouders & Onderwijs? 

Ouders & Onderwijs deed samen met zeven andere ouderorganisaties verbetervoorstellen voor het plan. Zo mocht er meer aandacht zijn voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en is het de vraag of de MR voldoende toegerust is om te besluiten over het omvangrijke planEen handreiking voor de MR zou daar goed bij helpen. Net als een gesprekswijzer voor leerling, ouder en school om met elkaar te bespreken hoe een leerling er nu voorstaat en wat nodig is aan eventuele ondersteuning. 

Andere vragen? 

Voor antwoorden op andere vragen kunt u ons eerdere nieuwsbericht raadplegen. Hierin staan de details van het Nationaal Programma Onderwijs benoemd. Maar u mag natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via email:vraag@oudersenonderwijs.nlof telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur. 

Gerelateerde onderwerpen

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Lees meer

Herstelplan voor het onderwijs

Veel leerlingen liepen studievertraging op in de coronaperiode. Het kabinet trekt 8,5 miljard euro extra uit om dat op te vangen. De details van het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs maakten ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag bekend tijdens een persconferentie.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.