Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Tussenschoolse & buitenschoolse opvang > Tussenschoolse & buitenschoolse opvang

Tussenschoolse & buitenschoolse opvang.

De lunchpauze op de basisschool wordt op verschillende manieren ingevuld. Sommige scholen hebben een tussenschoolse opvang, ook wel overblijven of tso genoemd. Kinderen kunnen dan naar huis om te eten, maar mogen tegen betaling ook op school blijven. Andere scholen hebben een continurooster. Kinderen blijven dan verplicht op school tijdens de lunchpauze.

Tussenschoolse opvang

Er is sprake van tussenschoolse opvang (tso) als kinderen tussen de middag naar huis kunnen om te lunchen, maar er ook voor kunnen kiezen om op school blijven. Als ouders erom vragen is de basisschool verplicht om tso te regelen. De regels voor tussenschoolse opvang zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs. De school moet voor een veilige ruimte zorgen waar kinderen kunnen eten en ontspannen en de school blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven.

Overblijfaanpak

Elke school met tussenschoolse opvang moet een overblijfaanpak vaststellen. In de overblijfaanpak staat bijvoorbeeld wie er toezicht houdt, hoeveel medewerkers er zijn ten opzichte van het aantal kinderen en wat de gedragsregels zijn. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten het eens zijn met deze aanpak. Maar ook ouders moeten worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid rondom overblijven. De regels die de school hanteert over het overblijven staan in de schoolgids van de school.

Het toezicht

Het toezicht kan op verschillende manieren worden georganiseerd:

  • vrijwilligers (ouders of andere vrijwilligers)
  • leerkrachten (maar dit behoort niet tot de normale taak van leerkrachten)
  • externen, bijvoorbeeld leidsters van naschoolse opvang of kinderopvang

Een combinatie tussen bovenstaande overblijfkrachten is ook toegestaan.

Eisen aan de tso medewerkers

Degenen die toezicht houden op de kinderen moeten aan een aantal eisen voldoen:

  • Ten minste de helft van de overblijfkrachten moet één of meerdere van de volgende cursussen gevolgd hebben; een TSO-opleiding, overblijfcursus, pedagogische cursus of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO
  • Alle overblijfkrachten moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen wanneer zij met hun werkzaamheden beginnen. De verklaring omtrent het gedrag mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfkracht aangesteld wordt
  • Alle medewerkers moeten door de school worden verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

Kosten

Werkt de school van je kind met een continurooster, dan valt de pauze onder de verplichte schooltijd. De school blijft de gehele dag verantwoordelijk voor de leerlingen en de ‘overblijf’ wordt geregeld door het onderwijspersoneel. Ouders kunnen in dit geval nooit verplicht zijn om te betalen voor de lunchpauze. De school mag wel om een vrijwillige bijdrage vragen.

Als ouders hun kind van school op mogen halen voor de lunch, is er geen sprake van een continurooster en mag de school een financiële bijdrage verplichten. Ouders betalen de kosten voor het overblijven en indien van toepassing voor het eten. Hoeveel ouders moeten betalen hangt af van de manier waarop de tussenschoolse opvang geregeld is. Een professionele organisatie kost natuurlijk meer dan als de school gebruik maakt van vrijwilligers. De school bepaalt hoeveel ouders betalen voor de tussenschoolse opvang, maar de medezeggenschapsraad moet met dit bedrag instemmen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor schooltijd, na schooltijd, op studiedagen, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.