Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Relatie ouders en school > Kosten voor ouders > Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Ouderbijdrage digitale leermiddelen.

Steeds meer scholen geven onderwijs met digitale leermiddelen zoals tablet of laptop. School kan ouders niet verplichten om hiervoor te betalen.

Vrijwillige ouderbijdrage 

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders, de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is altijd vrijwillig. Het geld wordt gebruikt voor activiteiten of materialen die niet bij het verplichte lesprogramma horen. Voor veel ouders en scholen is het onduidelijk of de ouderbijdrage de digitale leermiddelen zoals een tablet of laptop dekt.

Computer noodzakelijk 

Als een school ervoor kiest om de boeken via licenties digitaal beschikbaar te stellen, heeft de leerling een tablet, laptop of pc nodig. Wanneer een computer noodzakelijk is voor het leerproces dan moet de school daarin voorzien. Daarbij maakt het dan niet uit of de school een specifiek type voorschrijft of niet. In beide gevallen mogen ouders niet verplicht worden om deze kosten te maken.

Aparte iPadklas of schoolbeleid 

Soms kiest een school voor een aparte klas binnen de school waar de lessen via de iPad of een ander digitaal leermiddel worden gegeven. De school kan hiervoor een vrijwillige bijdrage vragen, maar als ouders er niet voor betalen, kunnen leerlingen niet worden uitgesloten van deelname aan de iPad-klas. Het gaat hier met ingang van de nieuwe wet om het volgen van een programma, een activiteit – dus vergelijkbaar met bijvoorbeeld het volgen van tweetalig onderwijs.

Dan geldt dus dat alle activiteiten voor iedere leerling toegankelijk moeten zijn. Als een school een iPadklas aanbiedt, moet school ervoor zorgen dat iedere leerling daaraan kan deelnemen.

Kan de school het anders doen? 

De school kan ervoor kiezen om over te gaan op het gebruik van iPads of enige andere vorm. Met de leverancier kunnen goede afspraken gemaakt worden over verstrekking, gebruik, onderhoud en kosten. Verder kan met het lokale bedrijfsleven gezocht worden naar mogelijkheden tot sponsoring, maar de school kan ook eigen budgetten aanspreken. De school mag ouders vragen om een vrijwillige bijdrage, maar deze niet verplichten.

De rol van de MR 

Een school die kiest om met tablets of iPads te gaan werken overlegt dit met de medezeggenschapsraad (MR). Daarin zitten ook ouders. De MR moet instemmen met de hoogte en de bestemming van de vrijwillige bijdrages die een school aan ouders vraagt.

Wat kunt u doen? 

Bent u het niet eens met het voorschrijven van een laptop of tablet? Of de hoogte van de vrijwillige bijdrage?  Ga dan in gesprek met school of stuur een brief. Daarnaast kunt u de Onderwijsinspectie een melding hierover sturen. Die ziet erop toe dat scholen hun geld doelmatig besteden en rechtmatig verwerven. Tenslotte kunt u samen met andere ouders gezamenlijk een brief sturen aan de directie van de school. Scholen zullen dan hun handelswijze hierop moeten aanpassen.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws

Campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’

Op zaterdag 28 augustus start onze campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’ Het consumentenprogramma ‘Kassa’ geeft hiervoor het startschot. Veel ouders vragen zich af: wie moet deze kosten betalen? Welke schoolkosten zijn voor de school en welke voor ons als ouders? Waarom loopt de hoogte van de ouderbijdrage zo uiteen op de verschillende scholen? En hoe vrijwillig is die ouderbijdrage eigenlijk?

Lees meer
Nieuws

Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?

Volgens de wet kunnen scholen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten buiten het regulieren lesprogramma. De bijdrage is echt vrijwillig, zonder gevolgen voor het kind. Maar hoe zit dat met andere schoolkosten? En waar kunnen ouders terecht als ze die kosten niet kunnen betalen?

Lees meer
Nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage eindelijk wettelijk geregeld

Per 1 augustus is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Het betekent dat leerlingen altijd aan alle extra activiteiten van school kunnen meedoen. Of ouders de bijdrage wel of niet betalen, speelt niet langer een rol. Dit geldt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Lees meer
Dossier

Welke soorten schoolkosten zijn er?

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.