Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vraag & antwoord: Hoe zit het met schoolkosten?

Vraag & antwoord: Hoe zit het met schoolkosten?.

30 augustus 2021 Nieuws
vraag & antwoord schoolkosten

Vanaf dit schooljaar is de wetswijziging over de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Dit betekent dat ouders de mogelijkheid hebben om een bijdrage aan de school te betalen, maar niet verplicht zijn om dit te doen. De huidige situatie roept vragen op. Want wat kunt u doen als de school zich niet aan de nieuwe regels houdt? Welke kosten mag school wel of niet aan ouders vragen? Hoe zit het met profielscholen? En iPadonderwijs? En kan de school nog wel extra activiteiten bekostigen?

U vindt de antwoorden op deze veelgestelde vragen hieronder.

Zie voor meer informatie ook onze themapagina over schoolkosten

FAQ Schoolkosten.

Met deze wetswijziging moet elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school organiseert. Ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit moet expliciet in de schoolgids worden vermeld.

Eerder mochten scholen leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden uitsluiten van extra activiteiten. Scholen boden vaak wel een alternatief. Dit mag niet meer vanaf 1 augustus 2021. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt.

Ja, dat mag. Het gaat immers om een vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die de bijdrage niet willen of kunnen betalen, hoeven geen reden te geven of inzicht in hun financiële situatie.

Het gaat om kosten van extra activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de school, buiten het verplichte onderwijsprogramma. Voor deze activiteiten mag de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Het gaat bv. om museumbezoek, schoolreisjes, excursie, buitenlandse reis. Ook het aanbieden van bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining onder verantwoordelijkheid van de school valt hieronder.

Ja. Wanneer de school bepaalt dat extra activiteiten nodig zijn om de leerlingen te ondersteunen, dan valt dit onder passend onderwijs en moet de school dit betalen uit de financiering van de overheid. De school mag dus alleen een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten voor hoogbegaafden buiten het verplichte programma en die niet gelden als ondersteuning. Voor die extra activiteiten gelden de nieuwe regels voor de vrijwillige ouderbijdrage ook.

Ja, de nieuwe wet benadrukt dat ook voor langdurige extra curriculaire activiteiten geen verplichte ouderbijdrage mag worden gevraagd, alleen een vrijwillige. Leerlingen kunnen niet worden uitgesloten van deze activiteiten. Voorbeelden van langdurige extra-curriculaire activiteiten zijn tweetalig onderwijs, technasia, dans- en muziekscholen, vakcolleges of scholen die extra Spaanse lessen verzorgen. De aanvullende specifieke regeling betreft dus de langdurige extra activiteiten die een school aanbiedt en niet het type school.

Scholen die zijn aangesloten bij een verband van scholen die dezelfde activiteiten organiseren, kunnen daarbinnen een voor dat scholenverband geldende regeling voor deze leerlingen treffen. Deze regeling moet voorkomen dat profielscholen door verminderde ouderbijdragen hun onderwijsprogramma niet meer kunnen financieren.

 

 

Ja, dat mag. Elke leerling moet kunnen deelnemen aan extra activiteiten die de school organiseert, ongeacht of de ouders van de leerling de vrijwillige ouderbijdrage kunnen of willen betalen.

De nieuwe wet zegt dat leerlingen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten die de school organiseert als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit betekent dat een school wel een activiteit voor een beperkt aantal leerlingen mag organiseren, bijvoorbeeld voor een klas of een grotere vooraf bepaalde groep leerlingen van de school, maar dat leerlingen van wie de ouders niet betalen daarvan niet mogen worden uitgesloten. Een ski-reis voor 50 leerlingen van de school kan bijvoorbeeld door middel van loting worden gevuld. Als de groep leerlingen maar niet wordt bepaald door het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage door de ouders.

Het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten blijft mogelijk. Scholen kiezen zelf welke extra activiteiten ze aanbieden. De vrijwillige ouderbijdrage kan een rol spelen bij het organiseren van extra activiteiten. Bij onvoldoende inkomsten zou de school activiteiten kunnen schrappen.

Nee, deze wet gaat over extra activiteiten die een school aanbiedt buiten het verplichte lesprogramma. Toch geldt voor de aanschaf van digitale apparatuur hetzelfde uitgangspunt. Als scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop of tablet voor het leerproces noodzakelijk is, moeten scholen dat zelf regelen. Zij kunnen via de vrijwillige ouderbijdrage kosten in rekening brengen voor het gebruik van of de aanschaf van iPad of laptops. Als ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen, moet school voor een alternatief zorgen.

De oudergeleding in de medezeggenschapsraad van de school moet instemmen met de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. De nieuwe wet zegt niets over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, daarin verandert dus niets.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de manier waarop het bevoegd gezag communiceert over de ouderbijdrage in de schoolgids, het schoolplan en op de website. Krijgt de inspectie signalen over het niet juist omgaan met de vrijwilligheid van de ouderbijdrage, dan spreekt zij het betreffende bevoegd gezag daarop aan en geeft zij zo nodig een herstelopdracht.

Ouders kunnen signalen doorgeven aan de inspectie.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.