Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Klachten > De onafhankelijke klachtencommissie

De onafhankelijke klachtencommissie.

Ouders kunnen altijd terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Bij de behandeling van een klacht gelden een aantal wettelijke regels. De meeste klachtencommissies hanteren ongeveer dezelfde procedure. Het proces van behandeling van een klacht tot aan de maatregelen van de school duurt ongeveer drie maanden.

Onafhankelijke klachtencommissie

Ouders hebben altijd de mogelijkheid om hun klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De school kan zich aansluiten bij één van de bestaande landelijke klachtencommissies, of zelf een klachtencommissie oprichten.

Eisen aan de onafhankelijke klachtencommissie

De wet stelt een aantal eisen aan een onafhankelijke klachtencommissie:

  • De klachtencommissie heeft minimaal drie leden.
  • De voorzitter is onafhankelijk.
  • In de klachtencommissie mogen geen mensen zitten die bij de klacht betrokken zijn.
  • De leden van de klachtencommissie mogen de informatie die zij krijgen van ouders en school niet zomaar delen met anderen.

De procedure

Elke klachtencommissie handelt zoals staat omschreven in het reglement. Die is op te vragen bij de klachtencommissie.

Meestal dient een ouder de klacht schriftelijk in, met een handtekening van de klager. De schriftelijke klacht bevat naam en het adres, de datum (dagtekening) en een omschrijving van de klacht. Het is belangrijk om de klacht kort en bondig te formuleren. Voeg bewijsmateriaal als bijlage toe, zoals emails of getuigenverklaringen.

Na ongeveer 4 tot 6 weken volgt een hoorzitting. Daar krijgen zowel ouders als de school de mogelijkheid om hun kant van het verhaal te doen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Beide partijen mogen zich in deze hoorzitting laten bijstaan door iemand. De school schakelt vaak juridische hulp in. De ouder kan dit ook doen, maar kan ook een vertrouwd persoon meenemen.

De uitspraak

De ouders en de school krijgen binnen vier weken een brief met de uitspraak. Daarin staat of de klacht gegrond is, oftewel of de klager gelijk heeft. Daarnaast geeft de klachtencommissie vaak een advies over maatregelen die genomen kunnen worden om het probleem op te lossen of het in de toekomst te voorkomen. Het advies is niet bindend, dus de school mag deze in principe naast zich neerleggen. De school laat ouders en klachtencommissie binnen vier weken weten welke maatregelen zij nemen. De ouder mag daarover nog schriftelijk zijn mening geven voordat de beslissing van de school definitief is. Als de klacht gegrond is verklaard moet het bevoegd gezag een kopie van de uitspraak en de maatregelen naar de medezeggenschapsraad sturen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

De onderwijsinspectie en klachten

De Onderwijsinspectie behandelt geen klachten. Het is wel mogelijk om een melding te maken van de situatie op school.

Lees meer
Dossier

De klachtenregeling op school

Ouders kunnen een formele klacht indienen op school. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht werkt.

Lees meer
Dossier

Bemiddeling tussen ouders en school

Soms ontstaat er een situatie waarin ouders en school ergens samen niet uitkomen. Dan kan bemiddeling uitkomst bieden.

Lees meer
Dossier

Tips voor het gesprek met school

Om samen tot een oplossing te komen is het belangrijk dat zowel de ouder als de school het gesprek op een prettige manier voert.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.