Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Medezeggenschap > Organisatie van de MR > Faciliteiten voor de medezeggenschap

Faciliteiten voor de medezeggenschap.

De medezeggenschap heeft faciliteiten nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten. De kosten van deze faciliteiten worden vergoed door het schoolbestuur. Dit is opgenomen in een faciliteitenregeling. Spreek samen af welke activiteiten de MR verwacht te organiseren en welke kosten dit met zich meebrengt.

Recht op ondersteuning

Waar wordt gewerkt, daar worden kosten gemaakt. De medezeggenschap op school heeft dan ook recht op ondersteuning voor faciliteiten. Daarbij gaat het om het gebruik van aanwezige voorzieningen op de school of scholen, maar ook om noodzakelijke kosten die gemaakt worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • gebruik van vergaderruimte
  • gebruik van kopieerapparaat
  • scholingskosten
  • kosten voor inhuren van deskundigen

Regeling in medezeggenschapsstatuut

Voor deze noodzakelijke kosten treft het schoolbestuur een regeling. In deze faciliteitenregeling worden de kostenposten beschreven. Deze regeling is onderdeel van het medezeggenschapsstatuut. Naast de faciliteitenregeling worden ook onverwachte kosten, die op dat moment noodzakelijk worden geacht, door de school betaald.

Noodzakelijke kosten

De medezeggenschapsraad (MR), gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de afzonderlijke geledingen daarvan bepalen zelf welke voorzieningen worden gebruikt en welke kosten worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de situatie en welke onderwerpen aandacht vragen. De kosten moeten wel redelijk zijn en in verhouding staan tot het onderwerp en de eigen situatie. Bijvoorbeeld:

  • de ouders in de MR die posters willen laten drukken om de MR-verkiezingen te promoten
  • een MR van een school met dalende leerlingenaantallen die een deskundige uitnodigt om een samenwerking of fusie met andere scholen te onderzoeken
  • een GMR van een grote scholenkoepel met administratieve ondersteuning, zoals een ambtelijk secretaris of een professionele notulist

Maak een activiteitenplan

Maak voorafgaand aan het schooljaar een activiteitenplan met de bijbehorende kosten. Neem bijvoorbeeld scholingskosten, kosten voor communicatie en kopieerkosten op in het activiteitenplan. Komen er MR-verkiezingen aan in het volgende schooljaar? Neem de verkiezingen dan ook op als kostenpost. Je kan als (G)MR gedurende het schooljaar altijd afwijken van het activiteitenplan. Het is niet zo dat de (G)MR geen deskundige mag inschakelen als daardoor het afgesproken budget wordt overschreden. Wel moet het bevoegd gezag in kennis worden gesteld voor er kosten worden gemaakt en moet het bevoegd gezag toestemmen met het dragen van die kosten.

Ondersteuning voor zichtbaarheid

Ondersteuning en voorzieningen worden vaak ingezet voor vergaderen en scholing. De (G)MR kan daarnaast vragen om faciliteiten om zichtbaarder te zijn voor ouders. Bijvoorbeeld een eigen email-adres of een eigen pagina op de website van de school om het verslag van de vergaderingen te plaatsen. Hoe dan ook: de MR bepaalt altijd zelf welke faciliteiten nodig zijn.

Faciliteiten ouders

Het is ook mogelijk om ouders in de (G)MR een vergoeding te geven voor hun medezeggenschapswerk. Dat kan een vergoeding per bijgewoonde vergadering of een vast jaarbedrag zijn (bijvoorbeeld via de vrijwilligersvergoeding). Verder is het denkbaar dat gemaakte onkosten worden vergoed.

Ouders & Onderwijs benadrukt dat vrijwillige ouders in de (G)MR in ieder geval zelf geen kosten hoeven te maken voor werk in de (G)MR.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Financiële stukken

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsreglement

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden.

Lees meer
Dossier

Model Jaarplanning MR

Een jaarplanning kan de medezeggenschapsraad helpen om in kaart te brengen welke onderwerpen wanneer aandacht vragen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.