Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vraag & antwoord: Coronagevallen nemen toe en de scholen blijven open, wat nu?

Vraag & antwoord: Coronagevallen nemen toe en de scholen blijven open, wat nu?.

17 november 2020 Nieuws
scholen gaan weer open

Het aantal coronagevallen neemt schrikbarend toe, maar de scholen blijven vooralsnog open. Alleen in sommige regio's is het mogelijk dat scholen tijdelijk worden gesloten. Leerlingen krijgen het dringende advies mee om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs mondkapjes te dragen buiten de les. Het gaat om situaties waar de anderhalve meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is.

De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. Hieronder vindt u per categorie de antwoorden op veelgestelde vragen.

Bijgewerkt: 23-11-2020 om 10:05 uur

Scholen blijven voorlopig open. En nu?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen geldt daarbij het volgende:

 • Was de handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
 • Was de handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Was daarna uw handen
 • Schud geen handen

Voor kinderen tot 13 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK ontwikkelde op basis van de regelgeving een beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en op de basisschool. En ook een beslisboom voor leerlingen vanaf 12 jaar.

Over de dilemma’s die samenhangen met het weer naar school gaan, stelde Weeraanwezigopschool.nl het document iedereen weer aanwezig op school samen met een aantal tips.

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang.

Dat is aan de scholen zelf. Eerder zijn door het ministerie en de PO-Raad richtlijnen opgesteld met als uitgangspunt dat er hele dagen les wordt gegeven en dat leerlingen om de dag naar school gaan. Scholen mogen daar naar eigen inzicht van afwijken. Daardoor kunnen er verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor hun kinderen precies betekent.

Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs behoren nog steeds tot de mogelijkheden om onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn. Lesmethoden bestaan uit boeken aangevuld met online onderdelen. Deze zijn zo opgebouwd dat leerlingen tot op zekere hoogte zelf door de lesstof kunnen gaan. De school zal ze daarover informeren. U kunt uw kind daar als ouder bij helpen, vooral door hem of haar te motiveren. De Onderwijsdatabank geeft mogelijkheden van afstandsonderwijs.

Nee. Het schoolgebouw en de onderwijsinstelling zijn echt alleen voor onderwijs. Overige activiteiten vinden op afstand of later plaats.

Door het ministerie, de sociale partners en de PO-Raad zijn richtlijnen voor basisscholen en voor middelbare scholen opgesteld. De richtlijnen zijn vrijblijvend, scholen mogen daar naar eigen inzicht van afwijken. Maar de richtlijnen zijn natuurlijk niet voor niks opgesteld. Voor ouders die het niet eens zijn met de wijze waarop het onderwijs per 11 mei wordt vormgegeven zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Ouders kunnen contact opnemen met de medezeggenschapsraad (MR) en bij de MR-ouders navragen of, en zo ja waarom zij hebben ingestemd met de plannen.
 • Ouders kunnen over de situatie contact opnemen met de schoolleiding en natuurlijk het schoolbestuur waaronder de school valt. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het onderwijs.
 • Ouders kunnen op werkdagen contact opnemen met het adviespunt van Ouders & Onderwijs op 088-60501010 of via vraag@oudersenonderwijs.nl
 • Ook kan er een signaal worden afgegeven bij de Onderwijsinspectie door te bellen met 088-6696060 of via deze link.

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. De algemene regel is dat de schoolleider of locatiemanager een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD meldt. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Maar omdat er inmiddels een nationaal testbeleid geldt voor COVID-19, is nu bepaald dat de schoolleider of locatiemanager één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 meldt bij de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.

Ja dat kan. Daarbij kunt u denken aan een mondkapjesplicht. Een mondkapjesplicht is volgens de huidige medische inzichten niet nodig op school. Als een school een dergelijke plicht toch invoert, geldt wel een aantal voorwaarden. De school moet de noodzaak ervan kunnen onderbouwen. De plicht moet dan worden vastgesteld in het leerlingenstatuut en de arbeidsvoorwaarden. Daarbij moet in elk geval de medezeggenschapsraad betrokken worden. Het schoolbestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de plicht. Bij het handhaven van de mondkapjesplicht zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders en personeel.

In verband met de verplichting zorg te dragen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces (artikel 2, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en equivalenten WPO en WEC) moet het bevoegd gezag een alternatief bieden (zoals afstandsonderwijs) als het niet mogelijk en toegestaan is om onderwijs fysiek op school te verzorgen. De medezeggenschapsraad van de school moet ermee hebben ingestemd dat een deel van de regulier verzorgde onderwijstijd met afstandsonderwijs wordt ingevuld.

Wanneer een leerling op medische indicatie vanwege risico op coronabesmetting niet fysiek naar school kan komen, en de school biedt als alternatief een afstandsonderwijsprogramma, moet de leerling dat programma daadwerkelijk volgen om aan de leerplicht te voldoen.

Ja, scholen van wat dit betreft niet onder de regels zoals die in de horeca gelden. Uiteraard wel met in acht name van de veiligheidsvoorschriften en adviezen van mondkapjes en voldoende afstand.

Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

De quarantaine geldt enkel voor kinderen ouder dan 12 jaar. Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege thuisquarantaine direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarvoor het reisadvies tijdens de vakantie wijzigt van geel naar oranje of rood vanwege een corona-uitbraak en die daardoor bij thuiskomst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden.

Het uitgangspunt na de zomervakantie is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. De normale situatie is nu weer van kracht. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar een proces-verbaal kan opmaken wanneer duidelijk is dat kinderen aan de leerplicht worden onttrokken/zich aan de leerplicht onttrekken, wanneer er sprake is van luxe verzuim of wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim.

Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school zonder geldige reden. Wanneer een school vindt dat een leerling zonder geldige reden thuisblijft, gaat de school hierover in gesprek met ouders en meldt dit als ongeoorloofd verzuim bij DUO. De leerplichtambtenaar wordt hiervan op de hoogte gebracht en zal proberen ouders ertoe te bewegen de leerling weer naar school te laten gaan.

Er zijn vanwege corona twee uitzonderingen om een kind thuis te houden. Allereerst voor kinderen met gezinsleden in de risicogroep of waarvan de behandeld arts van de leerling adviseert om (nog) niet naar school te gaan. Ten tweede zijn er kinderen die vanuit angst voor besmetting thuis gehouden worden. In deze situatie overleggen ouders en school met elkaar en kijken wat de mogelijkheden zijn. De leerplichtambtenaar kan daarbij betrokken worden om te onderzoeken of er sprake is van gerechtvaardigde angst voor besmetting met het coronavirus.

Aan al deze leerlingen biedt de school een onderwijsprogramma op afstand aan die door deze leerlingen gevolgd moet worden. In dat geval is er een geldige reden voor een kind om niet naar school te gaan en geen sprake van ongeoorloofd verzuim.

Zie voor meer informatie het stappenplan van Ingrado.

Hiervoor gelden de volgende adviezen en richtlijnen van het RIVM:

 • Een kind dat coronagerelateerde klachten heeft blijft thuis
 • Een kind met klachten wordt zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Een kind dat behoort tot een risicogroep kan worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
 • Een kind van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school)

 

Specifieke informatie voor het passend onderwijs

De leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. Ook de scholen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn weer volledig open. De Voortgezet Onderwijs (VO)-raad heeft een praktische uitwerking van protocollen gemaakt voor scholen.

Sommige leerlingen hebben op school hulp nodig bij toiletgang, fysieke begrenzing of medische handelingen. Hierbij is fysiek contact noodzakelijk. Deze leerlingen kunnen gewoon naar school. Bij het uitvoeren van medische handelingen zijn geen aanvullende beschermingsmiddelen of voorwaarden nodig anders dan die altijd voor deze handeling golden. Medische handelingen kunnen door onderwijspersoneel of extern zorgpersoneel worden uitgevoerd. Soms verzorgen ouders de (medische) zorg op school. In principe zijn ouders in deze periode niet welkom op school. Als ouders noodzakelijk zijn bij de (medische) hulpverlening van hun zoon/dochter – omdat anders de gang naar school belemmerd wordt – dan kan de ouder gezien worden als ambulante hulpverlener (die wel in de school komt voor de ondersteuning bij een individuele leerling). Om onduidelijkheid te voorkomen is goede afstemming met de school wel noodzakelijk.

Kinderen die vallen onder de risicogroep volgens het RIVM of die ziek zijn, hoeven niet naar school. Dit geldt ook voor kinderen van een gezinslid in de risicogroep. Overleg bij twijfel met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) of uw kind naar school kan. Neem wanneer u uw kind thuishoudt, altijd contact op met de schoolleiding om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. De school biedt in deze situaties onderwijs op afstand aan. Het is voor uw kind verplicht om hieraan deel te nemen.

Leerlingenvervoer in het speciaal (voortgezet) onderwijs vindt zoveel mogelijk plaats op de wijze zoals dat voor de coronacrisis ook werd uitgevoerd. Voor de leerlingen op het speciaal (basis)onderwijs geldt dat er onderling geen 1,5 meter afstand hoeft te zijn en wel ten opzichte van de chauffeur als dat mogelijk is. Voor de leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (of praktijkonderwijs) geldt wel de richtlijn van 1,5 meter afstand.  Het zal in veel gevallen lastig zijn deze afstand tot de chauffeur en andere kinderen te houden. Het RIVM adviseert om in dat geval mondkapjes te dragen. Wanneer in een vervoersmiddel zowel kinderen in de basisschoolleeftijd als in de voortgezet-onderwijs-leeftijd worden vervoerd, dragen de leerlingen in de voortgezet-onderwijs-leeftijd een mondkapje. Voor de leerlingen in de basisschoolleeftijd geldt dit niet.

Ouders houden zoveel mogelijk afstand van het vervoersmiddel en de chauffeur en betreden het vervoersmiddel niet. De chauffeur zorgt voor het vastmaken van de gordel en het vastzetten van de rolstoel.

Voor kandidaten die deelnemen aan het staatsexamen, zoals leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, geldt dat het eindexamen dit schooljaar doorgaat in de normale vorm.Dit betekent dat voor elke schoolsoort en examenvoorziening (vo, vso, vavo en staatsexamen) minimaal alle verplichte eindtermen van het school/college-examen (SE) en centraal examen (CE) afgerond dienen te worden.

Vorig schooljaar

Voor staatsexamenkandidaten die vorig schooljaar begonnen gold dat het centraal schriftelijk examen verviel. Staatsexamenkandidaten behaalden hun diploma nu op basis van de resultaten van het college-examen. Het college-examen bestond, afhankelijk van niveau en vak, uit een schriftelijk, praktisch en/of mondeling deel. De schriftelijke college-examens werden afgenomen in de periode van 25 tot en met 29 mei 2020. De mondelinge en praktische college-examens werden afgenomen in de periode van 6 juni tot en met 1 augustus 2020.Leerlingen konden vier keer herkansen. Herkansen kon alleen als er kans was op het behalen van een diploma. De herkansingen van het schriftelijke examens waren van 17 augustus t/m 20 augustus. De herkansingen van de mondelinge en praktische examens waren op 22 en 29 augustus. De derde en vierde herkansingsmogelijkheid is daarna en uiterlijk voor 1 januari 2021. Leerlingen die na 1 september nog gaan herkansen worden wel alvast toegelaten tot de vervolgopleiding en kunnen daarmee starten.

Meer informatie over uit welk onderdeel het college-examen per niveau en vak bestaat, vindt u op de website van DUO. Op de website van DUO vindt u ook het rooster van de examens.

Opvang van kinderen 

De BSO is weer volledig open en de reguliere roosters worden gehanteerd. Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO. Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

De Rijksoverheid heeft een protocol opgesteld voor kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij moeten nemen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Voor kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de BSO mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere coronaklachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

BOink heeft een beslisboom gemaakt voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school.

Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

 

De opvang of gastouder moet de gebruikelijke hygiënemaatregelen nemen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
 • Geen handen schudden

De Rijksoverheid heeft een protocol opgesteld voor kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij moeten nemen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin staat hoe klachten worden behandeld. (Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen. GGD’s voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Specifieke informatie voor het basisonderwijs

Basisscholen zijn volledig open. De aangepaste manier van lesgeven blijft van kracht, waaronder de volgende maatregelen:

 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

De 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leerkrachten hoeft niet meer te worden gehandhaafd. Hier speelt wel het beleid van de school mee. Indien leerkrachten dat willen, mag de afstand blijven bestaan.

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Voor iedereen (docenten leerlingen) gelden de algemene maatregelen:

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
 • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Was daarna uw handen
 • Schud geen handen

De PO-Raad en bonden hebben voor basisscholen protocollen opgesteld; een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Leerlingenvervoer voor leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen, kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, en slechts zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. De exacte uitwerking van het leerlingenvervoer volgt nog.

De inzet van het ministerie van OCW is dat de eindtoets in groep 8 van het schooljaar 2020-2021 doorgaat. Dit betekent dat voor leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs (vo) een objectief tweede gegeven bij het schooladvies beschikbaar is.

Specifieke informatie voor het voortgezet onderwijs

Middelbare scholen blijven voorlopig open.

Leerlingen en onderwijspersoneel houden zoveel als mogelijk anderhalve meter afstand. Er is een dringend advies om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs mondkapjes te dragen buiten de les. Het gaat om situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook in de lessen LO en in de kleedkamers hoeft geen mondkapje te worden gedragen.

Scholen moeten zich verder houden aan de volgende regels:

 • strikte hygiënemaatregelen van het RIVM;
 • besmettingsgevallen melden bij de GGD;
 • het beperken van het aantal contacten door bijvoorbeeld gespreide pauzes en begintijden;
 • goede check of kinderen coronagerelateerde klachten hebben zodat ze dan thuis blijven

Er is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een school mag het besluit nemen om een mondkapje te verplichten. De school doet dit in overleg, via de (G)MR, met het personeel, de ouders en leerlingen. De (G)MR moet hiermee instemmen. De scholen besteden hierbij ook aandacht aan het handhaven van de verplichtingen. Het besluit is onderdeel van het veiligheidsbeleid op school. Draagt de leerling geen mondkapje, dan is het advies aan de school om met de leerling en/of ouder in gesprek te treden.

Bij een deel van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is het dragen van een mondkapje niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die vanwege hun beperking en/of zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de MR te bepalen in welke situaties het dragen van een mondkapje reëel is.

Nee. Het schoolgebouw en de onderwijsinstelling zijn echt alleen voor onderwijs en overige activiteiten vinden op afstand of later plaats

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school. Als dat niet lukt kan er gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer. Onderwijsinstellingen maken samen met vervoerders lokale of regionale afspraken om mogelijke knelpunten in het openbaar vervoer op te lossen. Op de website van de VO-raad staat het afsprakenkader ‘veilig vervoer vo’.

Besmettingsrisico’s rondom scholen moeten worden verkleind. Het terugdringen van bewegingen van leerlingen rondom de school kan door afspraken te maken met o.a. de gemeenten en lokale middenstand.

Door de uitbraak van het coronavirus is de landelijke eindtoets in het po en so het afgelopen schooljaar niet doorgegaan. Omdat schooladviezen niet bijgesteld konden worden, is een deel van de leerlingen mogelijk niet op het voor hen passende niveau in het vo gestart. Er is daarom met de vo-sector afgesproken dat vo-scholen dit schooljaar specifiek monitoren of deze groep brugklassers op het voor hen passende niveau onderwijs krijgen, en als blijkt dat dit niet het geval is, gericht actie ondernemen.

Er is veel aandacht voor het in kaart brengen en zo nodig inhalen van opgelopen achterstanden bij leerlingen. Deze inzet is onder andere belangrijk om ervoor te zorgen dat kwetsbare leerlingen de ruimte krijgen hun ontwikkeling te laten zien. Monitoring van de ontwikkeling, extra begeleiding en een ruimhartig doorstroombeleid staan bij de ondersteuning van leerlingen met achterstanden centraal. Scholen bepalen zelf op welke wijze zij invulling geven aan het monitoren van de leerontwikkeling van de leerlingen

Het hele eindexamen voor de algemene vakken gaat door in schooljaar 2020-2021. Dat betekent dat leerlingen zowel het schoolexamen (bij het staatsexamen: college-examen) als het centraal examen moeten afleggen. Dit geldt voor reguliere vo-scholen, het voortgezet volwassenenonderwijs (vavo) en het staatsexamen.

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan hij later het school- of praktijkexamen afronden. Dit moet gebeurd zijn voor het centraal examen van het betreffende vak.

Voor de kamerbrief over de examens van minister Slob (november 2020), zie de website van de Rijksoverheid.

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in het schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen in plaats van met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). De inhoud van het examen blijft hetzelfde. Bij het schoolexamen in het beroepsgerichte profielvak kunnen de scholen wel gebruik maken van de cspe’s, die door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) beschikbaar worden gesteld.

Scholen die normaal gesproken geen schoolexamens afnemen voor het beroepsgerichte profielvak moeten hier dit schooljaar alsnog in voorzien. Het materiaal van het cspe wordt beschikbaar gesteld zodat scholen hier gebruik van kunnen maken bij het schoolexamen.

Het VSO mocht vanaf 2 juni volledig open zijn. In de praktijk lukte het echter niet alle scholen om een volledig aanbod aan te bieden. Doordat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen ook in het VSO niet hoeft te worden gehandhaafd, kunnen ook VSO-scholen na de zomervakantie echt volledig open gaan.

Vanaf 1 juli hoeven leerlingen onderling geen afstand meer te bewaren. Leerlingen en onderwijspersoneel bewaren zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand.

Volgens experts is het schrappen van de 1,5 meter verantwoord. Daarbij is het handhaven van de overige hygiënemaatregelen wel van groot belang. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.

In het vso is het nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuis blijven.

Specifieke informatie voor het mbo

Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-scholen. Voorwaarden voor deze verruiming van het onderwijs en het gebruik van het openbaar vervoer zijn dat de RIVM-voorschriften worden opgevolgd en de instelling de afspraken die er zijn gemaakt over het OV aanhoudt. Er moet altijd 1,5 meter afstand worden aangehouden tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel.

Door spreiding van begin- en eindtijden van onderwijsactiviteiten over de week, de dag en het uur gaan studenten gespreid van en naar de instelling. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling of regio. Ook in het nieuwe studiejaar vindt het onderwijs voor een deel online plaats.

Nee, in het nieuwe studiejaar is geen tijdslot voor de lessen. Het tijdsslot dat geldig was sinds 15 juni (lessen van 11.00 uur-15.00 uur en na 20.00 uur), was geldig tot aan de zomervakantie. Wel gelden er nieuwe afspraken over het roosteren van de onderwijsactiviteiten. De instelling informeert studenten over die aangepaste roosters en spreidingsregels.

Ja, de 1,5-meter-afstandsregel tot elkaar geldt ook in en rond de gebouwen van de school. Alle RIVM-voorschriften zijn van toepassing op de instelling. Ook geldt dat studenten bij klachten thuis blijven. Elke instelling heeft een plan gemaakt om de spreiding van studenten zo te organiseren dat deze regels gewaarborgd kunnen worden. De instelling informeert studenten over de aangepaste roosters en de spreidingsregels per instelling.

Het beste kunnen studenten met eigen vervoer naar de instelling komen. Is dit niet mogelijk dan kunnen studenten met het openbaar vervoer. In afstemming met de lesroosters hebben instellingen met lokale OV-bedrijven afspraken gemaakt over spreiding van studenten in het OV. Instellingen informeren studenten over de regionale/ lokale OV-afspraken.

Over het coronavirus 

Dat komt doordat kinderen en jongeren een kleine rol spelen in de verspreiding. Daarbij worden kinderen minder snel besmet en ziek dan volwassen. Bij kinderen met COVID-19 verloopt de ziekte milder. Zo komen luchtwegklachten minder vaak voor bij kinderen dan bij volwassenen. De verwachting is daarom dat ​het openblijven van scholen en kinderopvang niet tot meer opnames op de Intensive Care zal leiden. ​Als regionaal besmettingscijfers erg oplopen, kunnen scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk toch gesloten worden.

Hiervoor gelden de volgende adviezen en richtlijnen van het RIVM:

 • Een kind dat coronagerelateerde klachten heeft blijft thuis
 • Een kind met klachten wordt zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Een kind dat behoort tot een risicogroep kan worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
 • Een kind van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen.

Uw kind heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of ademt moeilijk? Dan moet u bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op. 

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Regelmatig handen wassen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geen handen schudden.

Meer informatie

Voor vragen en persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD. 

De PO-raad stelde samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang een gespreksleidraad op voor school en kinderopvang

Gerelateerde onderwerpen

Scholen hoeven niet dicht volgens ouders

Er komen steeds meer coronabesmettingen bij, maar meer dan drie kwart van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs wil niet dat alle middelbare scholen dicht gaan (76%). Meer dan een derde vindt dat ook niet nodig als er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%). Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Lees meer

Procedure coronabesmettingen voortgezet onderwijs

Er is een toenemend aantal coronabesmettingen in het voortgezet onderwijs. Verschillende scholen moesten afgelopen week de deuren sluiten omdat meerdere leraren of leerlingen besmet bleken. Het roept de vraag op wat eigenlijk de standaard procedure is als er corona uitbreekt op school.

Lees meer

Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

Intussen is duidelijk dat de coronaperiode ook dit schooljaar nog een poos aanhoudt. Er is een groep leerlingen die in deze coronacrisis niet naar school kan. Het risico voor de eigen kwetsbare gezondheid of dat van een huisgenoot is daarvoor te groot. Deze leerlingen zitten al een hele periode thuis en de verwachting is dat dit nog zeker een aantal maanden blijft duren.

Lees meer

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Lees meer

Mondkapjesadvies op vo-scholen

Vanaf vandaag geldt op vo-scholen het mondkapjesadvies. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties heeft het ministerie daartoe besloten. Wat houdt het advies precies in?

Lees meer

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap & Rijksoverheid, 4 november 2020

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.