Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Klachten > In gesprek met school

In gesprek met school.

Om een probleem of klacht op te lossen zijn de medewerkers van de school het eerste aanspreekpunt. Praat eerst met de leerkracht, intern begeleider of mentor om tot een oplossing te komen. Als dat niet helpt is de vertrouwenspersoon of de directeur de volgende stap. De laatste interne stap is om een brief te sturen aan het schoolbestuur.

Gesprek met school

Wanneer een ouder een klacht heeft over de gang van zaken op de school is het verstandig in gesprek te gaan met school. Meestal is de verantwoordelijke binnen de school de leerkracht, maar het kan bijvoorbeeld ook de intern begeleider, zorgcoördinator, mentor of afdelingsleider zijn. Maak een afspraak om het probleem te bespreken.

Komt een ouder er met de leerkracht niet uit? Dan is de volgende stap hogerop in de organisatie. Binnen het basisonderwijs is dit dan veelal met de (adjunct-)directeur. In het voortgezet onderwijs is dit vaak de mentor of teamleider en daarna de (adjunct-)directeur of rector.

Vertrouwenspersoon

Lukt het niet om een probleem aan te pakken? Of is het een probleem dat erg gevoelig ligt? Dan kan een ouder contact opnemen met de vertrouwenspersoon op school. Een vertrouwenspersoon werkt in opdracht van het schoolbestuur en is getraind in het onafhankelijk omgaan met mogelijke problemen. Het probleem kan dan  in vertrouwen besproken worden. De vertrouwenspersoon bekijkt samen met de ouder welke stappen er gezet kunnen worden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon kan intern (binnen de school) of extern (onafhankelijk) werken. De contactgegevens staan in de schoolgids.

Schoolbestuur

Is er nog steeds geen oplossing? Dan is het schoolbestuur de laatste mogelijkheid om er samen uit te komen. Geef in een brief aan wat het probleem is, hoe het ervaren wordt en hoe het is behandeld. Ook is het goed om voorstellen voor oplossingen aan te dragen. Schoolbesturen komen niet vaak bijeen, dus het kan soms 4 tot 6 weken duren voordat uw brief wordt behandeld. Wij raden aan om de brief aangetekend te verzenden, zodat zeker is wanneer de klacht is aangekomen.

Als de ouder er niet uitkomt met het schoolbestuur, is een formele klacht indienen volgens de klachtenregeling de volgende stap.

Medezeggenschapsraad

In sommige gevallen kunnen ouders ook terecht bij de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad van de school. Deze heeft namelijk een instemmingsrecht en/of adviesbevoegdheid over veel verschillende onderwerpen. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van hun initiatiefrecht om zaken aan de orde te stellen. De medezeggenschapsraad bemiddelt meestal niet in individuele situaties, maar bekijkt wel het beleid naar aanleiding van een klacht of opmerking.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

De onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school.

Lees meer
Dossier

De onafhankelijke klachtencommissie

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels.

Lees meer
Dossier

De klachtenregeling op school

Ouders kunnen een formele klacht indienen op school. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht werkt.

Lees meer
Dossier

Bemiddeling tussen ouders en school

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.