Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schooloverkoepelend > Bekostiging > Sponsoring van scholen

Sponsoring van scholen.

Een school kan extra geld ontvangen via sponsoring. Een bedrijf of instelling geeft dan goederen, diensten of geld aan de school in ruil voor reclame. Om ervoor te zorgen dat kinderen niet worden blootgesteld aan ongewenste reclame liggen afspraken vast in een convenant. Daarnaast zijn er ook in de wet regels vastgelegd over reclame op scholen. Het oude convenant liep eind 2018 af. Het nieuwe is nog in de maak.

Wat is sponsoring

Onder het sponsoren van scholen wordt verstaan dat scholen geld, goederen of diensten van bedrijven en/of instellingen aannemen om extra schoolactiviteiten en buitenschoolse activiteiten te kunnen financieren. Voor scholen een kans om leerlingen iets extra’s te bieden, maar tegelijk een risico op ongewenste reclame-uitingen. Om houvast te hebben over wat wel en niet kan liggen afspraken over sponsoring in het onderwijs vast in een convenant.

Voor- en nadelen van sponsoring voor de school

Sponsoring kan op verschillende manieren een goede bijdrage leveren aan de school. Denk bijvoorbeeld aan een eenmalige donatie van de plaatselijke middenstand voor bijvoorbeeld een fancy fair of een schoolfeest. Meestal wordt er voor een dergelijke bijdrage bijna geen tegenprestatie gevraagd van leerlingen, ouders, leerkrachten of de school. De sponsor stelt zich, bijvoorbeeld, al tevreden met de vermelding van zijn naam in de schoolkrant. Daardoor wordt deze vorm van donatie in de meeste gevallen niet als problematisch beschouwd. Anders wordt het bij sponsoring van, bijvoorbeeld, één of meerdere leslokalen. De sponsor verwacht dan vaak wel een behoorlijke tegenprestatie zoals het overal vermelden van de bedrijfsnaam of het afnemen van bepaalde diensten.

Wettelijke voorwaarden

Sponsoring op school moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. Zo mag sponsoring alleen met instemming van de medezeggenschapsraad worden aanvaard (art. 10, lid f van de Wet medezeggenschap op scholen). Daarnaast moet het sponsorbeleid in het schoolplan en in de schoolgids worden vermeld. Ook moet voor ouders duidelijk zijn dat zij over de sponsoring een klacht kunnen indienen via de klachtenregeling van de school.

Afspraken in het convenant sponsoring

Verder mag van de school worden verwacht dat ze rekening houdt met het zogenaamde ‘Convenant sponsoring‘. Dit convenant is opgesteld tussen 2015 en 2019 en omvat gedragsregels omtrent sponsoring in het onderwijs. Het is opgesteld door het Ministerie van OCW, Ouders & Onderwijs, diverse onderwijsorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Het bindt de acceptie van sponsorgeld aan bepaalde randvoorwaarden. Zo mag de uitvoering van de kernactiviteiten van de school (het onderwijs) niet afhankelijk worden van sponsorgeld. Ook mag de onderwijsinhoud niet door sponsoring worden beïnvloed en moet de sponsoring in overstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen (geen misleidende teksten).

Niet eens met sponsoring

Een convenant idem is geen wet- of regelgeving maar een afspraak, waarop geen sanctie staat als men er zich niet aan houdt. In de praktijk kan het dus toch voorkomen dat scholen en sponsoren zich niet aan het convenant houden. Ouders kunnen in zo’n geval over de sponsoring een klacht indienen via de klachtenregeling van de school. Deze klachtenregeling staat vermeld in de schoolgids van de school.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.