Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Lumpsum.

Elke school krijgt een vast bedrag per leerling. Hiervan betaalt de school personeel, materialen, en onderhoud van het schoolgebouw. Eén keer per jaar wordt dit bedrag in zijn geheel uitgekeerd aan het schoolbestuur. Dit bedrag heet de lumpsum. De school beslist vervolgens hoe het geld wordt verdeeld.

De lumpsum

Lumpsumfinanciering houdt in dat de school één bedrag, de lumpsum, krijgt om daarmee alle kosten te betalen waaronder het personeel en schoolmaterialen. De hoogte van dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober (de teldatum). Ook het schoonmaken van de school en het onderhoud van het schoolgebouw moeten worden betaald uit die lumpsum.

Beleidsvrijheid scholen

Lumpsum is verbonden met het streven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap om scholen minder regels op te leggen en daarmee meer beleidsvrijheid te bieden. Daarnaast is het doel van lumpsum om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit wordt mogelijk doordat scholen op deze wijze meer ruimte krijgen om hun onderwijs af te stemmen op de situatie in de eigen school, wijk of stad. Zo kan de school beslissen dat een methode eerder wordt vervangen dan was gepland en dat een schilderbeurt een jaar wordt uitgesteld. De directie van de school moet wel verantwoording blijven afleggen over de gemaakte keuzes aan de medezeggenschapsraad (waarin de afgevaardigden van het personeel en de ouders zitting hebben) en aan instanties als de Onderwijsinspectie.

Uitkering op bestuursniveau

De vergoedingen worden per school berekend, maar op bestuursniveau uitgekeerd. Van daar uit wordt het geld over de scholen verdeeld volgens de door het bestuur vastgestelde criteria.

Overige inkomsten

Naast de lumpsum krijgen scholen ook op andere wijzen geld binnen. Dit kan zijn via de vrijwillige ouderbijdrage, ten behoeve van de leuke, extra activiteiten, zoals sportdagen, schoolreisjes, excursies, de sinterklaas- en kerstviering. Ook kan een school sponsorgeld ontvangen en rente uit eigen vermogen. Ook crowdfunding is een mogelijkheid.

Rol van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de school krijgt van het schoolbestuur de bestedingsplannen voorgelegd. De ouders en personeelsleden in die medezeggenschapsraad spreken samen over die plannen en beoordelen ze. Verder verantwoordt het bestuur de besteding van het geld ook aan de medezeggenschapsraad.

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.