Home > Nieuws > Nieuws > Rondetafelgesprek NP Onderwijs in Tweede Kamer

Rondetafelgesprek NP Onderwijs in Tweede Kamer.

26 mei 2021 Nieuws
moties passend onderwijs

Op 26 mei vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Onze directeur Lobke Vlaming nam hieraan deel namens Ouders & Onderwijs. We waren blij met de uitnodiging en de mogelijkheid om een aantal aandachtspunten vanuit ouders te kunnen delen.

Bekijk de inbreng van Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs

Om te beginnen zijn we positief over de aandacht en het geld om de effecten op te vangen die corona heeft gehad op kinderen en gezinnen. We vinden het positief dat schoolteams en de MR gezamenlijk bepalen waaraan het programmageld wordt besteed. We doen ook 8 aanbevelingen om het programma te verbeteren.

  1. Zorg voor structurele investeringen in het onderwijs

De beste manier om de effecten van corona in het onderwijs te boven te komen is en blijft in onze ogen het structureel investeren in bevoegde leerkrachten, kleinere klassen en meer handen in de klas. We zijn voorstander om het geld over langere tijd uit te smeren, of nog beter, structureel te besteden aan een sterkere basis onder het onderwijs.

  1. Betrek de Medezeggenschapsraad nog beter

We vinden ouderbetrokkenheid essentieel om de plannen op scholen te laten slagen. Belangrijk is dat de handreiking die voor de MR is ontwikkeld ook daadwerkelijk op tafel komt te liggen bij de MR.  

  1. Werk samen met ouders bij het NP Onderwijs

Daarnaast vragen we aandacht voor het gesprek tussen kind, ouder en leraar bij het maken van de individuele plannen. Onze ervaring is dat het betrekken van ouders bij de plannen voor hun kinderen niet altijd als vanzelfsprekend wordt gezien door de school.

  1. Extra aandacht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte hebben meer problemen ondervonden tijdens de coronaperiode. Ondersteuning op school en zorgarrangementen zijn stil komen te liggen. Daarom moeten deze kinderen in het NP Onderwijs extra aandacht krijgen. Het maatwerk dat hiervoor nodig is valt niet direct onder de interventies uit de ‘menukaart’. We vragen ‘daarom scholen enige vrijheid te geven en hen op te roepen maatwerk mogelijk te maken voor deze kinderen.

  1. Vergeet de thuiszitters niet (weer)

Alle kinderen zouden moeten kunnen profiteren van het NP Onderwijs, juist ook de kinderen die al langere tijd geen onderwijs krijgen. Helaas dreigen de ca. 15.000 thuiszitters ook nu weer buiten de boot te vallen. We willen dat er een expliciete eis komt aan scholen om voor ‘hun’ thuiszitters individuele plannen op te stellen in nauw overleg met hun ouders en henzelf.

  1. Meer aandacht voor lees- en rekenonderwijs

Uit de Staat van het Onderwijs weten we dat de achterstanden op het gebied van lezen en rekenen zijn toegenomen. Ook voor corona waren er al grote problemen op dit gebied. We pleiten er daarom voor om geld van het NP Onderwijs te investeren in het lees- en rekenonderwijs.   

  1. Leg niet te veel druk op kinderen

Sommige kinderen hebben het vanwege de coronamaatregelen erg moeilijk. Daarom moeten we ervoor waken dat het programma te veel extra druk legt op kinderen. We zijn dan ook blij dat scholen de ruimte krijgen om verlengde leerroutes aan te bieden en daarmee kinderen de tijd te geven die ze nodig hebben.

  1. Zorg dat het geld op de juiste plek komt

De coronacrisis heeft vooral gezorgd voor grotere verschillen tussen kinderen, niet per se voor achterstanden bij alle kinderen. Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheid bestaat om de middelen in te zetten op die plekken waar dit het hardst nodig is. Dat betekent wellicht dat niet elk kind dit geld nodig heeft, zoals in de huidige opzet van het NP Onderwijs is beoogd.

Terugkijken 

Kijk hieronder de inbreng van directeur Lobke Vlaming tijdens het rondetafelgesprek op 26 mei terug. Het gehele debat is terug te kijken via Debatgemist van de Tweede Kamer.

.

Gerelateerde onderwerpen

Met NP Onderwijs aan de slag, ook voor thuiszitters

Volgens het NP Onderwijs kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ook geld beschikbaar voor leerlingen die niet naar school gaan. Minister Slob vraagt gemeenten expliciet aandacht te hebben voor kinderen die thuiszitten en daardoor niet in beeld zijn van een school.

Lees meer

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.