Home > Nieuws > Nieuws > Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs.

25 februari 2021 Nieuws
vraag & antwoord schoolkosten

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Medezeggenschap en ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is belangrijk. In het programma staat daarom dat de medezeggenschapsraad moet instemmen met het plan van de school. Dan moet de MR wel toegerust zijn om op korte termijn te kunnen beslissen over dit complexe en bijzonder omvangrijke plan. Mogelijk kan daar ondersteuning voor georganiseerd worden, bijvoorbeeld in de vorm van handreikingen of (online) trainingen.

Het programma start volgend schooljaar, maar ook deze zomer zijn er al overgangsbeslissingen. Bijvoorbeeld de wijzigingen van de overgangsnormen in het pta. Ouders & Onderwijs ziet graag dat de overgangsbesluiten in samenspraak met de betrokken ouders en leerlingen genomen worden.

Werkdrukmiddelen

Volgens het plan beslissen schoolteams over de besteding van de beschikbare middelen voor scholen. Dat is een goede zaak, want de mensen die op dagelijkse basis in de school met de kinderen werken kunnen (in overleg met ouders en kinderen) het beste inschatten wat er nodig is. Wat in het plan nog mist is een gedetailleerde uitwerking van hoe dit in de praktijk gaat .

Structurele investeringen

De beste manier om de effecten van corona in het onderwijs te boven te komen is structureel investeren in bevoegde leerkrachten, kleinere klassen en meer handen in de klas. Ouders & Onderwijs vindt dat de scholen meer perspectief geboden moet worden op meer structureel geld.

Extra handen in de klas

De kern van de inzet is het aantrekken van extra mensen, bijvoorbeeld om kinderen te begeleiden, extra lessen te geven of te assisteren in een klas. Maar al voor de coronacrisis kenden we een groot tekort. Voorkomen moet worden dat er straks wel geld, maar geen begeleiding is. Onderzocht moet worden of het mogelijk is om de periode waarover een school het geld mag besteden te verlengen.

Aandacht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Er moet bij het opstellen van de plannen ook oog zijn voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Voor hen is het belangrijk dat er van het geld ook specialisten kunnen worden ingezet die aansluiten bij de specifieke behoeften die deze kinderen hebben. Verder valt te denken aan de volgende maatregelen:

  • Leerlingen op het so en vso de mogelijkheid bieden een jaar langer aan het speciaal onderwijs te mogen deelnemen ongeacht hun leeftijd.
  • Scholen in hun eigen schoolprogramma’s concreet te laten aangeven wat zij nu voor kwetsbare leerlingen extra qua ondersteuning organiseren.
  • Zorgen voor extra begeleiding van zowel bedrijven als voor de jongeren zelf bij de overgang naar werk of leer-werktrajecten.
  • Bedrijven extra belonen wanneer zij een werk- of opleidingsplaats bieden.
  • Biedt alle staatsexamenkandidaten een herkansingsmogelijkheid. Bijvoorbeeld in de vorm van een resultaatverbetertoets.

Een verdere uitwerking van deze (en andere) maatregelen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte staat in de brief aan de minister van Balans, IederIn en Ouders & Onderwijs.

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Door de coronacrisis zijn veel kinderen niet (goed) gezien op het consultatiebureau. Dat heeft gevolgen voor de instroom in de vve. Die vertragingen moeten straks worden ingehaald. Een oplossing zou kunnen zijn om de vroeg- en voorschoolse educatie in overleg met ouders laten doorlopen in de vakanties. Zo blijft het taalniveau op peil en kan er veel worden ingelopen.

Algemeen welzijn en verlengde leerroutes

Sommige kinderen hebben het vanwege de coronamaatregelen erg moeilijk. Het is belangrijk om oog te blijven houden voor de druk die we op kinderen leggen en ruimte te geven om de vertraging in te halen, ook als dat extra (school)tijd kost.

Wanneer het gaat over de vertraging door de coronacrisis, wordt vaak het sterke verband met oproeien in armoede vergeten. Er zijn in Nederland veel kinderen die opgroeien in armoede en voor hen zijn de gevolgen het grootst, ook ná de coronacrisis. In het programma wordt de connectie met armoede niet expliciet gemaakt

Maatschappelijke begeleidingscommissie

De minister wil een maatschappelijke begeleidingscommissie inrichten. Het is nog niet duidelijk hoe de commissie zal worden ingericht, maar ook in of via die commissie moet een rol zijn weggelegd voor leerling- en ouderorganisaties om direct betrokken te blijven.

Meer informatie

Voor een verdere toelichting kunt u de brief lezen die Ouders & Onderwijs met andere ouderorganisaties naar de minister heeft gestuurd. Voor meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs kunt u de Kamerbrief raadplegen. Antwoorden op vragen over het onderwijs tijdens de coronaperiode vindt u op onze FAQ-pagina. Maar u mag natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Herstelplan voor het onderwijs

Veel leerlingen liepen studievertraging op in de coronaperiode. Het kabinet trekt 8,5 miljard euro extra uit om dat op te vangen. De details van het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs maakten ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag bekend tijdens een persconferentie.

Lees meer

Heropening voortgezet onderwijs

Vanaf aanstaande maandag gaan voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) weer open voor alle leerlingen. Ook mbo's gaan weer gedeeltelijk van start. De afstandsmaatregel tussen leerlingen zal ertoe leiden dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dat maakten Premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.