Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap

Medezeggenschap.

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders, personeelsleden, en op de middelbare school ook leerlingen, meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.

De MR bestaat uit ouders, personeel en op de middelbare school ook leerlingen. We bespreken wat de taken zijn en op welke manier u er als ouder zitting in kunt nemen. Het is belangrijk dat de MR openheid bevordert en transparant werkt. Bovendien moet discriminatie tegengegaan worden.

Als er meerdere scholen zijn aangesloten bij een schoolbestuur dan is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Leden van de GMR praten mee over het bovenschools beleid, waaronder de verdeling van de financiële middelen over de scholen. Andere overlegorganen zijn deelraden, ondersteuningsplanraden en themaraden. We leggen uit wat de verschillen zijn.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.