Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Schooltijden > Onderwijstijd & schooltijd

Onderwijstijd & schooltijd.

Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. Dat heet officieel onderwijstijd. De overheid heeft bepaald wat de norm is voor het aantal uren op de basisschool en op de middelbare school.

Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om de lessen die op het rooster staan. Ook projectweken, sportdagen, mentorlessen en maatschappelijke stages tellen mee. Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs urennormen vastgesteld. De onderwijstijd wordt berekend in klokuren. Een klokuur is 60 minuten. Pauzes en lunchtijd vallen niet onder de onderwijsuren.

Schooltijd

Schooltijd is de duur dat een leerling verplicht op school aanwezig moet zijn. Scholen mogen de schooltijden zelf vaststellen. In het basisonderwijs kunnen ouders via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op de onderwijstijd. In het voortgezet onderwijs bepalen scholen zelf hoe lang een lesuur duurt (bijvoorbeeld 45, 50 of 60 minuten) en hoeveel lesuren er per schooldag worden gegeven. Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders meepraten over het lesrooster.

Basisonderwijs

Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren 7.520 uur onderwijs krijgen. Dit zijn geen lesuren, maar klokuren

Voortgezet onderwijs

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is per onderwijssoort vastgesteld hoeveel onderwijs er gegeven moet worden:

  • vmbo (4 jaar): 3.700 uur
  • havo (5 jaar): 4.700 uur
  • vwo (6 jaar): 5.700 uur

Er geldt een minimum van 189 schooldagen per jaar.

Speciaal basis en voortgezet onderwijs

Voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs geldt de urennorm van het basisonderwijs. Leerlingen van 13 jaar en ouder in het voortgezet speciaal onderwijs moeten minimaal 1.000 uur per jaar onderwijs krijgen. Op een school voor doven en slechthorenden geldt voor kinderen jonger dan 4 jaar minimaal 880 uur onderwijs per schooljaar.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Lesuitval

Soms vallen er lessen uit op scholen, bijvoorbeeld omdat de school een tekort heeft aan onderwijzend personeel of door een noodsituatie.

Lees meer
Dossier

Continurooster

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school.

Lees meer
Dossier

De schooltijden van je kind: een overzicht van de opties

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.