Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Lesuitval.

Soms is er lesuitval op scholen, bijvoorbeeld omdat de school een tekort heeft aan onderwijzend personeel of door een noodsituatie. Komt de school hierdoor onder het wettelijk verplichte minimum aantal onderwijsuren? Dan moet de school het tekort aan onderwijstijd inhalen.

Plan tegen lesuitval

In de schoolgids en het schoolplan moet staan wat de school doet om lesuitval tegen te gaan. De school moet alle leerlingen een programma aanbieden dat voldoet aan de verplichte onderwijstijd. De Onderwijsinspectie kan een school erop aanspreken als zij onvoldoende uren onderwijs geeft.

Urennorm

De wet gaat uit van een minimum aantal uren onderwijs dat scholen moeten verzorgen. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is dit verschillend geregeld. Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren 7520 klokuren onderwijs krijgen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is per onderwijssoort vastgesteld hoeveel onderwijs er gegeven moet worden: vmbo 3.700 uur, havo 4.700 uur en vwo 5.700 uur.  Voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs geldt de urennorm van het basisonderwijs. Leerlingen van 13 jaar en ouder in het voortgezet speciaal onderwijs moeten minimaal 1.000 uur per jaar onderwijs krijgen. Op een school voor doven en slechthorenden geldt voor kinderen jonger dan 4 jaar minimaal 880 uur onderwijs per schooljaar.

Lesuitval basisonderwijs

Basisscholen moeten een vervangend lesprogramma hebben bij onverwachte lesuitval. In het schoolplan en de schoolgids leest u welke lesvervangende activiteiten de school aanbiedt.

Lesuitval voortgezet onderwijs

De school moet bij het inplannen van de lesuren rekening houden met uitval van lessen. Bijvoorbeeld omdat een leraar ziek is. Onverwachte lesuitval door studiedagen van leraren is niet toegestaan.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met de manier waarop de school van uw kind omgaat met lesuitval? Dan kunt u bezwaar maken bij de schoolleiding. Ook is het goed om uw punt in te brengen in de medezeggenschapsraad op school. In het voortgezet onderwijs moet de medezeggenschapsraad vooraf instemmen met het lesuitvalbeleid van de school. Helpt dit niet, dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Continurooster

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school.

Lees meer
Dossier

De schooltijden van je kind: een overzicht van de opties

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden.

Lees meer
Dossier

Onderwijstijd & schooltijd

Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. Dat heet officieel onderwijstijd.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.