Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Cluster 1 en 2 scholen.

Voor cluster 1 en 2 onderwijs gelden aparte regels. Cluster 1 scholen zijn gericht op leerlingen met een visuele beperking. Op cluster 2 scholen kunnen slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis terecht. Onderwijs is aangepast en wordt gegeven in kleine groepen. Cluster 1 en 2 onderwijs is er in basis- en voortgezet onderwijs.

Cluster 1 scholen

Op cluster 1 scholen kunnen leerlingen terecht die blind of slechtziend zijn. Vaak hebben deze leerlingen naast de visuele beperking ook één of meerdere andere ondersteuningsbehoeften. De meeste leerlingen met een visuele beperking gaan naar het reguliere onderwijs, eventueel met extra ondersteuning. Ongeveer 2500 leerlingen gaan naar een cluster 1 school. In Nederland bieden twee instellingen cluster 1 onderwijs en ondersteuning: Bartiméus en Koninklijke Visio.

Cluster 2 scholen

Cluster 2 scholen bieden een plek aan leerlingen die doof of slechthorend zijn. Daarnaast kunnen op deze scholen ook leerlingen terecht die veel moeite hebben met communiceren. Er zijn een aantal instellingen die cluster 2 onderwijs en ondersteuning aanbieden: KentalisAurisVierTaal en Vitus Zuid. Een overzicht van alle scholen vindt u via Simea.

Het onderwijs

Het onderwijs wordt in kleine groepen gegeven en volgt zoveel mogelijk het standaard lesprogramma. Ook is er extra begeleiding en zijn er allerlei extra faciliteiten voor de leerlingen. Zo zijn er logopedisten en orthopedagogen aanwezig. Op cluster 1 scholen is veel ondersteunend materiaal: zoals vergrotingen, digitale werkboeken, spraakcomputers, verstelbare tafels en extra licht. Bovendien leren leerlingen sociale en praktische vaardigheden, zoals braille lezen, zichzelf verzorgen, alleen met de bus reizen en lopen met een witte stok. Binnen cluster 2 scholen wordt extra aandacht besteed aan communicatie: waaronder liplezen, spraaktraining en gebarentaal. Er zijn voor cluster 1 en 2 leerlingen kerndoelen opgesteld die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Deze verschillen niet van de kerndoelen voor de rest van het speciaal onderwijs.

Aanmelden en toelating

Om onderwijs te volgen op een cluster 1 of 2 school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze vraagt u aan via de school waar uw kind naartoe gaat of wil gaan. Uw aanvraag wordt dan beoordeeld door de commissie van onderzoek van de instelling voor cluster 1 of 2 onderwijs. Bij de beoordeling kijkt de commissie naar de criteria die zij hierover hebben opgesteld. U kunt deze criteria inzien op de website of opvragen bij de instelling. De commissie bepaalt ook hoe lang de toelaatbaarheidsverklaring geldig is en hoe uw kind op school begeleid wordt.

Ondersteuning op een reguliere school

Als een leerling niet toelaatbaar is tot een cluster 1 of 2 school is het soms wel mogelijk aanspraak te maken op ondersteuning op een reguliere school. De commissie van onderzoek doet daarover uitspraak bij een aanvraag. Komt uw kind ook daarvoor niet in aanmerking? Dan kan de commissie van onderzoek wel adviseren over de begeleiding van uw kind.

Geen zorgplicht

Cluster 1 en 2 scholen hebben geen zorgplicht. Kan uw kind niet op de school blijven? Dan heeft de school een inspanningsverplichting. Dat betekent dat de school gedurende 8 weken zijn uiterste best moet doen om een passende plek voor uw kind te vinden op een andere school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs is voortgezet onderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Speciaal basisonderwijs

Het speciaal basisonderwijs is een speciale basisschool voor kinderen met een leerachterstand door gedragsproblemen of opvoedingsmoeilijkheden.

Lees meer
Dossier

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is basisonderwijs voor kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.

Lees meer
Dossier

Aanmelding en toelating speciaal onderwijs

Voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze kan de school aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.