Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Themaraad.

De leden van een themaraad praten mee over het beleid rondom een specifiek onderwerp op school. Zo is er meer tijd voor verdieping. Een themaraad is niet verplicht.

Raad voor een specifiek thema

Een themaraad kan worden ingesteld om als ouders en personeel mee te praten over een specifiek thema op school. Bijvoorbeeld veiligheid, sfeer, duurzaamheid, gezond schoolplein of krimp. De themaraad praat alleen mee over dat specifieke thema. In een themaraad mogen ook deelnemers zitting nemen (ouders of personeel) van buiten de MR. De themaraad is niet verplicht, maar is wel in de wet als optie opgenomen. Dit komt doordat een themaraad vaak wettelijke taken van de MR overneemt.

Meerwaarde themaraad

Sommige onderwerpen op school kunnen heel belangrijk zijn voor ouders. Een MR of GMR kan ervoor kiezen om een onderwerp ‘uit te besteden’ aan de themaraad, zodat deze groep onderzoek kan doen naar de situatie, gevolgen en oplossingen kan aandragen. De themaraad is ook voor ouders en personeelsleden die niet in de MR zitten. Hierdoor kan bepaalde kennis ingezet worden voor de themaraad. De themaraad is dan ook een soort werkgroep, maar zij nemen wel de bevoegdheid om mee te praten over het schoolbeleid van de MR over.

Krimp

Een goed onderwerp voor een themaraad is de krimp. De afgelopen jaren zijn veel basisscholen opgeheven door de krimp, omdat er minder baby’s worden geboren. Een themaraad kan bijvoorbeeld samenwerking in de regio verkennen en ouders informeren over de mogelijke gevolgen voor de school.

Themaraad? Instemming MR!

De themaraad wordt ingesteld na instemming van het bevoegd gezag en twee derden van de MR of GMR. Zowel de MR of GMR kan verzoeken om een themaraad (art. 20 lid 4 Wms).

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden.

Lees meer
Dossier

Deelraad

Een deelraad regelt de inspraak op een nevenvestiging. Leden praten mee over het beleid dat specifiek over die vestiging gaat.

Lees meer
Dossier

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Wanneer er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur dan is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Die bestaat uit een aantal ouders, personeelsleden en op de middelbare school ook leerlingen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.