Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Symbiose onderwijs.

Soms is het voor de leerling beter om lessen op verschillende scholen te volgen. Bijvoorbeeld een deel van de week naar een school voor speciaal onderwijs en een deel van de week naar een reguliere school. Dat kan met symbioseonderwijs.

Als een leerling ingeschreven staat op een school en een deel van het onderwijs volgt op een andere school, dan spreken we van symbiose onderwijs. De leerling bezoekt dan twee scholen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat de leerling bepaalde onderwijsvakken volgt die alleen op een bepaalde school beschikbaar zijn of specifieke begeleiding of ondersteuning krijgt.

Tussenperiode

Ook wanneer een leerling overstapt van het speciaal (basis)onderwijs naar het regulier (basis)onderwijs, dan kan symbiose onderwijs gebruikt worden als tussenperiode. Op die manier kan de leerling vast wennen in een reguliere klas. Daarna kan men besluiten over een definitieve overstap.

Examen en praktijkvakken

In het voortgezet speciaal onderwijs kan symbiose onderwijs nuttig zijn voor leerlingen die specifieke praktijkvakken of bepaalde examenvakken willen volgen. Zo is het op veel vso-scholen niet mogelijk om examen te doen op havo- of vwo-niveau. Het is ook mogelijk dat een leerling bepaalde vakken niet op ieder niveau kan volgen. Symbiose onderwijs met een reguliere school kan dan een oplossing zijn. Ook voor vso-leerlingen die staatsexamen doen op de vavo is symbiose onderwijs tussen de vso-school en de vavo een mogelijkheid. Wanneer het gaat om praktijkvakken kan er ook een samenwerking zijn met een instelling voor educatie en beroepsonderwijs (MBO).

Organisatie

Als wordt gekozen voor symbiose onderwijs, dan staat de leerling al ingeschreven op een school. De school van inschrijving maakt met de symbiose-school afspraken over het doel, het programma en de bekostiging. Dit leggen ze vast in een symbiose-overeenkomst. Hierin staat precies vermeld wat de afspraken en verantwoordelijkheden zijn van de beide scholen.

Regels

De financiering van het onderwijs in Nederland is geregeld naar het aantal leerling dat op een school staat ingeschreven. Eigenlijk kunnen leerlingen dus maar op één school ingeschreven staan. Symbiose onderwijs is daarom aan een aantal regels gebonden. Deze regels en richtlijnen staan vermeld op de website van de Onderwijsinspectie. Zo mag de leerling niet meer dan 60% van de lessen op een andere school volgen. En een leerling mag ter overbrugging maximaal 3 maanden fulltime het onderwijs op een andere school volgen. Er is geen minimum aantal uren dat de leerling moet volgen. Verder moet er sprak zijn van een gedetailleerde symbiose-overeenkomst tussen de scholen.

Afspraken met elkaar

Symbiose is een goede manier om leerlingen een passend onderwijsaanbod te bieden. Dat kan mogelijkheden bieden voor kinderen maar vraagt ook wat van leerlingen. Zo krijgen leerlingen te maken met verschillende scholen en klassen en is het organisatorisch soms moeilijk te regelen. Het vraagt een goede afstemming tussen de scholen maar ook met leerling en ouders. Maak daarover goede afspraken en evalueer regelmatig met elkaar hoe het gaat.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Cluster-1-scholen en cluster-2-scholen

Voor cluster 1 (visuele beperking) en cluster 2 (taalontwikkelingsstoornissen) onderwijs gelden aparte regels.

Lees meer
Dossier

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Speciaal basisonderwijs (sbo)

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden.

Lees meer
Dossier

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.