Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Organisatie van de MR > Model Jaarplanning MR

Model Jaarplanning MR.

Een jaarplanning kan de medezeggenschapsraad helpen om in kaart te brengen welke onderwerpen wanneer aandacht vragen. Een minder drukke periode kan je gebruiken om onderwerpen voor de lange termijn te bespreken. Gebruik ons voorbeeld ter inspiratie!

Augustus/September
MR-vergadering:

 • Vaststellen jaarplanning MR
 • Taakverdeling binnen de MR
 • Activiteit eerste week schooljaar om ouders en leerlingen welkom te heten
 • Schoolkalender vaststellen en meegeven aan alle leerlingen
 • Vaststellen vergaderrooster MR
 • Vaststellen jaarbegroting MR
 • Concept jaarverslag MR voorgaande schooljaar
 • Eigen voorstellen van de MR

Overige punten:

 • Vaststelling taakbeleid voor lopende schooljaar
 • Overleg met ouderraad of leerlingenraad
 • Overige punten afkomstig van schoolleiding
 • Planning van scholing of cursussen MR

Oktober
MR-vergadering:

 • Vaststellen jaarverslag MR voorgaande schooljaar en digitaal beschikbaar stellen
 • Evaluatie personeelsbeleid
 • Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober

November/December
MR-vergadering:

 • Plan van aanpak voor ouderparticipatie in samenwerking met de ouderraad of leerlingenraad

Overige punten:

 • Verslag van vertrouwenspersoon
 • Concept formatieplan lopende schooljaar, voor 15 januari
 • Vaststelling jaarverslag school over voorgande schooljaar

Januari/Februari
MR-vergadering:

 • Verkiezingen MR
 • Schoolplan
 • Schoolgids voor volgende schooljaar

Maart/April
MR-vergadering:

 • Personeelsbeleid en organisatorische zaken
 • Begroting
 • Vaststellen formatieplan komende schooljaar
 • Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage
 • Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar
 • Vaststelling begroting voor schooljaar voor volgend schooljaar
 • Behoefte aan scholing inventariseren

Overige punten:

 • Nieuwe klachtenregeling
 • Overleg met ouderraad of leerlingenraad
 • Stand van zaken meerjarig beleidsplan
 • Jaarplan aankomend schooljaar
 • Vaststelling schoolgids aankomend schooljaar
 • Bijstellen formatieplan aankomend schooljaar
 • Werktijden- en verlofregeling aankomend schooljaar
 • Evaluatie taakbeleid lopende schooljaar

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Financiële stukken

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur.

Lees meer
Dossier

Faciliteiten voor de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsreglement

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.