Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Organisatie van de MR > Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsreglement.

In het verplichte medezeggenschapsreglement staan de afspraken over de werkwijze van de medezeggenschapsraad (MR). De MR moet instemmen met het reglement. Daarnaast is er soms een huishoudelijk reglement met aanvullende afspraken.

Inhoud medezeggenschapsreglement

Het medezeggenschapsreglement is het organisatorische reglement van een MR. Het is wettelijk verplicht om als MR een reglement te hebben. In het reglement staat onder andere het volgende vermeld:

  • geheimhouding
  • leden van de (G)MR
  • overleg met het bestuur
  • verkiezingen
  • zittingsduur

In het reglement is ook bijvoorbeeld ruimte om een adviesrecht om te zetten in een recht of een instemmingsrecht in een adviesrecht. Voor een omzetting is instemming van het schoolbestuur nodig. Deze uitzonderingen worden ook opgenomen in het reglement.

Vaststelling medezeggenschapsreglement

Het medezeggenschapsreglement wordt opgesteld door het schoolbestuur. Dit reglement wordt vastgesteld nadat twee derde van de MR of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) instemt.

Gratis modelreglementen

Op de website InfoWMS zijn modelreglementen beschikbaar voor de medezeggenschap op school. Er zijn verschillende reglementen voor de medezeggenschap in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook voor de ondersteuningsplanraad.

Huishoudelijk reglement 

Het reglement van de medezeggenschapsraad is iets anders dan een huishoudelijk reglement. Dit reglement is niet verplicht, maar verdient wel aanbeveling. In het huishoudelijk reglement kan de medezeggenschapsraad de volgende zaken vastleggen:

  • taken van de voorzitter en secretaris
  • voorbereidingen voor de vergaderingen
  • wijze van besluitvorming en verslaglegging

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Financiële stukken

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur.

Lees meer
Dossier

Faciliteiten voor de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden.

Lees meer
Dossier

Model Jaarplanning MR

Een jaarplanning kan de medezeggenschapsraad helpen om in kaart te brengen welke onderwerpen wanneer aandacht vragen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.